Konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energijeu zalivnim sistemima

Konkursi

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад

Дана: 02. септембра 2015. године

р а с п и с у ј е JAВНИ КОНКУРС за

Средства за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у заливним системима, планирана су Финансијским планом Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине за 2015. годину, Пројекат  4009 Примена соларне енергије у заливним системима, 430 Гориво и енергија, на позицији  674 , конто 454-субвенције приватним предузећима, економска класификација 4542 – капиталне субвенције приватним предузећима, извор финансирања 01 00 – приходи из буџета.

Бесповратна подстицајна средства се додељују на основу јавног конкурса. Текст јавног конкурса објављује се у “Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“ и на интернет страници Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине (у даљем тексту: Секретаријат) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ (у даљем тексту: Конкурс).

I Право учешћа на конкурсу и намене за које се могу користити средства

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са  територије Аутономне покрајине Војводине у циљу реализације пројеката примене соларне енергије у заливним системима.

Бесповратна подстицајна средства која се додељују користиће се  за суфинансирање реализације пројеката коришћења соларне енергије за потребе наводњавања, са циљем:

 • набавке и монтаже нових соларних пумпних система за наводњавање (фотонапонски панели, соларна пумпа за воду са контролером, акумулатор) и остале пратеће електро и машинске опреме;

У цену постројења наведених под тачкама  1. и 2. овог члана, улазе машински и неопходни пратећи електро радови.

Средства која се додељују не могу се користити за:

 1. куповину половних материјала и опреме;
 2. порезe, укључујући и порез на додату вредност;
 3. царинске, увозне и остале врсте административних такси;

II Циљеви пројекта

Бесповратна подстицајна средства која се додељују ће се користити за суфинансирање реализације пројеката коришћења соларне енергије у заливним системима а корисници подстицајних средстава су физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, са циљем:

 • уградње енергетски ефикасније опреме за коришћење соларне енергије у сврхе наводњавања, ради смањења трошкова за енергенте;
 • смањења увозне зависности коришћења фосилних горива;
 • повећања енергетске самосталности пољопривредних газдинстава;
 • смањења емисије штетних гасова у околину;
 • афирмације коришћења обновљивих извора енергије;
 • ревитализације постојећих система за наводњавање код регистрованих пољопривредних газдинстава.

III Услови конкурса

 1. Укупан износ за расподелу средстава је 12.000.000,00 динара (словима: дванаестмилионадинара);
 2. Максимални износ средстава који се додељује по једном пројекту је000,00 динара;
 3. Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине;
 4. Подносилац захтева може да конкурише само са једним пројектом;
 5. Рок за подношење пријаве је септембар 2015. године.

IV Документација која се подноси на конкурс и начин подношења пријаве

Пријаве на Конкурс могу се поднети лично, предајом писарници покрајинских органа управе у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина бр. 16, или се упућују поштом, обавезно у писаној форми искључиво на конкурсним обрасцима који се могу преузети у Секретаријату или са интернет презентације (сајта) Секретаријата. Образац пријаве се подноси оверен и потписан од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве у затвореној коверти са назнаком “НЕ ОТВАРАТИ“ и називом конкурса, на адресу:

Влада Аутономне покрајине Војводине

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Булевар Михајла Пупина број 16

21000 Нови Сад

 Документација која се подноси на конкурс[1]:

 1. Попуњена и потписана пријава за учешће на конкурсу (преузима се са сајта Секретаријата, psemr.vojvodina.gov.rs);
 2. Званичан доказ о регистрацији (оригинал извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор – не старији од 30 дана);
 3. Оригинал извода из листа непокретности са свим прилозима, којим се утврђује право власништва на непокретности односно земљишту;
 4. Идејни пројекат изградње соларног пумпног система за примену у заливним системима израђен од стране лиценциране фирме за овакву врсту пројеката;
 5. Кратак извод из студије оправданости или техно-економске анализе урађене од стране лиценциране фирме ради оправданости улагања у пројекат;
 6. Званичан доказ о отвореном рачуну у пословној банци (назив рачуна, назив банке код које се води рачун, број рачуна који је издала и оверила банка у којој се води);
 7. Уверење Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе по основу изворних локалних јавних прихода, не старији од 30 дана од дана објављивања конкурса;
 8. Потврду о измиреним накнадама за одводњавање/наводњавање;
 1. Изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза према Секретаријату, по основу раније потписаних уговора, чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
 2. Изјава да се против подносиоца захтева не води парнични, односно кривични поступак по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
 3. Изјава о досадашњем коришћењу средстава Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у последње 3 године (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
 4. Изјава подносиоца захтева (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата):

а) да су, уз средства добијена по овом Конкурсу, обезбеђена преостала финансијска
средства за реализацију пројекта;

б) да ће се наменски и у складу са важећом законском регулативом утрошити
додељена средства;

ц) да ће се Секретаријату достављати  извештаји у складу са уговорним обавезама.

 1. Средство финансијског обезбеђења којим подносилац пријаве обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПРИЈАВУ (Подносилац пријаве коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора, достави средство финансијског обезбеђења у складу са Законом).

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације.

Пријава и приложена документација не враћају се подносиоцима.

Комисија неће узимати у разматрање пријаве које се не сматрају уредним и то:

 • неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након истека рока предвиђеног у конкурсу)
 • недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката који нису предвиђени конкурсом, односно оне које се не односе на конкурсом предвиђене намене)
 • непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, пријаве које су непотписане, са непопуњеним рубрикама и неуписаним захтеваним бројчаним вредностима у табели са критеријумима, попуњене графитном оловком, пријаве послате факсом или електронском поштом (e-mail), пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу, без одговарајућег броја рачуна отвореног код пословне банке, које садрже неразумљиве и нечитке податке.

Неће се такође узимати у разматрање пријаве оних субјеката који су користили средства Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, а  у случају истека уговореног рока нису поднели Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине финансијске и друге обавезне извештаје о утрошку додељених средстава.

V Одлучивање о додели средстава

Покрајински секретар за енергетику и минералне сировине (у даљем тексту: Покрајински секретар) решењем образује посебну конкурсну комисију за преглед пријава са приложеном документацијом и израду предлога за доделу средстава (у даљем тексту: Комисија). Чланови  Комисије се именују из редова запослених у Секретаријату, а могу бити ангажовани и еминентни стручњаци из области за коју је расписан Конкурс.

Покрајински секретар разматра предлоге Комисије за доделу средстава и доноси одлуку о додели средстава корисницима. Ова одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.

Одлука о додели средстава корисницима (резултати конкурса) објављује се на званичној интернет адреси Секретаријата.

[1] Препоручује се да документација буде достављена у регистратору, на начин да чини целину са страницама означеним њиховим редним бројем и увезана на начин да се онемогући накнадно вађење и уметање листова