Peti konkurs za projekte koje finansira Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija

Konkursi

UNDEFFOND ZA DEMOKRATIJU UJEDINJENIH NACIJA (UNDEF)

Peti konkurs za projekte koje finansira Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija

Cilj programa/projekta
Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija (United Nations Democracy Fund – UNDEF) ima za cilj da podrži projekte koji doprinose merljivim i konkretnim poboljšanjima u polju demokratije i ljudskih prava na terenu, i time prenose koncept „demokratije“ u praktična rešenja koja doprinose tome da se građani uključe i da se njihov glas čuje.

Oblast podrške
Sledeće aktivnosti mogu biti finansirane:
(1) demokratski dijalog i podrška za konstitucionalne procese – uključuje aktivnosti koji povećavaju interakciju između ljudi (naročito marginalizovanih grupa) i njihovih vlada; koje podstiču nacionalni dijalog, demokratiju i pomirenje među različitim zajednicama i akterima

(2) osnaživanje civilnog društva, uključujući osnaživanje žena: Ovo uključuje aktivnosti koje jačaju kapacitete civilnog društva da učestvuju u demokratskim procesima, uključujući „kišobran“ organizacije i institucionalne veze između civilnog društva i države.

(3) građansko obrazovanje i upis u glasačke spiskove: Ovo uključuje aktivnosti koje povećavaju učešće ljudi u demokratskim procesima, naročito na lokalnim i nacionalnim  izborima, sa posebnim akcentom na uključivanju marginalizovanih grupa.

(4) dostupnost informacija – uključuje aktivnosti kao što su jačanje zakonodavnog okvira za pristup informacijama; veću dostupnost informacija koju vlasti pružaju građanima; osnaživanje medija da preuzmu ulogu posrednika u pružanju demokratskih informacija; povećanje raznovrsnosti izvora javnih i privatnih informacija.

(5) pravo na učešće i vladavina prava kao podrška civilnom društvu: Ovo uključuje podršku za aktivnosti koje poboljšavaju participatorna prava, kao i aktivnosti koje promovišu pristup pravdi od strane marginalizovanih grupa.

(6) transparentnost i integritet: Ovo uključuje podršku javnim i privatnim posmatračkim (watchdog) grupama i institucijama, uključujući organizacije civilnog društva, nevladine organizacije i medije, sa ciljem da se poveća transparentnost, odgovornost i integritet u sprovođenju javnih politika.

Ko može da konkuriše?
Mogu konkurisati:
(1) organizacije civilnog društva  i nevladine organizacije, uključene u promociju demokratije, za koje će i izdvojiti najveći deo sredstava.

(2) nezavisni i konstitucionalni organi, uključujući izbornu komisiju, ombudsmana, nacionalne institucije koje se bave ljudskim pravima i druga nezavisna tela vlade, za projekte koji bi omogućili da se glas civilnog društva bolje čuje,

(3) globalna i regionalna međuvladina tela, organizacije i udruženja, ne uključujući UN, sa projektima koji za cilj imaju jačanje glasa civilnog društva..

Više informacija možete naći na: http://www.un.org/democracyfund/Applicants/applicants_index.html.

Konkursna procedura i vremenski rok: 15. novembar- početak decembra 2013.
Prijave prima elektronski sistem za predloge projekata (On-line Project Proposal System – OPPS) isključivo tokom prijavnog perioda. Prijave moraju biti direktno poslate preko UNDEF-ove internet strane do 31. decembra 2013. godine. Fond ne prima aplikacije koje su poslate mejlom, običnom poštom, faksimilom, diplomatskom poštom, ličnom dostavom, dostavom preko kurira ili na bilo koji drugi način.

Prijave mogu biti napisane na engleskom ili francuskom jeziku, a potrebna dokumentacija za podnošenje projekata se može naći na: http://www.un.org/democracyfund/Applicants/applicants_index.html

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje: 50.000-500.000 $

Trajanje projekta: maksimum 2 godine

zp8497586rq