Sufinansiranje projekata korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa izrada novih istražno-eksploatacionih bušotina

Konkursi

geotermalni-izvoriPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa izrada novih istražno-eksploatacionih bušotina

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Sredstva za sufinansiranje realizacije projakata korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa – izrada novih istražno-eksploatacionih bušotina, planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2015. godinu, Projekat 4006 Projakat korišćenja hidrotermalnih resursa – izrada novih istražno-eksploatacionih bušotina, na poziciji 1101, konto 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, ekonomska klasifikacija 4632 – kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, izvor finansiranja 01 00 – prihod iz budžeta.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u “Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine“ i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ (u daljem tekstu: Konkurs).
Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa-izrada novih istražno-eksploatacionih bušotina koje koriste lokalne samouprave (gradovi i opštine) na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, za nabavku materijala kao i za izvođenje neophodnih radova za ugradnju istih i to za izradu istražno-eksploatacionih hidrotermalnih bušotina.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    kupovinu polovne opreme i materijala;
2.    poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
3.    carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi.

II Ciljevi projekta
Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, koristiće se za sufinansiranje realizacije projekta korišćenja hidrotermalnih resursa-izrada novih istražno-eksploatacionih bušotina u objektima koje koriste lokalne samouprave (gradovi i opštine), na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine sa ciljem izrade hidrotermalnih istražno-eksploatacionih bušotina.

III Uslovi konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 20.000.000,00 dinara (slovima: tridesetpetmilionadinara);
2.    Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu je do 10.000.000,00 dinara;
3.    Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine;
4.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
5.    Rok za podnošenje prijave je 03.12.2015. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine svakog radnog dana putem elektronske pošte: psemr@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije