Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standarda

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standarda u AP Vojvodini za 2014. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) će, u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu („Službeni list APV“, br. 50/13), Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2014. godini, finansirati odnosno sufinansirati programe i projekte u oblasti učeničkog standarda na teritoriji AP Vojvodine. Ukupna sredstva predviđena za dodelu po Konkursu iznose 3.000.000,00 dinara.
Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2014. godinu.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju ustanove učeničkog standarda – domovi učenika srednjih škola i škole sa domom učenika u AP Vojvodini.

Navedena sredstva namenjena su za:
• organizovanje susreta domova učenika u AP Vojvodini,
• programe i projekte iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, kulture, umetnosti, sporta,
• razne manifestacije,
• uvođenje i održavanje HACCP i ISO standarda u domovima učenika,
• druge programe i projekte u funkciji podizanja nivoa učeničkog standarda.

USLOVI KONKURSA:
I Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1. značaj programa i projekata za oblast učeničkog standarda u AP Vojvodini;
2. troškovi, koji su potrebni za programe i projekte koji se realizuju tokom tekuće 2014 godine;
3. postojanje _____drugih izvora za finansiranje programa i projekata;
4. da je podnosilac prijave sa uspehom realizovao programe i projekte iz prethodnih godina za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta AP Vojvodine i da je podneo programski i finansijski izveštaj o njihovoj realizaciji sa dokazima o namenskom i zakonitom korišćenju odobrenih sredstava;
5. da je program i projekat usmeren prema većem broju krajnjih korisnika i
6. da program i projekat može pretežno realizovati u tekućoj budžetskoj godini;

II Podnosilac prijave, uz Upitnik, treba da priloži:
1. fotokopiju akta ustanove o upisu u sudski registar kod nadležnog organa i
2. fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije.
Neće se uzimati u razmatranje nepotpune i neblagovremene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica i prijave koje nisu predmet Konkursa.
Sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standarda će se dodeljivati za one programe i projekte koji će se pretežno realizovati tokom tekuće 2014. godine.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 31. marta 2014. godine.

Detaljnije o konkursu