Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekta u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina

Konkursi

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekta u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine

Zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 dinara (slovima:dvamilionaipetstotinahiljadadinara) predviđena Finansijskim planom i programom rada Zavoda za ravnopravnost polova za 2020. godinu – Podsticajni programi.
Sredstva se dodeljuju udruženjima građana/udruženjima žena sa teritorije AP Vojvodine koja ispunjavaju uslove, a bave se unapređenjem položaja žena i ravnopravnosti polova.

CILJEVI FINANSIRANJA:

 • unapređenje položaja žena pripadnica nacionalnih manjina koje žive na teritoriji AP Vojvodine kao i uspostavljanje „mosta” između zemalja matica nacionalnih manjina (koje su članice EU) i Republike Srbije,
 • organizovanje obuka, edukacija, skupova i drugih aktivnosti sa ciljem unapređenja oblasti ravnopravnosti polova, kao i unapređenja položaja pripadnica nacionalnih manjina koje žive na teritoriji AP Vojvodine,
 • podrška projektima kojima se podstiče ekonomsko osnaživanje i edukacija žena, pripadnica nacionalnih manjina koje žive na teritoriji AP Vojvodine,
 • podrška projektima i aktivnostima kojima se jačaju kapaciteti udruženja građana/udruženjima žena, naročito udruženja čiji su programi usmereni na unapređenje položaja žena pripadnica nacionalnih manjina koje žive na teritoriji AP Vojvodine,
 • podrška projektima kojima se afirmiše stvaralaštvo žena pripadnica nacionalnih manjina koje žive na teritoriji AP Vojvodine,
 • podrška projektima kojima se promoviše rodna ravnopravnost, naročito javnim akcijama i kampanjama za podizanje svesti o temi rodne ravnopravnosti, kao i eliminisanju predrasuda i stereotipa o ulozi žena i muškaraca u porodici i društvu, sa akcentom na unapređenje položaja žena pripadnica nacionalnih manjina.

USLOVI KONKURSA:

 1. Pravo učešća imaju registrovana udruženja građana/udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine koja svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve konkursa,
 2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, u visini traženih sredstava do 500.000,000 dinara (slovima: petstotinahiljadadinara),
 3. Udruženja građana/udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu, a ugovorena obaveza je istekla, prema Zavodu za ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

KRITERIJUMI:
Komisija procenjuje i vrednuje projekte primenom sledećih kriterijuma, dodelom odgovarajućeg broja bodova:

 1. Prema referencama programa za oblast u kojoj se realizuje program (ukupno najviše do 20 bodova);
  – postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe i povezanosti ciljeva i aktivnosti, dužina trajanja programa (do 10 bodova);
  – mogućnost razvijanja programa/projekta i njegova održivost (do 10 bodova);
 2. Prema ciljevima koji se postižu realizacijom programa/projekta – doprinos stepenu unapređivanja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi (najviše 40 bodova po oblasti za koju je prijava podneta);
  – za oblast unapređenja rada udruženja i organizacija koje se bave položajem nacionalnih manjina, podrška razvojnim projektima koji za cilj imaju bolji položaj žena pripadnica nacionalnih manjina, kao i uspostavljanje „mosta” između zemalja matica nacionalnih manjina (koje su članice EU) i Republike Srbije
 3. Prema ekonomičnosti budžeta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima (ukupno najviše 40 bodova)
  – procena ekonomičnosti budžeta projekta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima (do 20 bodova)
  – visina traženih sredstava u poređenju sa ukupnim obimom sredstava na koja se javni konkurs odnosi (do 20 bodova)

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE:
Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– Fotokopiju rešenja o registraciji,
– Fotokopopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju (PIB),
– Fotokopiju OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje),
– Fotokopija Statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje,
– uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica konkursni obrazac uz opis projekta (3 primerka)
– budžet projekta

Prijave na konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6/IV, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine” sa oznakom Ne otvarati.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs
Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

DONOŠENJE ODLUKE:
Komisija sačinjava preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja prijava udruženja na javni konkurs primenom kriterijuma iz člana 9. Pravilnika, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Liste iz stava 1 ovog člana objavljuju se na internet stranici Zavoda i učesnici javnog konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana njenog objavljivanja.
Na listu iz stava 1 ovog člana učesnici javnog konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.
Odluku o prigovoru učesnika javnog konkursa na listu stava 1 ovog člana donosi komisija u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
Odluku o izboru i visini sredstava koja je konačna, donosi direktorka Zavoda – u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine u roku od najduže 30 dana od dana utvrđivanja liste vrednovanja i rangiranja prijava na javni konkurs.
Odluka se objavljuje na internet stranici Zavoda, nakon čega se podnosilac prijave kome se odobre sredstva poziva da potpiše ugovor. Ukoliko se podnosilac prijave ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 12.02.2020. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Zavodu za ravnopravnost polova na telefone: 021/6615–133, 021/6617-177 ili mejlom: zavod.ravnopravnost@gmail.com

Detaljnije