Javni konkurus za su/finansiranje projekata udruženja u oblasti socijalnog stanovanja

Konkursi

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Javni konkurus za su/finansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti socijalnog stanovanja u 2017. godini na teritoriji Republike Srbije

CILJ JAVNOG KONKURSA

Glavni cilj javnog konkursa jeste realizacija projekata za izvođenje radova na objektima za stambeno zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja (u daljem tekstu: Sigurne kuće), za koje se ne izdaje građevinska dozvola saglasno članu 144 Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014. Kroz ovaj cilj doprinosi se i poboljšanju uslova stanovanja, za korisnike stambene podrške, pre svega za žrtve porodičnog nasilja, a što je u skladu sa članom 89. stav 4. tačka 3 Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, odnosno Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije socijalnog stanovanja.

Sredstva za projekte po ovom konkursu u iznosu od 10.000.000,00 dinara obezbeđena su u članu 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu (Službeni glasnik RS“, br. 99/16) razdeo 21 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Program 0701 – Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja, funkcija 450 – saobraćaj, programska aktivnost, 0005 – Administracija i upravljanje, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama.

USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja, zadužbine (koje su osnovane radi ostvarivanja opštekorisnog cilja) i fondacije, upisane u Registar Agencije za privredne registre, koja deluju na teritoriji Republike Srbije, a čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti socijalnog stanovanja.

Dodatni uslovi za učešće na Konkursu su:
– po navedenom Konkursu predlažu se  kratkoročni projekti, ne duži od četiri meseca, kako bi se sve faze projekta (uključujući i dostavljanje konačnog izveštaja) završile u 2017. godini;
– jedna organizacija može predložiti jedan projekat;
– organizacija mora da ima potpisan pravni akt (memorandum, sporazum, itd.) o uzajamnoj saradnji i podršci sa jednom od Sigurnih kuća na teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo zadržava pravo da ne dodeli ukupno konkursom opredeljena sredstva, ukoliko kvalitet predloženih projekata nije zadovoljavajući, odnosno nisu ispunjeni zahtevani uslovi.

Rok: 13.04.2017. god.

Detaljnije