Javni poziv za organizovanje javnih radova od interesa za opštinu Kanjiža u 2016. godini

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Javni poziv za organizovanje javnih radova od interesa za opštinu Kanjiža u 2016. godini

I OSNOVNE INFORMACIJE

Javni radovi od interesa za opštinu kao mera aktivne politike zapošljavanja organizuju se u cilju podsticanja zapošljavanja nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), naročito teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe  kao i očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.

Javnim radovima se obuhvata sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa.

Finansijski okvir programa za javne radove iznosi 3.950.000,00 dinara, planiranih na poziciji u budžetu opštine  razdeo IV, glava 1, funkcija 620, pozicija 135.

Javne radove sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Opština Kanjiža na osnovu javnog poziva.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 5 meseci a treba da se realizuje najkasnije do 15.12.2016.

Poslodavac-izvođač javnog rada podnosi prijavu Opštini Kanjiža, Komisiji za sprovođenje Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Kanjiža za sprovođenje javnog rada koja sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan) i broj lica koja se zapošljavaju.

Javni poziv je otvoren do 19.05.2016. godine, odnosno do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za tu namenu.

Detaljnije