POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA  – Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2023. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (u daljem tekstu: Sekretarijat) će u 2023. godini finansirati – sufinansirati projekte u oblasti: otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja kulturnim nasleđem u AP Vojvodini, shodno zakonu.

OPŠTI CILJ KONKURSA je doprinos očuvanju, istraženosti, zaštiti, održivom korišćenju, povećanju prepoznatljivosti i dostupnosti kulturnog nasleđa (nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog), širenju znanja o kulturnom nasleđu i njegovom očuvanju, kao i unapređenje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa.

Sekretarijat će finansirati – sufinansirati projekte u ukupnom iznosu od 49.000.000,00 dinara (po ekonomskoj klasifikaciji korisnika: 4631 – tekući transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 38.500.000,00 dinara, po ekonomskoj klasifikaciji korisnika: 4632 – kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 5.000.000,00 dinara i 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama u iznosu od 5.500.000,00 dinara), u sledećim oblastima:
1. Zaštita, očuvanje, digitalizacija i prezentacija nepokretnog kulturnog nasleđa, i
2. Zaštita, očuvanje, digitalizacija i prezentacija pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, i
3. Digitalna prezentacija kulturnog nasleđa objedinjena na nivou jedinica lokalnih samopuprava.

U navedenim oblastima, prioritetno će biti podržani projekti od posebnog interesa za AP Vojvodinu, koji doprinose:
• otkrivanju, prikupljanju, istraživanju, dokumentovanju, proučavanju, vrednovanju, promovisanju, integralnom očuvanju i zaštiti kulturnog nasleđa, kroz istraživanje i preduzimanje mera zaštite kulturnih dobara, očuvanja, predstavljanje, interpretaciju, korišćenje i upravljanje nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima, kao i nematerijalnim kulturnim nasleđem (elemenatima nematerijalnog nasleđa);
• obradi, evidentiranju i prezentovanju kulturnog nasleđa u digitalnoj formi, shodno Pravilniku o bližim uslovima za digitalizaciju kulturnog nasleđa („Službeni glasnik RS‟, br. 76/18) i Smernicama za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji, koje su dostupne na veb adresi Ministarstva kulture i informisanja: https://www.kultura.gov.rs/tekst/67/sektor-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-i-savremenog-stvaralastva.php;
• objedinjenom promovisanju nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog nasleđa u digitalnom obliku koje realizuju jedinice lokalne samopurave u saradnji sa teritorijalno nadležnim ustanovama zaštite i drugim ustanovama kulture;
• unapređenju i poboljšanju uslova rada ustanova kulture i uslova za realizaciju programske delatnosti;
• uvođenju savremenih metoda i međunarodnih standarda u oblasti zaštite kulturnog nasleđa i unapređenju struke;
• podizanju znanja o značaju i vrednovanju kulturnog nasleđa, kroz procese vaspitanja i obrazovanja (formalnog i neoformalnog), za očuvanje identiteta i posebnosti zajednice i popularizacije nasleđa kod dece i mladih;
• obezbeđivanje dostupnosti kulturnog nasleđa osobama sa invaliditetom i društveno osetljivim grupama;
• podsticanju inovativnosti i kreativnosti u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;
• unapređenju rodne ravnopravnosti kroz realizaciju projekata zaštite, očuvanja i prezentacije kulturnog nasleđa;
• obeležavanju značajnih jubileja i godišnjica od posebnog interesa za istoriju i kulturu Republike Srbije, odnosno AP Vojvodine;
• istraživanju, zaštiti, očuvanju i prezentaciji srpskog kulturnog nasleđa u regionu i promovisanju kulturnog nasleđa AP Vojvodine u zemlji i inostranstvu;
• razvoju međuregionalne saradnje u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa, i
• promovisanju principa multikulturalnosti i interkulturalnosti kroz projekte zaštite, očuvanja i prezentacije kulturnog nasleđa.

OPŠTI USLOVI KONKURSA
Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2023. godini, koja se može preuzeti sa internet stranice Sekretarijata, sa pratećom dokumentacijom.
Pod potpunom Prijavom podrazumeva se:
• uredno popunjen i overen obrazac Prijave,
• dostavljen detaljan opis projekta (dostavlja se u prilogu),
• detaljno razrađen budžet projekta po vrstama troškova (navodi se u Prijavi),
• opis stručnih kapaciteta podnosioca, odnosno realizatora projekta (dostavlja se u prilogu), i
• obavezna prateća dokumentacija (taksativno navedena u Prijavi, deo II – OBAVEZNI PRILOZI).

Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.
Konkursne prijave, sa prilozima, podnose se u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu), u periodu od 9 do 14 časova ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i
odnose s verskim zajednicama
21101 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16
(Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2023. godini)

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik”, odnosno od od 31. januara 2023. do 1. marta 2023. godine.

VAŽNA NAPOMENA: Do navedenog roka, podnosilac je dužan da obrazac svake prijave pošalje i putem elektronske pošte, u Word-u, na adresu: konkursAPV.nasledje@gmail.com. Prilozi se NE dostavljaju u elektronskom obliku.

Podnosilac prijave može da konkuriše najviše sa 4 projekta na Konkursu.

Svaki projekat istog podnosioca mora biti poslat kao posebna pošiljka, odnosno za svaki projekat podnosi se posebna prijava i prateća dokumnetacija.

Podnosioci prijava mogu konkurisati sa istim projektom samo na jedan konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi koje raspisuje Sekretarijat.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Prijave prispele na Konkurs, na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka, razmatra i stručno obrazlaže konkursna komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama donosi rešenje o raspoređivanju sredstava, koje se objavljuje na internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Prijave dostavljene nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili isključivo putem elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Sekretarijat u 2022. godini dodelio sredstva na ime finansiranja – sufinansiranja projekata, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju.

Dodatne informacije o Konkursu se mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-45-34, i-mejl: dusica.juribasic@vojvodina.gov.rs.

POSEBNI USLOVI KONKURSA
Na Konkursu MOGU da učestvuju:
• za oblast ZAŠTITA, OČUVANJE, DIGITALIZACIJA I PREZENTACIJA NEPOKRETNOG KULTURNOG NASLEĐA – javne ustanove registrovane za poslove zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko – informacione delatnosti u skladu s zakonom, koje ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost; JLS i druge ustanove kulture – u saradnji sa ustanovama zaštite kulturnog nasleđa (o čemu se dostavlja mišljenje nadležne ustanove zaštite), sa projektima vezanim za tematske oblasti Konkursa, za koje su ispunjeni uslovi navedeni u Prijavi i dostavljena tražena dokumentacija (deo II – OBAVEZNI PRILOZI),

• za oblast ZAŠTITA, OČUVANJE, DIGITALIZACIJA I PREZENTACIJA POKRETNOG I NEMATERIJALNOG KULTURNOG NASLEĐA – javne ustanove registrovane za poslove zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko – informacione delatnosti u skladu s zakonom, koje ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost; druge ustanove kulture – u saradnji sa teritorijalno nadležnim ustanovama zaštite kulturnog nasleđa, kao i udruženja građana, registrovana za poslove u oblasti kulture, koja se bave očuvanjem, edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa – u saradnji s teritorijalno nadležnim ustanovama zaštite kulturnog nasleđa (o čemu se dostavlja mišljenje nadležne ustanove zaštite), i

• za oblast DIGITALNA PREZENTACIJA OBJEDINJENOG KULTURNOG NASLEĐA NA NIVOU JEDINICA LOKALNIH SAMOPUPRAVA – ISKLJUČIVO jedinice lokalnih samouprava, u saradnji sa teritorijalno nadležnim ustanovama zaštite i drugim subjektima, registrovanim i opremljenim za poslove u oblasti digitalizacije i informacionih tehnologija.

Na Konkursu NE MOGU da učestvuju privredni subjekti, javne ustanove koje nisu registrovane za poslove kulture, odnosno zaštite kulturnog nasleđa i javne ustanove čiji je osnivač AP Vojvodina.

KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Projekti u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini koji se finansiraju – sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine u 2023. godini moraju:
– sadržinski da odgovaraju navedenim oblastima i prioritetima Konkursa,
– da ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursa,
– da budu usaglašeni s principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja, i
– da budu usaglašeni sa važećim propisima i smernicama u oblasti zaštite kulturnog nasleđa.
Članom 3. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave utvrđeni su kriterijumi, merila i način izbora projekta, na osnovu kojih će se, uz poštovanje specifičnosti sveke oblasti koja je predmet Konkursa, ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs.
Sekretarijat neće finansirati – sufinansirati stalne troškove podnosioca prijava (grejanje, struja, telefon, PTT troškovi, zakup prostora i slično), kao ni plate zaposlenih.

Detaljnije