Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova  studenata – putnika

Pravo na regresiranje putnih troškova  ostvaruje se od oktobra do decembra 2012. godine, koje se nastavlja do kraja školske 2012/2013. (jan.- jun) godine u slučaju ostvarivanja sredstava iz budžeta AP Vojvodine.

Pravo na regresiranje putnih troškova imaju studenti koji:
1. imaju prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža
2. svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove
visokog ili višeg obrazovanja
3. školuju se na teret budžeta
4. prvi put upisuju godinu studija
5. nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima i
6. nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete,  AP Vojvodine, lokalnih samouprava, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova i fondacija

Za ostvarivanje prava student podnosi sledeću dokumentaciju:
1. Popunjen obrazac prijave
2. Potvrdu da prvi put upisuje godinu i studira na teret budžeta
3. Fotokopiju mesečne karte, ili 4 autob. karte za relaciju (okt.nov.)
4. Potvrdu privrednog društava odnosno drugog pravnog lica da učenik preko svojih
roditelja ili staratelja ne ostvaruje pravo na participaciju putnih troškova,
stipendiju i kredit
5. Fotokopiju lične karte studenta
6. Fotokopiju obe strane kartice dinarskog tekućeg računa odnosno štedne knjižice.

Studenti podnose zahtev sa navedenom dokumentacijom do 11. decembra 2012. godine  u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža, (zgrada Skupštine opštine Kanjiža, Trg Glavni br. 1.Bliže informacije mogu se dobiti u kancelariji br. 7.  ili na telefon 024/875-166 lok.207.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Konkurs je otvoren od 27. 11. 2012. do  11. 12. 2012. godine.

Link