Bespovratna sredstva za priključnu mehanizaciju i opremu Ministarstva poljoprivrede u 2016-oj godini

Konkursi

MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE

Bespovratna sredstva za priključnu mehanizaciju i opremu Ministarstva poljoprivrede u 2016-oj godini

Važna napomena:
Pravilnik o podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji(„Službeni glasnik RS”, broj 105/14 od 03.10.2014. godine) je zamenjen sa dva nova pravilnika:
1.     Pravilnik o podsticajima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu proizvodnju biljnih kultura (Sl.Glasnik 38/16) i
2.    Pravilnik o podsticajima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu stočarsku proizvodnju (Sl.Glasnik 38/16)

Po novim pravilnicima, bespovratna podsticajna sredstva se mogu dobiti:
1.    U primarnoj proizvodnji biljnih kultura za proizvodnju: žitarica,industrijskog bilja, aromatičnog i lekovitog bilja,povrća,voća,grožđa i cveća.
2.    U primarnoj stočarskoj proizvodnji za proizvodnju: mleka (kravljeg i kozijeg), mesa i jaja(tov junadi, tov u sistemu „krava-tele”,proizvodnja prasadi za tov, odgoj ovaca i živine radi proizvodnje mesa i jaja i kunića radi proizvodnje mesa),konzumne ribe, meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Bespovratna sredstva namenjena biljnoj proizvodnji (pogledajte OVDE):
1.    nabavku nove mehanizacije i opreme za navodnjavanje;
2.    nabavku nove mehanizacije, opreme i materijala za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, niskih i visokih temperatura;
3.    nabavku novih priključnih mašina i opreme za setvu, sadnju i  berbu;
4.    nabavku novih plastenika i opreme za proizvodnju u zaštićenom  prostoru;
5.    izgradnju, proširenje, rekonstrukciju ili adaptaciju  hladnjača i nabavke nove opreme za hladnjače;
6.    izgradnju novih objekata namenjenih skladištenju žitarica (silosa i podnih skladišta) i nabavku nove opreme za objekte namenjene  skladištenju žitarica;
7.    nabavku nove opreme i mašina za pripremu proizvoda za tržište

Bespovratna sredstva namenjena stočarstvu (pogledajte OVDE:
1.    Investicije u pčelarstvu
2.    Nabavka kvalitetnog priplodnog materijala
3.    Nabavka opreme i mehanizacije za manipulisanje čvrstim i tečnim stajnjakom
4.    Nabavka opreme i mehanizacije za pripremu i distribuciju stočne hrane
5.    Nabavka  opreme za smeštaj životinja
6.    Nabavka opreme za orezivanje papaka kod krava
7.    Nabavka nove opreme za ribnjake
8.    Nabavka opreme za šišanje ovaca
9.    Nabavka opreme i izgradnja objekata za skladištenje mesa

Pravo na podsticaje ima:
1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog
poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) pravna lica: privredno društvo, zemljoradnička zadruga,srednje škole i naučno-istraživačke organizacije iz oblasti poljoprivrede

Granica za podsticaje kada je prijava na konkurs u pitanju je maksimalno 50 ha prijavljeno pod biljnom kulturom za koju se oprema i mehanizacija planiraju  koristiti(površina pod kulturom koja je prijavljena u registru poljoprivrednih gazdinstava).

Subvencionisanje cene nove opreme za pripremu i distribuciju stočne hrane iznosi 40-55% od iznosa cene bez PDV-a.
Iznos podsticaja zavisi od toga da li se korisnik podsticaja nalazi u marginalnom području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi ili ne. Ukoliko se korisnik podsticaja nalazi u marginalnom području, iznos podsticaja je 55% od cene bez poreza.

Spisak marginalnih područja možete pronaći na http://subvencije.rs/zakoni-pravilnici-uredbe/pravilnici/pravilnik-o-odredjivanju-podrucja-sa-otezanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi/

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je od 3-6 milona dinara dinara u zavisnosti od investicije.
Predmetna oprema i investicija mora biti kupljena od 16. oktobra prethodne do 15. oktobra tekuće godine.

Iznos pojedinačnog računa kao i iznos za svaku pojedinu stavku na računu mora biti veći od 50,000.00 dinara.

Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 15. oktobra tekuće godine.

Čitko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 84, sa naznakom: „Zahtev za korišćenje podsticaja za podršku investicijama u primarnoj stočarskoj proizvodnji”.

Za korisnike sa teritorije AP Vojvodine neophodna je potvrda od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo da podnosilac zahteva za podsticaje nije dobio subvencije,bespovratna sredstva ili donaciju po istom osnovu za predmetnu opremu i mehanizaciju.

Još jedna novina je i potvrda od strane lokalne samouprave(grada ili opštine) da podnosilac zahteva za podsticaje nije dobio subvencije,bespovratna sredstva ili donaciju po istom osnovu za predmetnu opremu i mehanizaciju.

Za razliku od prethodnog pravilnika, PIO dugovanje ne mora da bude izmireno. Ovaj put se traži samo da ne postoje dugovanja po osnovu poreza Republici Srbiji i lokalnoj samoupravi podnosioca zahteva.

Link