Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za unapređenje sistema socijalne zaštite

Konkursi

handsMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za unapređenje sistema socijalne zaštite

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije-Sektor za brigu o prodici i socijalnu zaštitu, aktivno radi na promociji i zaštiti prava najugroženijih kategorija stanovništva i povećanju kompetencija profesionalaca unutar sistema socijalne zaštite.

Cilj konkursa:

Cilj konkursa je unapređenje sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji

Opšti uslovi konkursa:

 • Pravo učešća na konkursu imaju registrovana udruženja građana na teritoriji Republike Srbije;
 • Predlozi projekata se podnose na propisanim obrascima koji se nalaze u prilogu;
 • Sredstva za finansiranje projekta obezbeđena su u zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013.godinu u ukupnom iznosu od 105.000.000,00 (slovima: stopetmiliona) dinara;
 • Trajanje projekta ne može biti duže od šest meseci;
 • Maksimalan iznos sredstava po projektu je 1.500.000,00 (slovima: milionpetstotinahiljada) dinara;
 • Podnosilac prijave na konkurs može da podnese samo jedan predlog projekta;
 • Rok za prijavljivanje odnosno za dostavu projektnih predloga je 12.jun 2013. godine.

SMERNICE ZA PODNOSIOCE PROJEKTA

1.    Kriterijumi za podnosioce prijave
Podnosioci prijave moraju da ispunjavaju sledeće kriterijume:
1)    da su registrovana udruženja u skladu sa Zakonom o udruženjima;
2)    da im je sedište na teritoriji Republike Srbije;
3)    da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika.

Ukoliko se ustanovi da podnosilac predloga projekta odnosno lice angažovano na realizaciji projekta, podleže sukobu interesa neće mu biti dodeljena sredstva na ovom konkursu.

2.    Kriterijumi za sadržaj projekata za koji se mogu dodeliti sredstva

Trajanje: trajanje projekta ne može biti duže od 6 meseci

Lokacija: sve projektne aktivnosti moraju se realizovati na teritoriji Republike Srbije.

Teme konkursa su:

 • uspostavljanje novih  i unapređenje postojećih dnevnih usluga u zajednici: dnevni boravak, pomoć u kući, svratište i druge usluge koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju;
 • usluge podrške za samostalni život-stanovanje uz podršku, personalna asistencija, obuka za samostalni život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika u društvu;
 • povećanje kompetencija profesionalaca unutar sistema socijalne zaštite;
 • informisanje šire javnosti o uslugama i načinu ostvarivanja prava u sistemu socijalne zaštite;
 • istraživanja u oblasti socijalne zaštite čiji rezultati mogu doprineti u kreiranju i vođenju socijalne politike i unapređenju sistema socijalne zaštite;
 • Izrada i primena modela praćenja lokalnih socijalnih usluga (monitoring i evaluacija).

3.    Podnošenje projektnih predloga- Kako se prijaviti i po kojoj proceduri

Potrebno je dostaviti osnovnu i prateću dokumentaciju:

Osnovnu dokumentaciju čine: popunjen Obrazac za pisanje predloga projekta (Aneks 1); popunjen Obrazac budžeta projekta – tabelarni prikaz budžeta (Aneks 2); Narativni budžet (Aneks 3).
Dostavlja se jedan originalni primerak overen od strane ovlašćenog lica, jedna štampana fotokopija i elektronska verzija sa svim aneksima isključivo na CD-u.

Podnosioci prijava moraju se striktno pridržavati prijavnog formata i popuniti sve strane prema naznačenim redosledima.

Podnosici prijava svoje predloge projekata popunjavaju na srpskom jeziku, ćirilicom.

Molimo vas da prijavne formate popunite jasno i precizno, kako bismo mogli da na najbolji mogući način procenimo vaše prijave.

Prijave u kojima je Aneks 1- Obrazac za pisanje predloga projekta napisan rukom ili pisaćom mašinom neće se smatrati važećim.

Prateću dokumentaciju čine:

1)    Statut podnosioca prijave;
2)    Akt o registraciji podnosioca prijave;
3)    Bilans stanja i uspeha za 2012. godinu.

Ukoliko je projekat prijavljen u partnerstvu, obavezno dostaviti:

•    Protokol o saradnji, odnosno o partnerstvu sa jasno definisanim  ulogama i obavezama oba partnera;
•    Statut svakog partnera;
•    Akt o registraciji za svakog partnera.

Rok za podnošenje prijava je 12.jun 2013. godine.

Link