MINISTARSTVO KULTURE – Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti zaštite starih tradicionalnih zanata i njihove savremene primene za 2023. godinu

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti zaštite starih tradicionalnih zanata i njihove savremene primene za 2023. godinu

OPŠTI CILj KONKURSA: podsticanje očuvanja starih tradicionalnih zanata i njihova primena u savremenom stvaralaštvu

POSEBNI CILjEVI:
1. Zaštita i očuvanje starih tradicionalnih zanata kroz njihovu primenu u savremenom stvaralaštvu.
2. Promocija inovativnih ideja i projekata koji povezuju stare tradicionalne zanate sa primenjenom umetnošću, savremenim tehnologijama i materijalima.
3. Podsticanje projekata koji koriste stare tradicionalne zanate kao inspiraciju za stvaranje savremenih dela.
4. Podrška projektima edukacije, obuke i prenošenja znanja o starim tradicionalnim zanatima.
5. Podrška umetnicima, zanatlijama i preduzetnicima u razvoju i primeni savremenih interpretacija starih tradicionalnih zanata.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:
Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, zaštite kulturnog nasleđa, kao i druga pravna lica registrovana za obavljanje delatnosti očuvanja starih, tradicionalnih i umetničkih zanata, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, shodno članu 74. Zakona o kulturi.

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA:
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs utvrđeni su članom 3. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 105/16 i 112/17) glase:
1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
(1) stručni kapaciteti,
(2) neophodni resursi;
4) finansijski plan-razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5) stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice.

DODATNI KRITERIJUM NA OSNOVU KOJEG ĆE SE VREDNOVATI PROJEKTI PRIJAVLjENI NA KONKURS je:
1) doprinos ostvarivanju rodne ravnopravnosti, unapređenja položaja nacionalnih manjina i prava društveno osetljivih grupa.

Prijave na konkurs podnose se Ministarstvu u roku od 8. juna 2023. godine do 8. jula 2023. godine, na odgovarajućem prijavnom obrascu u četiri (4) primerka i prilozima u jednom (1) primerku, obaveznim slanjem putem pošte i mejlom.

Putem pošte na adresu:
Ministarstvo kulture,
Vlajkovićeva broj 3, 11000 Beograd
sa naznakom – KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti zaštite starih tradicionalnih zanata i njihove savremene primene za 2023. godinu i obavezno elektronskim putem, na sledeću adresu: konkurs.zanati@kultura.gov.rs, sa naslovom mejla: KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti zaštite starih tradicionalnih zanata i njihove savremene primene za 2023. godinu

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs Ministarstva, zainteresovani se mogu obratiti svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 časova na telefon 011 292-8961 i 011 292-78-91 ili putem mejla na konkurs.zanati@kultura.gov.rs.

Detaljnije