Poziv za registraciju konsultantskih kuća u Republici Srbiji

Konkursi

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Poziv za registraciju konsultantskih kuća u Republici Srbiji

Inicijativa EU projekta „Unapređenje konkurentnosti i inovativnosti MSPP“ (ICIP), Ministarstva finansija i privrede, Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza i Evropske banke za obnovu i razvoj

Poziv je otvoren za sve konsultantske kuće koje žele da se registruju u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj kao kvalifikovani pružaoci poslovnih usluga za relevantne programe podrške malim i srednjim preduzećima koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, a koje sprovode, između ostalih, Ministarstvo finansija i privrede, Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza počevši od 2013. godine.

Ko može da se prijavi?
Sve konsultantske kuće koje pružaju usluge podrške malim i srednjim preduzećima, a koje žele da se jave kao realizatori aktivnosti u okviru programa podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koje sprovode gore pomenute institucije i koji zadovoljavaju određene uslove:
• da su registrovane u Agenciji za privredne registre;
• da posluju u jednoj ili više oblasti konsultantske delatnosti;
• da su solventne i ostvaruju najmanje dva miliona dinara prihoda godišnje od pružanja konsultantskih usluga;
• da poseduju najmanje tri preporuke klijenata sa kojima su radili u prethodne dve godine;
• da imaju najmanje jednog stalno zaposlenog koji poseduje relevantni sertifikat za pružanje konsultantskih usluga, kao što je sertifikat Nacionalne agencije za regionalni razvoj, CMC ili drugi međunarodno priznati sertifikat;
• u slučaju specifičnog sektorskog fokusa, odnosno kada pružaju usluge namenjene specifičnom sektoru, da poseduju još najmanje tri dodatne preporuke klijenata za taj određeni sektor.

Pod terminom „konsultantska kuća“ podrazumeva se privredno društvo ili preduzetnik koji se profesionalno bavi pružanjem poslovnih usluga.

Potrebna dokumentacija:
Sve konsultantske kuće koje žele da se prijave za registraciju treba da dostave sledeća dokumenta:
• Pismo prijave
• Izvod iz registra Agencije za privredne registre;
• Kratku istoriju kompanije i biografije zaposlenih konsultanata koji su sarađivali sa malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima;
• Poslednje dostupne finansijske podatke i to:
a) Privredna društva i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo poslednji dostupan godišnji finansijski izveštaj i to: bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks, overeni od strane odgovornog lica zaposlenog u privrednom subjektu ovlašćenog za izradu finansijskog izveštaja ili knjigovođe i zakonskog zastupnika pravnog lica;
b) Preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo Obrazac BU, Obrazac PB – 2 i obrazac PPDG – 1, overeni od strane odgovornog lica zaposlenog u privrednom subjektu ovlašćenog za izradu finansijskog izveštaja ili knjigovođe i zakonskog zastupnika pravnog lica;
• Relevantni sertifikati i kvalifikacije koji mogu da posluže kao dokaz  kompetentnosti za pružanje stručne pomoći malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima;
• Dokaz o članstvu u profesionalnim organizacijama i udruženjima u slučaju da je konsultantska kuća članica takve organizacije/udruženja;
• Najmanje tri preporuke klijenata (malih ili srednjih preduzeća) za protekle dve godine;
• U slučaju da kompanija želi da se registruje i kao realizator aktivnosti u specifičnim oblastima ili sektorima, još najmanje tri dodatne preporuke klijenata u kojima je jasno navedeno ovo iskustvo i biografije konsultanata koji su bili angažovani na ovim poslovima;
• Spisak zaposlenih konsultanata, uključujući i konsultanta/e koji poseduju sertifikat Nacionalne agencije za regionalni razvoj, CMC ili drugi međunarodno priznati sertifikat (fotokopija istog);
• Spisak konsultanata/eksperata koje kompanija angažuje po potrebi, na ugovor, sa detaljima na kojim poslovima su bili angažovani;
• Promotivna literatura i cenovnik usluga

O prijavama će odlučivati panel komisija koju će činiti predstavnici Ministarstva finansija i privrede, Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i EU projekta „Unapređenje konkurentnosti i inovativnosti MSP“, a koja će se sastajati jednom mesečno.

U slučaju potrebe, biće organizovane posete prijavljenim kompanijama kako bi se prikupile dodatne informacije i procenili kapaciteti i resursi za pružanje konsultantskih usluga malim i srednjim preduzećima.

Konsultantska kuća, čiju prijavu panel komisija odobri, biće registrovana na period od dve godine, nakon čega će morati da obnovi svoju registraciju podnošenjem dokumentacije kojim se dokazuje da i dalje pruža usluge malim i srednjim preduzećima.

Prijavu i svu prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti elektronskom poštom na ICIP@narr.gov.rs ili lično na adresu: Nacionalana agencija za regionalni razvoj, Kancelarija Beograd, Trg Nikole Pašića 5/6, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni poziv za registraciju konsultantskih kuća“.

Ovaj poziv je trajno otvoren za prijavu, s tim što će se prvi krug ocene prijava izvršiti 20 dana nakon objavljivanja ovog javnog poziva.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj, kontakt osobe: Mirjana Isailović, 011/2060-847 i Jovana Janković, 011/2060 827.

Rok za prijavu: utorak, 31. decembar 2013.

Link