Rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka

Konkursi

ribnjakPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za privođenje kulturi neobradivog poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju – rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine

1. Ciljevi konkursa:
Unapređivanje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine.

2. Ukupna visina propisanih sredstava i namena korišćenja sredstava:
Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 ha i ne većoj od 100 ha na teritoriji AP Vojvodine, u visini do 80% od ukupne vrednosti zemljanih radova na ribnjačkim objektima, a najviše do 20.000.000,00 dinara ukupne projektovane vrednosti zemljanih radova, bez PDV‐a. Pod objektima, u smislu ovog konkursa, podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe (rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali).
Ukupan iznos propisanih sredstava koji se dodeljuje do 50.300.000,00 dinara.

2.1 Visina sredstava koji se dodeljuje po korisniku:
Sredstva za podršku investicija po konkursu koji se raspisuje za realizaciju aktivnosti, utvrđuju se u iznosu do 80% cene zemljanih radova, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.
Iznos sredstava za podršku rekonstrukcije ribnjaka ne može biti veći od 500.000,00 dinara po hektaru, osim za izlovne kanale, izlovne jame i dovodno‐odvodne kanale, za koje iznos za podršku može biti veći do 800.000,00 dinara.
Iznos sredstava za podršku podizanju novih ribnjaka ne može biti veći od 800.000,00 dinara po hektaru, uključujući izlovne kanale, izlovne jame i dovodno‐odvodne kanale.

3. Korisnici sredstava:
Pravo da konkurišu imaju:
‐ privredna društva – registrovana za obavljanje delatnosti slatkovodne akvakulture.
Privredna društva koja konkurišu moraju imati sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i objekat koji se rekonstruiše ili podiže mora biti na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

4. Uslovi za učešće na konkursu i potrebna dokumentacija:
4.1.Potrebna dokumentacija za rekonstrukciju ribnjaka
1. čitko popunjen obrazac prijave na konkurs s potpisom odgovornog lica i overen pečatom;
2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;
3. fotokopija izvoda iz registra Agencije za privredne registre;
4. dokaz o izmirenim vodnim naknadama ili dokaz da je odobren reprogram ;
5. fotokopija važeće vodne dozvole ili dokaz da je podnet zahtev za izdavanje vodne dozvole;
6. fotokopija rešenja – saglasnosti da je objekat izgrađen u skladu s veterinarsko‐sanitarnim uslovima – registracija objekta ili dokaz da je podnet zahtev za izdavanje rešenja;
7. izvod iz lista nepokretnosti ili zemljišnih knjiga s podacima o vlasništvu i ograničenjima za sve katastarske parcele pod ribnjačkim površinama koje su predmet prijave (ne stariji od 30 dana odnosno dokaz da je predat zahtev za upis u list nepokretnosti), oblik svojine – privatna i obim udela 1/1 ili overena kopija ugovora o višegodišnjem zakupu ribnjačkih površina (najmanje 10 godina), izvod iz lista nepokretnosti ili zemljišnih knjiga koji može glasiti na državnu svojinu (uz obaveznu saglasnost nadležnog državnog organa ili dokaz da je podnet zahtev za izdavanje saglasnosti) ili privatnu svojinu sa obimom udela privatne svojine 1/1, pri čemu ugovor mora da važi još najmanje pet godina;
8. izjava podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;
9. investiciono‐tehničku dokumentaciju s predmerom i predračunom, koju je izradio odgovorni projektant;
10. predračun izvođača radova;
11. uverenje poreske uprave o izmirenim svim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2014. godinu.
Komisija zadržava pravo da, pored navedenih dokumenata, zatraži i druga dokumenta.

4.2.Potrebna dokumentacija za podizanje novih ribnjaka
1. čitko popunjen obrazac prijave na konkurs s potpisom odgovornog lica i overen pečatom;
2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;
3. fotokopija izvoda iz registra Agencije za privredne registre;
4. izvod iz lista nepokretnosti ili zemljišnih knjiga s podacima o vlasništvu i ograničenjima za sve katastarske parcele pod neobradivim poljoprivrednim zemljištem koje su predmet prijave (ne stariji od 30 dana odnosno dokaz da je predat zahtev za upis u list nepokretnosti), oblik svojine – privatna i obim udela 1/1 ili overena kopija ugovora o višegodišnjem zakupu neobradivog poljoprivrednog zemljišta (najmanje 10 godina), izvod iz lista nepokretnosti ili zemljišnih knjiga koji može glasiti na državnu svojinu (uz obaveznu saglasnost nadležnog državnog organa ili dokaz da je podnet zahtev za izdavanje saglasnosti) ili privatnu svojinu sa obimom udela privatne svojine 1/1, pri čemu ugovor mora da važi još najmanje pet godina;
5. izjava podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;
6. dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati projekat izgradnje ribnjačkih površina (lokacijska dozvola, dokaz da je podnet zahtev za izdavanje građevinske dozvole ili građevinska dozvola);
7. investiciono‐tehnička dokumentacija s predmerom i predračunom, koju je izradio odgovorni projektant;
8. rešenje o odobrenju za gradnju – građevinska dozvola i ugovor sa odgovornim izvođačem radova (za ribnjačke objekte čija je izgradnja u toku);
9. predračun izvođača radova;
10. uverenje poreske uprave o izmirenim svim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2014. godinu.
Komisija zadržava pravo da, pored navedenih dokumenta, zatraži i druga dokumenta.
Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica, neće se razmatrati.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnose se zaključno sa 30.11.2015. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487‐4407.

Detaljnije