POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO – Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u AP Vojvodini u 2024. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u AP Vojvodini u 2024. godini

I. CILj I PREDMET KONKURSA:
Cilj Konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u AP Vojvodini u 2024. godini ( u daljem tekstu: Konkurs) jeste podizanje nivoa uređenosti poljoprivrednog zemljišta i pristupnih puteva jedinica lokalnih samouprava u AP Vojvodini, koji doprinose budućem racionalnom korišćenju poljoprivrednog zemljišta u AP Vojvodini.

II. KORISNICI SREDSTAVA :
Pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) u AP Vojvodini.
Korisnici sredstava mogu da podnesu jednu prijavu za jednu ili više investicija predmeta konkursa.
Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno, u visini do 100% od ukupno prihvatljivih troškova investicije, bez PDV-a.

III. PREDMET KONKURSA

1. UREĐENjE I ODRŽAVANjE ATARSKIH PUTEVA I OTRESIŠTA

Pod atarskim putem podrazumeva se površina koja je dostupna većem broju korisnika, koju nadležni organ proglasi nekategorisanim putem i koja je upisana u katastar nepokretnosti kao nekategorisan put, a doprinosi racionalnom korišćenju poljoprivrednog zemljišta.

Pod otresištem podrazumeva se površina neposredno pre priključka nekategorisanog puta s javnim putem, a koja je uređena tako da se na njoj uklone sve nečistoće s vozila čije bi iznošenje na javni put ugrozilo bezbednost saobraćaja

2. UKLANjANjE DIVLjIH DEPONIJA SA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA

Divlja deponija predstavlja smetlište gde se komunalni otpad odlaže bez poštovanja sanitarnih propisa i zakonskih regulativa.

Poljoprivredno zemljište jeste zemljište koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju (njive, vrtovi, voćnjaci vinogradi, livade pašnjaci, ribnjaci, trstici i močvare) i zemljište koje se može privesti nameni za poljoprivrednu proizvodnju.

IV. VISINA I NAMENA SREDSTAVA:
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste 720.000.000,00 dinara.

1. Uređenje i održavanje atarskih puteva i otresišta

Sredstva za uređenje i održavanje atarskih puteva i otresišta dodeljuju se za uređenje i održavanjnj atarskih puteva i otresišta u javnoj svojini.
Kod uređenja atarskih puteva namena sredstava jeste finansiranje troškova radova i materijala za uređenje atarskih puteva i otresišta, a u koje spadaju pripremni radovi, zemljani radovi i radovi na izgradnji kolovozne konstrukcije od čvrstih kompaktnih materijala.
U okviru uređenja atarskih puteva sufinansiraće se uređenje atarskih puteva tucanikom, struganim asfaltom, asfaltom, betonom i stabilizacijom hidrauličnim vezivom.
Kod održavanja postojećih atarskih puteva namena sredstava jeste finansiranje troškova pripremnih i zemljanih radova.
U okviru uređenja otresišta sufinansiraće se izrada otresišta od betona, armiranog betona, asfalta, od druge tvrde podloge ili sa istim kolovoznim zastorom kao i javni put sa kojim se ukršta, odnosno na koji se priključuje, u širini od najmanje 5 metara i u dužini od najmanje 40 metara za državni put I reda, 20 metara za državni put II reda i 10 metara za opštinski put i ulicu, računajući od ivice kolovoza javnog puta.

2. Uklanjanje divljih deponija sa poljoprivrednog zemljišta

Finansiraju se troškovi uklanjanja, primarne separacije ili drugi tretman otpada na mestu divlje deponije radi maksimalnog iskorišćavanja komunalnog otpada, utovara, transporta, odlaganja odnosno adekvatnog zbrinjavanje otpada, planiranja terena nakon uklanjanja otpada, rekultivacije terena, postavljanja tabli za obaveštavanje.
Odlaganje odnosno adekvatno zbrinjavanje otpada vrši se na registrovanim deponijama ili lokalitetima koji su planskim dokumentom ili drugim aktom jedinice lokalne samouprave predviđeni za odlaganje odnosno adekvatno zbrinjavanje otpada.

V. POTREBNA DOKUMENTACIJA

UREĐENjE I ODRŽAVANjE ATARSKIH PUTEVA I OTRESIŠTA

Dokumentacija koju dostavljaju svi podnosioci prijava kod uređenja atarskih puteva i otresišta dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova je:
1. Obrazac prijave (preuzima se sa internet stranice Sekretarijata);
2. Kopija aktuelne odluke ili drugog akta nadležnog organa jedinice lokalne samouprave kojim se površina za koju se podnosi prijava, proglašava nekategorisanim putem; ukoliko u navedenom aktu nisu precizno nabrojani i određeni nekategorisani putevi, tada je podnosilac prijave dužan da uz njega dostavi i kopiju aktuelne odluke ili drugog akta nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, kojim se definiše održavanje, korišćenje i ostala pitanja, gde su nekategorisani putevi – koji su predmet apliciranja na konkurs – jasno navedeni i određeni; potrebno je dostaviti integralnu verziju akta sa svim važećim izmenama i dopunama;
3. Izvod iz lista nepokretnosti kojim se dokazuje da je upisan nekategorisan put ili dokaz o podnetom zahtevu Katastru nepokretnosti za upis nekategorisanog puta;
4. Pregled atarskih puteva i otresišta čije se održavanje ili uređenje planira (priprema se u formi tabele Putevi 1 koja je data na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata);

Dodatna dokumentacija za uređenja atarskih puteva
5. Akt nadležnog organa lokalne samouprave za izdavanje građevinskih dozvola koji obavezno treba da sadrži:
• Naziv tehničke dokumentacije;
• Naziv subjekta koji je izradio tehničku dokumentaciju;
• Broj i datum pod kojim se tehnička dokumentacija vodi kod subjekta koji je izradio tehničku dokumentaciju;
• Naziv akta kojim se odobrava vršenje radova i
• Broj i datum akta kojim se odobrava vršenje radova (dostavlja se ukoliko je akt kojim se odobrava vršenje radova već ishodovan).
6. Izvod iz tehničke dokumentacije treba da sadrži:
• Prvu stranicu tehničke dokumentacije sa nazivom subjekta koji je izradio tehničku dokumentaciju, brojem i datumom tehničke dokumentacije i
• Predmer i predračun potrebnih radova i materijala.

Dodatna dokumentacija za održavanje postojećih atarskih puteva
7. predmer i predračun potrebnih radova sa nazivom subkjekta koji je izradio predmer i predračun.

UKLANjANjE DIVLjIH DEPONIJA SA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA

Kod uklanjanja divljih deponija dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova je:
1. Obrazac prijave (preuzima se sa internet stranice Sekretarijata)
2. Obaveštenje o deponiji na koju će se odložiti Otpad sakupljen s divljih deponija. Obaveštenje treba da sadrži: naziv deponije, katastarsku opštinu i broj katastarske parcele na kojoj se nalazi deponija na koju će se odložiti Otpad uklonjen s divljih deponija (u daljem tekstu: Deponija), naziv i adresa pravnog lica koje upravlja deponijom na koju će se odložiti otpad;
3. Kopija akta koji je doneo organ lokalne samouprave, pokrajinski organ ili republički organ ili izvod iz planskog dokumenta jedinice lokalne samouprave iz kojeg se vidi da je Deponija predviđena za odlaganje Otpada;
4. zapisnik nadležnog inspektora o stanju utvrđenom na licu mesta na kojem se nalazi svaka od divljih deponija koja je predmet uklanjanja (ne stariji od dana objavljivanja ovog konkursa) kojim se konstatuje: naziv divlje deponije ili naziv potesa ili toponima na kojem se divlja deponija nalazi, fotografiju divlje deponije, konstataciju inspektora da je reč o komunalnom, neopasnom, inertnom otpadu, naziv katastarske opštine u kojoj se nalazi divlja deponija, broj katastarske parcele na kojoj se nalazi divlja deponija, površina zemljišta koju zauzima divlja deponija u m2, zapremina divlje deponije u m3;
5. Tabela Deponije 1 – pregled divljih deponija čije se uklanjanje planira; blanko primerak tabele Deponije 1 preuzima se sa internet stranice Sekretarijata;
6. Izvod iz katastra za katastarsku parcelu na kojoj se nalazi divlja deponija iz kojeg se vidi da je u pitanju poljoprivredno zemljište.
7. Elaborat sa predmerom i predračunom radova na uklanjanju divljih deponija navedenih u tabeli Deponije 1, kao i sa procenjenim količinama otpada. Elaborat sačinjava nadležno odeljenje lokalne samouprave ili javno komunalno preduzeće. Procenjena količina otpada treba da je usklađena sa procenjenom količinom otpada konstatovanom u zapisniku komunalnog inspektora ili inspektora za zaštitu životne sredine.

Pokrajinski sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

VI. USLOVI KORIŠĆENjA SREDSTAVA:
Sredstva u vrednosti 100% dodeljenog iznosa biće isplaćena lokalnim samoupravama nakon zaključenja ugovora i dostaljanja menice kao sredstva obezbeđenja, a u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.
Korisnik sredstava u obavezi je da neposredno nakon zaključenja ugovora o korišćenju sredstava sa Sekretarijatom preda kopiju zahteva za registraciju menice, registrovanu menicu i menično ovlašćenje, kao sredstvo obezbeđenja za namensko korišćenje dodeljenih sredstava.
U slučaju da se sredstva potroše nenamenski ili da se ne iskoriste u predviđenom roku, korisnik je dužan da ih vrati sa zakonskom zateznom kamatom od dana prenosa sredstava.
Sekretarijat zadržava pravo da kontroliše utrošak sredstava uvidom u izvršenje radova i dokumentaciju putem ovlašćenih predstavnika Sekretarijata i predstavnika budžetske inspekcije.
Ukoliko je vrednost radova ugovorena između korisnika sredstava i izvođača radova veća od ukupne ugovorene vrednosti ugovora između Sekretarijata i korisnika sredstava, razlika pada na teret korisnika sredstava.
Dodeljena sredstva se pravdaju dokumentacijom i radovima koji potiču nakon datuma zaključenja ugovora između Sekretarijata i Korisnika sredstava.

VII. NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA:
Prijava na konkurs vrši se elektronskim putem preko digitalne platforme AgroSens APV. Aplikacija kao i uputstvo za korišćenje mogu se preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs
Prilikom apliciranja obavezno navesti kontakt telefone i mejl adrese koji se svakodnevno koriste u poslovnoj komunikaciji, telefone i mejl adrese koji nisu u svakodnevnoj upotrebi ne unositi u aplikaciju.

VIII. VREMENSKI OKVIR KONKURSA:

Konkurs je otvoren zaključno sa 15.05.2024. godine.

IX. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE:
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4405.

X. INFORMACIJE O PREUZIMANjU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI:
Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u AP Vojvodini u 2024. Godini, tekst konkursa, prijavni obrazac, tabela Putevi 1 i tabela Deponije 1 mogu se preuzeti sa zvanične internet strane Pokrajinskog sekretarijata (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Detaljnije