Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika u opštini Kanjiža

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika u opštini Kanjiža

Pravo na regresiranje putnih troškova imaju studenti koji:
1. imaju prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža
2. svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove visokog ili višeg obrazovanja
3. školuju se na teret budžeta
4. prvi put upisuju godinu studija
5. nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima i
6. nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete, AP Vojvodine, lokalnih samouprava, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova i fondacija

Za ostvarivanje prava student podnosi sledeću dokumentaciju:
1. Popunjen obrazac prijave
2. Potvrdu da prvi put upisuje godinu i studira na teret budžeta
3. Fotokopiju mesečne karte, ili 4 autob. karte za relaciju (jan.feb.)
4. Potvrdu privrednog društva odnosno drugog pravnog lica da učenik preko svojih roditelja ili staratelja ne ostvaruje pravo na participaciju putnih troškova, stipendiju i kredit
5. Fotokopiju lične karte studenta
6. Izjavu o tome da nije korisnik studentske stipendije i kredita
7. Fotokopiju obe strane kartice dinarskog tekućeg računa odnosno štedne knjižice.

Studenti podnose zahtev sa navedenom dokumentacijom do 8. februara 2019. godine u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža, (zgrada Skupštine opštine Kanjiža, Trg Glavni br. 1. bliže informacije mogu se dobiti u kancelariji br. 4. ili na telefon 024/875-166 lok.221.

Konkurs je otvoren od 1.02.2019. do 8.02.2019. godine.

Detaljnije