Konkurs Gradovi u fokusu 2020

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs Gradovi u fokusu 2020

U okviru programa GRADOVI U FOKUSU, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije (u daljem tekstu: Ministarstvo), raspisuje konkurs pod nazivom Gradovi u fokusu 2020, koji pruža priliku jedinicama lokalnih samouprava (u daljem tekstu: JLS) da u saradnji sa ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima registrovanim za obavljanje delatnosti kulture, pojedincima (umetnicima, saradnicima, odnosno stručnjacima u kulturi) kao i drugim subjektima u kulturi, unaprede svoje kapacitete u kulturi i kulturnu ponudu. Izabrane JLS poneće titulu – Grad u fokusu, koja će im omogućiti da budu prepoznate kao relevantni nacionalni centri razvoja kulture i na taj način postanu vidljivije na kulturnoj mapi Republike Srbije i Evrope.

Predmet konkursa je podsticanje lokalnog razvoja kroz podršku godišnjim programima kulturnih aktivnosti koje se realizuju na teritoriji odabrane JLS. Godišnje predloge programa JLS će dostavljati u vidu konkursne dokumentacije – projekta.

Opšti ciljevi Programa:
1. Unapređena oblast kulture i umetnosti u lokalnim sredinama;
2. obogaćen kulturni život;
3. podstaknut razvoj kreativnosti i kulturne raznolikosti;
4. prepoznate specifičnosti kulturnog identiteta i održivog razvoja lokalne zajednice.
Program Gradovi u fokusu doprineće ostvarenju ciljeva Ministarstva koji se odnose na uspostavljanje predvidive i konzistentne kulturne politike koja obuhvata savremeno stvaralaštvo, kulturne industrije, zaštitu i unapređenje kulturnog nasleđa, kao i unapređenje regionalne i međunarodne saradnje.

Specifični ciljevi Programa:
1. Podstaknut doprinos kulture dugoročnom i održivom razvoju JLS u skladu sa njihovim strateškim prioritetima;
2. ojačani kapaciteti kulture na lokalnom nivou, kao i unapređena međuresorna (obrazovanje, istraživanje, životna sredina, urbani razvoj, socijalna politika, ekonomski razvoj i kulturni turizam) i međusektorska (javni, privatni i civilni sektor) saradnja;
3. obogaćena kulturna ponuda i podignut kvalitet sadržaja;
4. očuvana i unapređena kulturna raznolikost i interkulturni dijalog;
5. unapređena i osavremenjena kulturna infrastruktura;
6. zaštićeni i revitalizovani spomenici kulture;
7. unapređena regionalna i međunarodna kulturna razmena i saradnja;
8. unapređena dostupnost kulturnih sadržaja svim građanima i podstaknuta kulturna participacija sa posebnim osvrtom na osetljive društvene grupe;
9. stvoreno podsticajno okruženje za kreativne izraze samostalnih umetnika i pojedinaca u kulturi.

Uslovi/pravo učešća na konkursu
Konkurs je otvoren za JLS u Republici Srbiji.

Podnosilac prijava je isključivo JLS (grad ili opština).
Prilikom izbora projekata/programa JLS vodiće se računa o ravnomernoj regionalnoj zastupljenosti.
S obzirom da su podnosioci projekta JLS, svi subjekti u kulturi nezavisno od ovog Programa, imaju pravo da sa drugim projektima apliciraju na ostale konkurse Ministarstva za sufinaniranje projekata u datoj godini.

Pored kriterijuma koji su predviđeni Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave, posebno će se voditi računa i o:
• Kvalitetu, konceptu sadržaja i formatu predstavljanja (broju i raznolikosti planiranih kulturnih događaja i manifestacija na godišnjem nivou lokalnog, nacionalnog i međunarodnog karaktera);
• relevantnosti sadržaja;
• modelima evaluacije i indikatorima;
• uključenosti organizacija civilnog društva i privrednih subjekata;
• participaciji stanovništva a posebno osetljivih društvenih grupa u realizaciji programa;
• afirmisanju specifičnosti lokalnih kulturnih identiteta i tsl.;
• budžetu (izbalansiranosti i sveobuhvatnosti strukture budžeta prema: oblasti, programima i investicionim i infrastrukturnim ulaganjima);
• stepenu posedovanja potrebne dokumentacije za realizaciju infrastrukturnih podprojekata i
• vidljivosti projekta (marketinški plan aktivnosti).

Opšti plan finansiranja:
Pored toga što program Gradovi u fokusu finansiraju Ministarstvo i JLS, posebno će se, prilikom selekcije voditi računa i o postojanju drugih izvora (su)finansiranja, koje će JLS obezbediti u svojim budžetima.

Prilikom planiranja budžeta, obavezno je uvrstiti i troškove stručnog nadzora za infrastrukturne podprojekte kao i troškove eksterne revizije projekta.

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu u roku od 44 dana, od dana objavljivanja konkursa.

Prijava na Konkurs traje od 6. decembra 2019. godine do 18. januara 2020. godine.

Rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biće doneto najkasnije do 18. marta 2020. godine.
Rezultati konkursa biće objavljeni i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.
Prijave se dostavljaju u dva (2) primerka, poštom na adresu:
Ministarstvo kulture i informisanja
Vlajkovićeva br.3, 11000 Beograd
sa naznakom – Konkurs Gradovi u fokusu 2020
i elektronskim putem, na adresu: gradoviufokusu@kultura.gov.rs.
Formular za prijavu i Izjava može se preuzeti na zvaničnoj internet strani Ministarstva: www.kultura.gov.rs
Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

NAPOMENA:

1. Neblagovremene i nepotpune prijave biće odbačene.

2. U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.
Dani otvorenih vrata su svakog radnog dana u prostorijama Ministarstva kulture i informisanja (po zakazivanju).

Kontakt osoba:
Đurđijana Jovanović
tel: 011/ 3398 880;
mob: 064/ 670 5316;
int. adr.: djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs

Detaljnije