Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu

Konkursi

womenNACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu

Rok za prijavu: ponedeljak, 24. jun 2013.
Program podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2013. godini (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Opšti cilj programa je razvoj ženskog preduzetništva kroz usklađivanje poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:
•    uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
•    poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
•    poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
•    testiranje novih proizvoda;
•    izradu i implementaciju specijalizovanog softvera;
•    novi dizajn proizvoda i ambalaže;
•    elektronsku prezentaciju preduzeća i
•    edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.

Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduzeća u vlasništvu i upravi žena, kao i preduzetnici čiji je osnivač žena, a koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
•    da se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga;
•    da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
•    da učešće žene u vlasništvu iznosi preko 25% i da žena istovremeno upravlja poslovanjem privrednog društva, odnosno da je žena osnivač preduzetničke radnje;
•    da su osnovani najkasnije u maju 2011. godine;
•    da uspešno posluju prethodne dve godine;
•    da su u decembru 2012. godine zapošljavali minimum 2 lica na neodređeno vreme;
•    da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva Nacionalne agencija i drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara, za  jednu od navedenih aktivnosti.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 75% od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a.
Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 6.900.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u skladu sa čl. 95, 96. i 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11 i 91/12).

Rok za podnošenje prijava je 24. jun2013. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj, na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agenciji koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za Beogradski region.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-312, 019/445-311, 011/2060-827, 011/2060-826 i 019/445-364.

Link