Javni konkurs za udruženja građana za sufinansiranje i finansiranje projekata koji se odnose na popularizaciju i edukaciju u oblasti informacionog društva na teritoriji APV

Konkursi

Javni konkurs

za udruženja građana za sufinansiranje i finansiranje projekata koji se odnose na popularizaciju i edukaciju u oblasti  informacionog društva na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 5.500.000,00 dinara (slovima: petmilionapetstohiljadadinara) obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu u okviru Programa 0703 – Uređenje, nadzor i razvoj u oblasti telekomunikacija i informacionog društva, Programska aktivnost 1001 – podsticanje razvoja elektronskih komunikacija i informacionog društva, 481 –  dotacije nevladinim organizacijama, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, neprofitnim organizacijama/udruženjima građana radi realizacije projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva.

Ciljevi sufinansiranja i finansiranja su:

– Podrška projektima koji se odnose na organizaciju konferencija i drugih događaja (seminari, radionice, okrugli stolovi i slično), koji se odnose na popularizaciju i edukaciju u oblasti informacionog društva;

– Podrška projektima koji uključuju građane AP Vojvodine u razvoj informacionog društva, razvoj znanja i veština povezanih sa IKT, jačanje uloge IKT u sistemu obrazovanja i

– Podrška projektima koji se odnose na organizaciju sertifikovanih akademija i škola u oblasti informacionih tehnologija.

Uslovi Konkursa:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja građana sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, a koja svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve iz ovog Konkursa.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 400.000,oo dinara.

3. Realizacija projekta se vrši na teritoriji AP Vojvodine.

4. Udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine, koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a ugovorena obaveza je istekla, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

5. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: “Ne otvarati – prijava na  Javni konkurs za udruženja građana za sufinansiranje i finansiranje projekata koji odnose na popularizaciju i edukaciju u oblasti  informacionog društva na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

6.  Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju: rešenje o registraciji podnosioca prijave, fotokopiju rešenja o PIB-u, popunjene konkursne obrasce uz opis projekta, statut podnosioca prijave overen pečatom udruženja;

7.  Rok za podnošenje prijave je 15. septembar 2015. godine;

8.     Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

9.    Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, po isteku Konkursa, a nakon izveštaja Komisije. Odluka će biti objavljena na sajtu Sekretarijata, nakon čega se podnosilac poziva da potpiše ugovor. Prilikom potpisivanja ugovora korisnik sredstava dužan je da preda Sekretarijatu dve blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjem, registrovane u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 3 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

10.  Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na propisanim obrascima na srpskom jeziku.

11.  Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava, nalaze se u okviru sledećih dokumenata: Smernica za podnošenje predloga projekta na javni konkurs, obrasca za opis projekta, obrasca za narativni opis budžeta, koji su sastavni deo konkursa. Navedena dokumenta mogu se preuzeti isključivo u elektronskoj formi sa internet prezentacije sekretarijata: www.spriv.vojvodina.gov.rs