Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2018. godinu

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2018. godinu

Sredstva za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2018. godinu dodeljuju se u ukupnom iznosu od 11.000.000 dinara, prema sledećem:

1) 9.000.000 dinara za finansiranje projekata nevladinih organizacija U SLEDEĆIM OBLASTIMA:

1. aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora
2. podsticanja i razvoja privrednih delatnosti (turizam, poljoprivreda, zanatstvo, stari i retki zanati, zadrugarstvo i dr)
3. razvoj lokalne zajednice
4. ekologije, zaštite životne sredine i zdravlja građana
5. afirmisanja ljudskih i manjinskih prava
6. programa za obrazovanje
7. programa za omladinu
8. programa za stara lica
9. afirmisanja demokratizacije lokalne sredine
10. razvoja civilnog društva
11. socijalno-humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju i dr.)
12. kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina
13. volonterstva
14. zaštite boraca ratnih vojnih i civilnih invalida
15. zaštite i pomoći licima lečenih od bolesti zavisnosti
16. aktivnosti penzionerskih organizacija
17. neformalnog obrazovanja
18. afirmisanja ženskih prava
19. za razvoj javnog informisanja
20. drugi sadržaji koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Kanjiža i afirmaciji građanskog aktivizma

2) 2.000.000,00 dinara za finansiranje projekata nevladinih organizacija U OBLASTI POLJOPRIVREDE (organizovanje manifestacija, izdavanje informacionih biltena, seoski turizam, edukacija i stručno savetovanje, marketing, prekogranična saradnja, učešće na sajmovima, podsticanje samoorganizovanja – zadrugarstvo, preduzetništvo, stari zanati, porodične farme).

Odlukom predsednika opštine br. 02-150/2018-I/A od dana 02.02.2018. godine kao prioritetne oblasti za projekte nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža iz tačke 1) ovog konkursa utvrđene su oblasti pod rednim br. 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11. i 18.

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja građana) sa sedištem u opštini Kanjiža, odnosno one koje imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Kanjiža kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije.

Nevladina organizacija (udruženje građana) može učestvovati na konkursu sa najviše 2 projekta, a sredstva iz budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se za finansiranje jednog projekta.

Projekat se mora realizovati na teritoriji opštine Kanjiža do 28.2.2019. godine.

Nevladina organizacija (udruženje građana) je dužna da obezbedi sredstva u visini od 10% vrednosti projekta iz drugih izvora.

Prijave na konkurs podnose se na posebnom obrascu, koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije. Konkursna dokumentacija se može preuzeti lično, svakog radnog dana između od 8,00 do 12,00 časova, u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža, Glavni trg br. 1, u kancelariji br. 10, odnosno sa zvanične internet strane opštine Kanjiža (www.kanjiza.rs/konkursi)

Obavezna konkursna dokumentacija koju treba dostaviti:
1. popunjen obrazac za prijavu na konkurs (obrazac br. 1.)
2. popunjen obrazac predloga programa/projekta (obrazac br. 2.)
3. popunjen obrazac budžeta programa/projekta (obrazac br. 3.)
4. fotokopiju rešenja o upisu organizacije (udruženja) u Registar
5. fotokopiju osnivačkog akta (statuta)
6. biografija koordinatora projekta/programa i stručnih saradnika

Overena i odštampana prijava obavezna konkursna dokumentacija sa pratećom dokumentacijom i elektronska verzija 1.,2.,3. tačke na CD-u dostavljaju se u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Javni konkurs za finansiranje NVO“ poštom na adresu Opština Kanjiža, Glavni trg br. 1, 24420 Kanjiža ili predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža.

Rok za podnošenje prijave je 10. april 2018. godine.

Kriterijumi za ocenjivanje predloga projekata su:
1. usklađenost projekta sa svim zahtevima konkursa od 1–10 bod.
2. ostvareni rezultati NVO prethodnih godina od 1–10 bod.
3. materijalna i kadrovska opremljenost od 1–10 bod.
4. stručnost koordinatora i ključnih stručnjaka uključenih u projekat od 1–10 bod.
5. održivost projekta od 1–10 bod.
6. saradnja sa lokalnom zajednicom od 1–10 bod.

Neblagovremene prijave, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, odnosno prijave podnete na neodgovarajućem obrascu ili za namene suprotne ovom konkursu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili e-mail-a, kao i nepotpisane prijave, neće se razmatrati niti ocenjivati/bodovati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Javni konkurs objaviti u sredstvima javnog informisanja, na zvaničnoj internet strani opštine Kanjiža i na portalu E-uprava.

Dodatne informacije u vezi javnog konkursa mogu se dobiti na telefon: 873-151 (Šoti Gizela).

Detaljnije