Javni poziv za finansiranje posebnih programa za potrebe i interese građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Javni poziv za finansiranje posebnih  programa za  potrebe  i interese građana  u oblasti sporta u opštini Kanjiža  iz budžeta opštine Kanjiža u   2017. godini

Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2017. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 27/2016 i 2/2017) planirana su sredstva za finansiranje posebnih programa  u oblasti sporta  u ukupnom iznosu od 640.000,00  dinara.

Iz budžeta opštine Kanjiža finansiraju se sledeći posebni programi:
1. predškolski i školski sport (rad školskih sportskih sekcija  i društava, opštinska i međuopštinska školska sportska tamičenja i dr.),

2. organizacija  sportskih takmičenja  od posebnog značaja za opštinu.

Prijave  se podnose u štampanom obliku, na obrascu  prijave  (obrazac br. 1) koji je objavljen na zvaničnom sajtu opštine Kanjiža, predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža ili se dostavlja  putem pošte na adresu: Kanjiža,  Glavni  trg br.1., sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA“.

Javni konkurs je otvoren do 27.04.2017. godine i objavljuje se na internet prezentaciji opštine i u lokalnim medijima.

Datum obaveštavanja nosioca programa o odobrenim programima je 10.05.2017.godine.

Krajnji rok do koga moraju biti upotrebljena dobijena sredstva je 31.12.2017. godine.

Dodatne informacije u vezi javnog poziva  mogu se  dobiti na telefon 064-806-2198- Igor  Vuković.

Detaljnije