Bespovratna sredstva za izgradnju sistema za navodnjavanje

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU
Bespovratna sredstva za izgradnju sistema za navodnjavanje

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za izgradnju, sanaciju, rekonstrukciju ili opremanje sistema za navodnjavanje

Sredstva za izgradnju, sanaciju, rekonstrukciju ili opremanje sistema za navodnjavanje po ovom konkursu se dodeljuju u ukupnom iznosu do 10.000.000,00 dinara.

Sredstava za izgradnju, sanaciju, rekonstrukciju ili opremanje sistema za navodnjavanje se u celosti obezbeđuju iz budžeta AP Vojvodine.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju srednje poljoprivredne škole, poljoprivredni fakulteti, kazneno-vaspitne i socijalne ustanove sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava na konkurs,
  • Overena kopija PIB obrazca,
  • Overena kopija kartona deponovanih potpisa,
  • Tehničku dokumentaciju (prilaže se ukoliko se radi o izgradnji, sanaciji ili rekonstrukciji sistema za navodnjavanje),
  • Predračun za opremu koja se nabavlja (prilaže se ukoliko se radi o opremanju sistema za navodnjavanje)

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok: 17.11.2009. godine