Javni konkurs za finansiranje posebnih programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Javni konkurs za finansiranje posebnih programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodini

 

USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA KONKURSA

Predlog programa odnosno projekta mogu da podnose jedinice lokalne samouprave, sportski centri (ustanove i javna preduzeća) čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, predškolske ustanove, vaspitno obrazovne ustanove i visokoškolske ustanove sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predlog programa odnosno projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskog objekta podnosi njegov vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta, uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.

Po svojoj sadržini projekti treba da se odnose na izgradnju, održavanje ili opremanje sportskih objekata na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

• Izgradnja novog sportskog objekta podrazumeva izgradnju objekta u pogledu izvođenja radova sa pratećom dokumetacijom i dozvolama u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji.
• Održavanje sportskog objekta podrazumeva kapitalno održavanje u pogledu izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji i sanaciji, kao i investiciono održavanje sportskog objekta.
• Opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat ili predstavlja opremu koja služi obavljanju sportskih aktivnosti u tom sportskom objektu.

KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA PROGRAMA-PROJEKATA

Predlozi programa – projekata, treba da zadovoljavaju sledeće uslove i kriterijume:

 • da za planirane aktivnosti postoji potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata;
 • da je obezbeđena lokacija za izgradnju sportskog objekta;
 • da je u pitanju sportski objekat koji je od značaja za razvoj sporta u AP Vojvodini;
 • da je u pitanju izgradnja ili kapitalno (rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija i sanacija) ili investiciono održavanje sportskog objekta;
 • da su radovi na izgradnji i kapitalnom održavanju sportskih objekata u skladu sa odgovarajućom planskom dokumentacijom;
 • da je predmer i predračun radova za izgradnju, odnosno za održavanje sportskog objekta urađen i da ga je overilo stručno lice;
 • da je zemljište na kojem se planira izgradnja novog sportskog objekta u javnoj svojini;
 • da je sportski objekat čije se održavanje planira u javnoj svojini (u celini ili delimično);
 • da nosilac programa iz sopstvenih sredstava snosi troškove pripremnih radova, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe i drugih pratećih troškova;
 • da se izgradnja, održavanje i opremanje sportskog objekta u okvirima javnoprivatnog partnerstva vrši pod uslovima i na način utvrđen zakonom kojim je uređeno javno-privatno partnerstvo;

PRIJAVA I DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA

Osnovna dokumentacija:

 • Obrazac predloga programa-projekta (aplikacioni formular), čitko popunjen (otkucan ili odštampan).
 • Propratno pismo u kome su navedene najosnovnije informacije o podnosiocu i predloženom programu-projektu, sa obrazloženjem (naziv, svrha, cilj, značaj, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava) i koje je potpisalo ovlašćeno lice;

Prateća dokumentacija:
Uz predlog programa mora biti priložena dokumentacija navedena u obrascu predloga programa (strane 7, 8 i 9).
Sportski centri, pored navedene dokumentacije, dostavljaju i saglasnost na predlog projekta od strane Jedinice lokalne samouprave koja je njihov osnivač.

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 66.800.000,00 (šezdesetšestmiliona osamstohiljada) dinara.

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ i traje do 30. septembra 2019. godine.

Komisija za vrednovanje će predloge za odobravanje finansiranja programa dostavljati na odlučivanje kvartalno, ili češće, u zavisnosti od dinamike pristizanja predloga projekata, vremena njihove realizacije, kao i od dinamike raspoloživosti sredstava. Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA NA KONKURS
Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na odgovarajućem obrascu koji je objavljen na Internet stranici Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se zajedno sa CD-om (koji treba da sadrži skenirane sve dokumente koji se dostavljaju uz zahtev) sa naznakom na koverti „PRIJAVA ZA KONKURS ZA FINANSIRANJE PROGRAMA – PROJEKATA IZGRADNJE, ODRŽAVANJA I OPREMANJA SPORTSKIH OBJEKATA U APV“, poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Dodatne informacije mogu se dobiti u toku trajanja konkursa na telefon (021) 487-4835, radnim danom između 10 i 13 časova ili putem elektronske pošte na adresu: jasna.pesic@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije