Konkurs za izbor učenika romske nacionalnosti upisanih u srednje škole za dodelu stipendija za školsku 2017/18. godinu

Konkursi

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Konkurs za izbor učenika romske nacionalnosti upisanih u srednje škole za dodelu stipendija za školsku 2017/18. godinu

U okviru projekta „Unapređivanje mogućnosti za integraciju i obrazovanje Roma u Srbiji, pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i reintegraciju povratnika“, čiji je nosilac Romski obrazovni fond (ROF)/Roma Education Fund, finansiran kroz program Nemačke finansijske saradnje, a implementiran od strane Nemačke razvojne banke u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj objavljuje se konkurs za dodelu stipendija učenicima romske nacionalnosti koji pohađaju prvi razred trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih škola školske 2017/18. godine.

I USLOVI ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA
Učenik (pod rečju učenik podrazumevaju se osobe oba pola, učenici i učenice) može da učestvuje na konkursu za dobijanje stipendije iz sredstava Projekta ukoliko ispunjava sledeće uslove:
1. da je državljanin Republike Srbije;
2. da je pripadnik romske nacionalne manjine;
3. da nije korisnik stipendija i kredita drugih institucija/ustanova ili stipendija koje se dodeljuju od strane organizacija koje su direktni i indirektni korisnici budžeta Republike Srbije;
4. da je školske 2017/18. godine upisan prvi put kao redovan učenik u prvi razred srednje škole (gimnazije, stručne ili mešovite) u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina;
5. da je prethodni razred završio sa opštim uspehom, odnosno, prosečnom ocenom od 2,50 do 3,50 i da iz vladanja ima najmanje ocenu dobro (3).

Broj i visina učeničkih stipendija utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u okviru Projekta za 2017/18. školsku godinu.

U skladu sa članom 3 . Memoranduma o saradnji između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fonda za obrazovanje Roma, delovodni broj 670-01-32/2017-09, utvrđen je ukupan broj od 500 stipendija na desetomesečnom nivou. Imajući u vidu da stipendisti koji ispune uslove za zadržavanje stipendije, a bili su korisnici TARI stipendija, ostvaruju pravo na stipendiju i u školskoj 2017/18. godini, to je broj novih stipendija koje će biti ponuđene kandidatima za školsku 2017/18. veoma skroman i neće preći 150 stipendija. Konačan broj stipendija će se utvrditi po završetku Konkursa za izbor učenika romske nacionalnosti upisanih u srednje škole za dodelu stipendija za školsku 2017/18. godinu.

II OBAVEZE KORISNIKA STIPENDIJE
Tokom korišćenja stipendije učenici, korisnici se obavezuju na sledeće:
da održe ili poprave opšti uspeh u razredu koji pohađaju školske 2017/18. godine u odnosu na opšti uspeh u prethodnoj školskoj godini;
da redovno pohađaju nastavu;
da sarađuju sa nastavnikom/stručnim saradnikom iz škole koji je izabran za njegovog mentora u cilju zajedničkog planiranja, sprovođenja i vrednovanja mera i aktivnosti za poboljšanje školskog uspeha i redovnosti pohađanja nastave;
da redovno pohađaju dodatne mentorske časove i druge dogovorene obaveze;
da obavljaju različite vrste zadataka i aktivnosti van nastave, u skladu sa dogovorom sa mentorom (uključivanje u vannastavne aktivnosti, školske akcije, akcije lokalne zajednice na promociji obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine, medijske događaje);
da sarađuju sa Projektnim timom i pružaju tražene informacije u vezi sa evaluacijom programa stipendiranja i mentorstva;
da blagovremeno obaveštavaju svog mentora o bilo kakvim promenama svog statusa kao učenika (prebacivanje u drugu školu, preseljenje, odustajanje od školovanja, bilo kakve promene ličnih kontakt informacija, računa u poslovnoj banci, itd.).

III POTREBNA DOKUMENTA
Kandidat prilikom prijavljivanja na Konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:
1. Originalnu Prijavu za dodelu stipendija za učenike romske nacionalnosti srednjih škola koja je objavljena kao deo ovog Konkursa i može se preuzeti i štampati sa internet adrese Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (www.mpn.gov.rs) ili se odštampana može dobiti poštom kao preporučena pošiljka, na elektronski zahtev srednje škole koju učenik pohađa (mejl adresa: refserbia@romaeducationfund.org) (OBRAZAC broj 1.- PRIJAVA, preuzeti na sledećoj Internet strani http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/)

2. Overenu Potvrdu od srednje škole koju učenik pohađa da je upisan u prvi, razred školske 2017/18. godine kao redovan učenik (OBRAZAC broj 2.- POTVRDA, preuzeti na sledećoj Internet strani http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/);

3. Overenu Potvrdu škole u kojoj je učenik završio prethodni razred o uspehu učenika, ocenom iz vladanja i broju opravdanih i neopravdanih izostanaka u školskoj 2016/17. godini ( OBRAZAC broj 3. – POTVRDA, preuzeti na sledećoj Internet stranici http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/);

4. Overenu fotokopiju svedočanstva o završenom prethodnom razredu;

5. Izjavu da kandidat nije korisnik druge stipendije koja je objavljena kao deo ovog Konkursa i može se preuzeti i štampati sa internet adrese Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (www.mpn.gov.rs) ili se odštampana može dobiti poštom kao preporučena pošiljka, na zahtev elektronskim putem od srednje škole koju učenik pohađa (mejl adresa: refserbia@romaeducationfund.org) (OBRAZAC broj 4. – IZJAVA, preuzeti na sledećoj Internet strani http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o- konkursi/);

6. Izjavu roditelja/staratelja da je kandidat pripadnik romske nacionalne manjine koja je objavljena kao deo ovog Konkursa i može se preuzeti i štampati sa internet adrese Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ili se odštampana može dobiti poštom na zahtev elektronskim putem od srednje škole koju učenik pohađa (mejl adresa: refserbia@romaeducationfund.org) (OBRAZAC broj 5. – IZJAVA o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, preuzeti na sledećoj Internet strani http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/ );

7. Original ili fotokopiju Uverenja o državljanstvu Republike Srbije učenika, bez obzira na datum izdavanja;

Konkursna dokumentacija se ne vraća pošiljaocu.

IV ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA
Rok za prijavljivanje na Konkurs je od 14. septembra do 14. oktobra 2017. godine. Pečat pošte na koverti u kojoj se šalje dokumentacija može biti najkasnije 14. oktobra 2017. godine. Neblagovremena i nepotpuna konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

DODATNE INFORMACIJE
Pitanja zaposlenih u školama, učenika i roditelja/staratelja u vezi sa dokumentacijom i procedurama konkurisanja, kao i drugim pitanjima u vezi sa izborom kandidata i dodelom stipendija mogu se postaviti elektronskim putem na adresu: refserbia@romaeducationfund.org, ili telefonskim putem pozivom na broj 011/2401-911, lokal 254 svakog radnog dana od 10-14 časova.

Detaljnije