Konkurs za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2020. godinu – dotiranje pripreme i izrade testova i zadataka na manjinskim jezicima

Konkurs se raspisuje za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti razvoja i podizanja kvaliteta osnovnog i srednjeg obrazovanja na jezicima/govoru nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, naročito namenjenih za dotiranje pripreme i izrade testova i zadataka na manjinskim jezicima, za takmičenja na svim nivoima, od opštinskog, preko regionalnog do republičkog, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 898.895,00 dinara, koji se raspodeljuje:
1. za aktivnosti, programe i projekte u oblasti osnovnog obrazovanja 646.448,00 dinara i
2. za aktivnosti, programe i projekte u oblasti srednjeg obrazovanja 252.447,00 dinara.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju nacionalni saveti nacionalnih manjina sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i to za aktivnosti, programe i projekte u oblasti razvoja i podizanja kvaliteta osnovnog i srednjeg obrazovanja na jezicima/govoru nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Prilikom razmatranja podnetih prijava na konkurs i odlučivanja o raspodeli sredstava, primenjuju se sledeći kriterijumi:
1. Odgovor na temu projekta (ciljevi i aktivnosti projekta su u skladu sa prioritetima konkursa, ciljevi projekta su jasni, konkretni i ostvarivi, aktivnosti su realne i adekvatne za postizanje ciljeva)
2. Uticaj predloženog projekta (veličina ciljne grupe, stepen uključenosti ciljne grupe kojoj je projekat namenjen, vidljivost projekta, održivost rezultata projekta)
3. Kompetentnost predlagača i dosadašnje iskustvo (dosadašnja iskustva u realizaciji projekata koji doprinose unapređenju obrazovno-vaspitnog rada).

Podnete prijave razmatra Komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (u daljem tekstu: pokrajinski sekretar).

Komisija neće uzeti u razmatranje neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

Rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na osnovu predloga Komisije.

Rešenje pokrajinskog sekretara je konačno i protiv rešenja se ne može uložiti pravni lek.

Rezultati Konkursa se objavljuju na sajtu Sekretarijata, pri čemu Sekretarijat nije u obavezi da obrazloži svoje odluke.

Sa podnosiocima prijava kojima su odobrena sredstva, Sekretarijat će zaključiti ugovor o finansiranju odnosno sufinansiranju aktivnosti po osnovu koga će sredstva biti isplaćena.

Rok za podnošenje prijava je 02. 10. 2020. godine.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti od 23. 09. 2020. godine na web adresi Sekretarijata : www.puma.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu se obavezno podnose kopije sledećih dokumenata:
– potvrda o registraciji nacionalnog saveta kod nadležnog organa i
– potvrda o poreskom identifikacionom broju (PIB).
Prijave se podnose lično, predajom na pisarnici pokrajinskih organa pokrajinske uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
SA NAZNAKOM: ZA KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI,
PROGRAMA I PROJEKATA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA U
OBLASTI OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA – DOTIRANJE PRIPREME I IZRADE TESTOVA I ZADATAKA NA MANJINSKIM JEZICIMA

Detaljnije