Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

Konkursi

class-raising-handsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za drugu polovinu 2013. godine

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) će, u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu („Službeni list APV“, br. 39/12 i 26/13), Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2013. godini, sufinansirati programe i projekte u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na
teritoriji AP Vojvodine.

Ukupna sredstva predviđena za dodelu po ovom konkursu iznose 9.832.501,00 dinara.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2013. godinu.

RASPODELA SREDSTAVA
A) Ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja
1. za programe i projekte osnovnog obrazovanja – 2.700.034,00 dinara,
2. za programe i projekte srednjeg obrazovanja – 2.274.649,00 dinara.

Navedena sredstva namenjena su za:
• naknade iz budžeta za obrazovanje, kao što su takmičenja učenika iz nastavnih predmeta, edukativni kampovi i susreti učenika, ostvarivanje i uspostavljanje međuregionalne i međunarodne saradnje,
za ostvarivanje programa bezbednosti učenika, za uvođenje bilingvalne nastave, negovanje maternjeg jezika pripadnika nacionalnih zajednica i očuvanje njihove tradicije, osavremenjavanje obaveznog, izbornog i fakultativnog nastavnog rada;
• usluge informisanja, kao što su štampanje biltena, časopisa, publikacija, kao i štampanje monografija povodom obeležavanja jubileja;
• materijal za obrazovanje i
• usluge usavršavanja zaposlenih u vidu edukacije nastavnog kadra kroz učešće na seminarima, savetovanjima.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija i AP Vojvodina.

B) Nevladine organizacije
1. za programe i projekte na nivou osnovnog obrazovanja – 2.651.412,00 dinara,
2. za programe i projekte na nivou srednjeg obrazovanja – 2.206.406,00 dinara.

Navedena sredstva namenjena su za:
• unapređivanje nivoa osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u AP Vojvodini;
• obezbeđivanje uslova za podizanje kvaliteta obrazovanja;
• dotiranje stručnih skupova i seminara iz oblasti obrazovanja I vaspitanja;
• dotiranje takmičenja iz nastavnih predmeta čiji su inicijatori nevladine organizacije;
• ostvarivanje i uspostavljanje međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti obrazovanja i vaspitanja,
• dotiranje realizacije projekata u cilju osavremenjavanja nastavnih planova i programa, uvođenja inovacija u obaveznom, izbornom i fakultativnom nastavnom procesu i slobodnim aktivnostima, i
• dotiranje projekata koji imaju za cilj negovanje maternjeg jezika pripadnika nacionalnih zajednica i očuvanje tradicije.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju nevladine organizacije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

ZAJEDNIČKI USLOVI KONKURSA:
I Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1. značaj programa i projekta za razvoj osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini;
2. troškovi, koji su potrebni za programe i projekte koji se realizuju tokom tekuće 2013. godine;
3. postojanje drugih izvora za finansiranje programa i projekata;
4. da je podnosilac prijave sa uspehom realizovao programe i projekte iz prethodnih godina za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta AP Vojvodine i da je podneo programski i finansijski izveštaj o njihovoj realizaciji sa dokazima o namenskom i zakonitom korišćenju odobrenih sredstava;
5. da je program i projekat usmeren prema većem broju krajnjih korisnika;
6. da program i projekat može pretežno da se realizuje do kraja tekuće budžetske godine;

II Podnosilac prijave, uz Upitnik, treba da priloži:
1. fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je ustanova (nevladina organizacija) registrovana;
2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije.

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica i prijave koje nisu predmet Konkursa.

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja će se dodeljivati za one programe i projekte koji će se pretežno realizovati do kraja 2013. godine.

Učesnici konkursa koji ne pripadaju javnom sektoru, a kojima budu odobrena sredstva na Konkursu, pre prenosa sredstava iz budžeta, moraju otvoriti poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor za ta sredstva, koji se uključuje u sistem konsolidovanog računa trezora, u roku koji će im biti određen prilikom obaveštavanja o rezultatima konkursa. Učesnicima konkursa kojima budu odobrena sredstva, a koji ne budu otvorili poseban namenski dinarski račun u navedenom roku, neće biti preneta sredstva, odnosno smatraće se da im sredstva na Konkursu nisu ni dodeljena.

NAČIN APLICIRANjA
Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 20. septembar 2013. godine.

Zahtevi se podnose u pismenoj formi isključivo na konkursnom obrascu Sekretarijata (Upitnik), koji treba da bude overen i potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca zahteva.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice – „Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za drugu polovinu 2013. godine“
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

Obrazac upitnika se može preuzeti na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice: www.ounz.vojvodina.gov.rs

Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.