Javni poziv za organizovanje javnih radova od interesa za opštinu Kanjiža u 2017. godini

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Javni poziv za organizovanje javnih radova od interesa za opštinu Kanjiža u 2017. godini

Javni radovi od interesa za Opštinu kao  mera aktivne politike zapošljavanja organizuju se u cilju podsticanja zapošljavanja nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), naročito teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe  kao i očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.

Javnim radovima se obuhvata sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa.

Finansijski okvir programa za javne radove iznosi 4.000.000,00 dinara, koja stavka se nalazi na pozicijama 763,135 i 764, 765.

Javne radove sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje opština Kanjiža na osnovu javnog poziva.
Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.

Poslodavac-izvođač javnog rada podnosi prijavu Opštini Kanjiža – Komisiji za sprovođenje LAPZ opštine Kanjiža za 2017. godinu za sprovođenje javnog rada koja sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan) i broj lica koja se zapošljavaju.

Javni radovi od interesa za Opštinu mogu se organizovati i sprovoditi u oblastima:

  • održavanja i obnavljanja javne infrastrukture: uređenje i održavanje puteva i putnih pojaseva,nasipa,kanala,pruga, mostova, rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže i drugih objekata od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica, uređenje romskih naselja- poboljšanja uslova stanovanja i drugi poslovi, kaoi
  • socijalnih, humanitarnih, kulturnih  delatnosti  i drugih delatnosti koje obuhvataju:aktivnosti u cilju pomoći starima, socijalno ugroženim licima i osoba sa invaliditetom, zaštitu i očuvanje kulturnog nasleđa i arheoloških nalazišta, poslovi u pozorišnoj, muzejskoj, bibliotečkoj i turističkoj delatnosti i drugi poslovi.
  • Održavanja i zaštite životne sredine i prirode: sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada, osnivanje zelenih površina i drugi poslovi.

Za organizovanje i sprovođenje javnih radova opština Kanjiža poslodavcu – izvođaču javnog rada prenosi sredstva za:
–    zaradu lica koja su angažovana na javnim radovima,
–    troškove dolaska i odlaska sa rada za lica koja su zaposlena na javnim radovima i
–    troškove sprovođenja javnih radova.

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:
1.    isplatu naknade za obavljen posao nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u neto iznosu od:
–    18.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, (bruto 30.500,00)
–    naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada lica uključenih u javne radove, u visini do 2.000,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja.
2.    naknadu troškova sprovođenja javnih radova u visini od:
–    2.000,00 dinara po licu za sprovođenje javnih radova.
Poslodavac-izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu svih obaveza u skladu sa zakonom, a koje ne snosi opština Kanjiža.

Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:
–    javne ustanove i javna preduzeća
–    opštinska uprava
–    privredna društva
–    preduzetnici i zadruge i
–    organizacije i udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno upisana u registar koji vodi Agencija za privredne registre.

Poslodavci – izvođači javnih radova moraju imati sedište na području opštine Kanjiža.

Pravo na dodelu sredstava za sprovođenje javnog rada poslodavac može da ostvari pod uslovima da:
–    uredno popuni prijavu za sprovođenje javnog rada;
–    angažuje po mogućnosti nezaposlena lica koja spadaju u kategoriju teže zapošljivih lica, a mogu biti angažovana i ostala lica koja nisu iz teže zapošljive kategorije nezaposlenih lica.
–    je u prijavi za javne radove naveo detaljan opis i dinamiku aktivnosti javnih radova (termin plan);
–    da je izmirio ugovorne obaveze prema opštini Kanjiža, osim za obaveze čija je realizacija u toku

Javni poziv je otvoren od 17.03.2017. do 24.03.2017. godine, odnosno do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za tu namenu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u  opštini Kanjiža, kancelarija 21, telefon 024 875-166.

Detaljnije