Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Konkursi

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2012. godinu

1.    Predmet

Raspisuje se konkurs za dodelu kredita fizičkim licima, malim i srednjim privrednim društvima iz oblasti turizma za podsticanje kvaliteta turističke ponude, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu («Službeni glasnik RS» br.101/2011) i Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za kredite za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2012. godinu ( «Službeni glasnik RS» broj 8/2012). Za ove namene u budžetu za 2012. godinu predviđeno je 100.000.000,00 dinara.

2.    Osnovni ciljevi

Sredstva će se koristiti za finansiranje projekata unapređenja kvaliteta turističke ponude, što obuhvata:
–    izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih
kapaciteta, restorana i objekata sportsko  rekreativnog i zabavnog sadržaja;
–    restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke
kapacitete ugostiteljske ponude;
–    nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plovnih i plutajućih
objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima;
–    unapređenje marketinga domaće turističke ponude;
–    dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira.

3.    Korišćenje kreditnih sredstava

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:

1.    Malo i srednje privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
2.    Preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
3.    Poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 41/09).

4. Kriterijumi za ocenu projekata

Ocena projekata vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

1) usklađenost projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;
2) usklađenost projekta sa propisima o minimalno tehničkim i sanitarno higijenskim uslovima za  uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata;
3) očekivani doprinos unapređenju standarda i kvaliteta turističke ponude;
4) ekonomska opravdanost projekta;
5) finansijsko stanje i kreditna sposobnost podnosioca zahteva;
6) nivo razvijenosti opštine na kojoj se projekat realizuje;
7) usklađenost arhitekture i gabarita objekta sa ambijentalnom celinom.

5. Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava i prilozi

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta  i vreme realizacije projekta.

U prilogu zahteva, podnosilac dostavlja i sledeću dokumentaciju:
1.    Potvrdu o izvršenoj registraciji PIB-a za privredno društvo i preduzetnika;
2.    Spisak lica ovlašćenih za potpisivanje sa overenom kopijom obrasca OP ;
3.    Rešenje o upisu privrednog društva i preduzetnika u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, odnosno Rešenje o upisu poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09);
4.    Ugovor sa poslovnom bankom o otvaranju i vođenju tekućeg računa;
5.    Potvrdu banke o prometu na tekućim računima za prethodnu godinu i za tekući period ove godine, za privredno društvo i preduzetnika;
6.    Investicioni program urađen po metodologiji Fonda za razvoj Republike Srbije, ne stariji od šest meseci (www.fondzarazvoj.gov.rs);
7.    Odluku nadležnog organa o usvajanju investicionog programa;
8.    Dokaz o vlasništvu na zemljištu/objektu u koji se ulaže, odnosno dokaz o pravu zakupa. Ukoliko je nepokretnost u zakupu, neophodno je da zakup traje minimalno 6 meseci nakon dospeća poslednjeg anuiteta, odnosno minimalno 6 godina i 6 meseci;
9.    Idejni projekat;
10.    Predmer i predračun radova urađen od strane ovlašćenog lica ili privrednog društva registrovanog za tu vrstu delatnosti, sa navedenom adresom objekta i vrstom radova koji će se izvoditi na konkretnom objektu;
11.    Ugovore ili ponude za izvođenje radova sa priloženom specifikacijom radova, kao i profakture isporučilaca opreme;
12.    Registrovane finansijske izveštaje (završne račune) za prethodne dve godine za privredno društvo i preduzetnika; bruto bilans za tekuću godinu zaključno sa mesecom koji prethodi mesecu podnošenja zahteva;
13.    Dokaze o postojanju realnih instrumenata obezbeđenja urednog vraćanja       kredita: – ukoliko se nudi hipoteka na nepokretnosti, dokaze o vlasništvu na istim (original kopije plana iz katastra, izvod iz zemljišnih knjiga sa vlasničkim i teretnim listom ili izvod iz lista nepokretnosti, ne stariji od 30 dana ili tapija sa posedovnim listom i potvrdom suda da na imovini nema tereta); – pismo o namerama poslovne banke da izda bankarsku garanciju;
14.    Procenu tržišne vrednosti nepokretnosti, ne stariju od 6 meseci, urađenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka sa spiska sudskih veštaka čije su procene prihvatljive za Fond za razvoj Republike Srbije (www.fondzarazvoj.gov.rs), ukoliko se kao instrument obezbeđenja vraćanja kredita nudi hipoteka na nepokretnosti;
15.    Potvrdu MUP-a, odnosno nadležnog suda da u prethodne dve godine nisu pravosnažno kažnjavani za prekršaj ili privredni prestup, za privredno društvo i preduzetnika;
16.    Potvrdu o izmirenim poreskim obavezama, izdatu od strane Poreske uprave, ne stariju od 30 dana.

Celokupna dokumentacija priložena uz zahtev se dostavlja u dva primerka.

6. Uslovi i način odobravanja sredstava

O zahtevu za korišćenje kreditnih sredstava, na osnovu predloga stručnih službi, odlučuje Komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma. Komisija ne razmatra nepotpune zahteve i zahteve koji nisu ocenjeni pozitivno od strane Fonda za razvoj Republike Srbije. Izuzetno, Komisija može razmatrati sve zahteve koji kao sredstvo obezbeđenja urednog vraćanja kredita nude bezuslovnu bankarsku garanciju.
Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem kreditnih sredstava uređuju se Ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik kreditnih sredstava. Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike je 500.000 dinara a za mala i srednja privredna društva  je 2.000.000 dinara.
Učešće kreditnih sredstava u finansiranju projekta ne može biti veće od 50% ukupne vrednosti projekta. Kreditna sredstva se mogu koristiti za finansiranje osnovnih sredstava, kao i trajnih obrtnih sredstava do iznosa 20% vrednosti osnovnih sredstava.

7. Kreditni uslovi

Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije, sa
kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu.
Rok otplate kreditnih sredstava je 60 meseci po isteku odložnog roka
koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja sredstava.

Otplata kreditnih sredstava vršiće se u tromesečnim anuitetima koji dospevaju 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra u godini.

Instrumenti obezbeđenja vraćanja kredita su:
1.    sopstvena solo menica i hipoteka na nepokretnosti – građevinskom objektu ili građevinskom zemljištu u privatnoj svojini, u odnosu 1:1 na ukupnu vrednost odobrenih kreditnih sredstava, ili
2.     sopstvena menica sa avalom poslovne banke, ili
3.    garancija poslovne banke.

8. Ugovor o korišćenju sredstava

Po izvršenoj proveri validnosti i vrednosti ponuđenih nepokretnosti   za obezbeđenje kredita,  Fond će zaključivati ugovor sa korisnicima kredita u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora između Ministarstva i korisnika sredstava. Ukoliko korisnik ne zaključi ugovor sa Fondom u  predviđenom roku, ugovor zaključen sa Ministarstvom smatraće se ništavim.

9. Podnošenje zahteva za korišćenje kreditnih sredstava

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Sektor za turizam, Bulevar  kralja Aleksandra 15, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili pisarnice Ministarstva.
Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na korišćenje kreditnih sredstava samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine. Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev.
Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi Ministarstva i ne vraćaju se podnosiocu.

Konkurs je otvoren do 01.09.2012. godine.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće biti razmatrani.

Lica koja su ostvarila pravo na korišćenje kreditnih sredstava iz oblasti turizma po uredbama iz prethodnih godina, a nisu ispunila svoje obaveze u skladu sa tim uredbama, nemaju pravo na korišćenje sredstava po ovoj uredbi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/2855271.

Link