Sredstva za podsticanje programa i aktivnosti od javnog interesa iz oblasti zaštite porodice i dece i socijalne zaštite

Konkursi

protecting familyMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje zahteva za dodelu sredstava za podsticanje programa i aktivnosti od javnog interesa iz oblasti  zaštite porodice i dece i socijalne zaštite

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu («Službeni glasnik RS», broj 110/13) u razdelu 30-Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, funkcija 040-Porodica i deca, ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, opredeljena su  sredstva namenjena za podsticanje programa-aktivnosti ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa iz oblasti zaštite porodice i dece i socijalne zaštite.

U skladu sa odredbama Zakona o udruženjima («Službeni glasnik RS», br.51/09 i 99/11); Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja («Službeni glasnik RS» broj 8/12) i članom 9. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 101/11, 93/1,62/13 I 108/13 ) Odsek za ekonomsko-finansijske poslove iz oblasti zaštite porodice i dece u Sektoru za ekonomsko-finansijske poslove Ministarstva, u okviru svojih finansijskih mogućnosti, povremeno i selektivno odobrava sredstva u vidu sufinansiranja, podrške i jednokratnih pomoći organizacijama i udruženjima za programe i aktivnosti od javnog interesa iz oblasti zaštite porodice i dece i socijalne zaštite i to prvenstveno organizacijama/udruženjima koje su registrovane za obavljanje aktivnosti koje imaju za cilj:

1) Organizovanje edukativnih, kulturno-obrazovnih i sportskih aktivnosti i manifestacija, koje doprinose psiho-fizičkom razvoju dece, poboljšanju kvaliteta njihovog odrastanja i socijalizacije, prioritetno onih namenjenih deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, deci bez roditeljskog staranja i deci iz socijalno ugroženih porodica;

2) Unapređenje materijalnih i tehničkih uslova rada organizacija i udruženja iz oblasti zaštite porodice i dece i socijalne zaštite koje se bave problemima nasilja i zlostavljanja u porodici a ženama i deci-žrtvama porodičnog nasilja pružaju razne vrste usluga, zaštite, podrške i stručne pomoći;

3) Humanitarne, kulturno-obrazovne i edukativne aktivnosti i programe u cilju zaštite, podrške i pomoći osobama sa invaliditetom, bolesnim i napuštenim licima  iz socijalno ugroženih porodica i drugih marginalizovanih grupa.

I  – NAČIN,  POSTUPAK I ROKOVI DOSTAVLJANJA ZAHTEVA

Zahtevi i predlozi se dostavljaju u pisanoj formi, na propisanom obrascu O-PP koji čini sastavni deo ovog poziva sa naznakom «Prijava na poziv za podnošenje zahteva i predloga za dodelu sredstava za podsticanje programa i aktivnosti iz oblasti zaštite porodice i dece».

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, preporučenom ili kurirskom poštom ili na pisarnici Ministarstva.
Adresa na koju treba dostavljati zahteve: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove – Odsek za ekonomsko-finansijske poslove iz oblasti zaštite porodice i dece, ul. Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom «ne otvarati».

Zahtevi i predlozi mogu se dostavljati u periodu od 01.03.2014. do 01.12.2014. godine. Zahtevi dostavljeni van datog roka, neće se razmatrati.

Razmatranje dostavljenih zahteva vrši Komisija koju svake godine formira Ministar nadležan za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

II – DOSTAVLJANJE ZAHTEVA

Podnosioci zahteva i predloga pored pismenog zahteva sa obrazloženjem zahteva ili objašnjenjem predloga treba da dostave:

1)  Akt o osnivanju – rešenje nadležnog organa o registrovanju organizacije/udruženja (Agencija za privredne registre);
2) Kopiju statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program-aktivnost realizuje;
3) Koncizno i jasno popunjen Obrazac za podnošenje zahteva i predloga za dodelu sredstava za podsticanje programa i aktivnosti iz oblasti zaštite porodice i dece i socijalne zaštite sa jasno definisanim programom (suština i način realizacije; vreme trajanja i izvori finansiranja; ciljna grupa; efekti i ciljevi programa i aktivnosti) – Obrazac  O-PP  čija je forma data u prilogu.

Obrazac mora biti otkucan ili čitko popunjen štampanim slovima.

Detalji poziva