Konkurs za pomoć lokalnim vlastima u isplati dugovanja

Konkursi

MINISTARSTVO  FINANSIJA I PRIVREDE

Javni poziv – Pozivaju se zainteresovane jedinice lokalne samouprave i Autonomna pokrajina Vojvodina (u daljem tekstu: jedinice lokalne vlasti) za učešće u realizaciji Programa za izmirivanje obaveza lokalnih vlasti po osnovu kapitalnih investicionih izdataka prema privatnom sektoru (u daljem tekstu: Program), koji je Vlada donela Zaključkom 05 Broj: 401-9526/2012-1 od 29. decembra 2012. godine.

I. USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE

– Učešće u realizaciji Programa mogu da prijave jedinice lokalne vlasti koje imaju dospele, a neizmirene obaveze prema privatnom sektoru, preuzete radi finansiranja kapitalnih investicionih izdataka, sa stanjem na dan 31. oktobra 2012. godine;

– Obaveze jedinice lokalne vlasti koje se izmiruju u skladu sa Programom, ne mogu biti veće od razlike između 50% tekućih prihoda budžeta jedinice lokalne samouprave, odnosno Autonomne pokrajine Vojvodina u prethodnoj godini i stanja duga na kraju prethodnog meseca u odnosu na mesec kada se vrši regulisanje obaveza lokalne vlasti po ovom programu, niti mogu biti veće od 50% visine ukupnog nenamenskog transfera koji se raspoređuje toj jedinici lokalne vlasti, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije za tu godinu;

– Jedinice lokalne vlasti dostavljaju Ministarstvu finansija i privrede – Upravi za trezor i Upravi za javni dug izjavu o zainteresovanosti, zajedno sa zapisnicima o usaglašenom stanju duga, potpisanim sa poveriocima – privrednim društvima privatnog sektora, kojima je utvrđena visina dospelih a neizmirenih dugova jedinice lokalne vlasti na dan 31. oktobra 2012. godine;

Zapisnik o usaglašenom stanju duga sadrži naročito sledeće:
– broj i datum zaključenja ugovora ili drugog pravnog akta kojim je preuzeta obaveza,
– ukupan iznos duga, zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine,
– izjavu jedinice lokalne vlasti da je dug nastao po osnovu finansiranja kapitalnih izdataka;
– izjavu poverioca da pristaje da, umesto jedinice lokalne vlasti, potraživanje namiri naplatom državnih hartija od vrednosti koje će Republika Srbija izdati na ime tog poverioca, pod uslovima navedenim u Programu za izmirivanje obaveza lokalnih vlasti po osnovu kapitalnih investicionih izdataka prema privatnom sektoru, koji je sastavni deo Zaključka Vlade 05 Broj: 401-9526/2012-1 od 29. decembra 2012. godine.

– Na osnovu izjave o zainteresovanosti i zapisnika o usaglašenom stanju duga, Republika Srbija sa privrednim društvom privatnog sektora – poveriocem zaključuje ugovor o preuzimanju potraživanja i, na ime naknade za ustupljeno potraživanje, emituje državnu hartiju od vrednosti u formi inflaciono indeksirane amortizacione obveznice, sa rokom dospeća od tri godine uključujući period počeka od jedne godine. Amortizacija obveznica se vrši u 24 mesečne rate nakon isteka perioda počeka. Kupon emitovanih obveznica iznosi 2%. Indeks potrošačkih cena je osnova za inflaciono indeksiranje plaćanja po osnovu emitovanih obveznica;

– Republika Srbija, u svojstvu novog poverioca sa jedinicom lokalne vlasti zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze po osnovu preuzetih potraživanja, i ugovaraju novi uslovi izmirivanja obaveze jedinice lokalne vlasti prema Republici Srbiji, iz svih dužničko-poverilačkih odnosa sa poveriocima sa kojima jedinica lokalne vlasti ima potpisane zapisnike o usaglašenom stanju duga. Reprogramiranje obaveza predstavlja ugovaranje roka dospeća od tri godine od dana zaključenja ugovora, uključujući period počeka od jedne godine, uz obavezu vraćanja duga uvećanog za indeks potrošačkih cena i kamatu po stopi od 2%;

– Republika Srbija naplatu potraživanja, na osnovu saglasnosti jedinice lokalne vlasti, sadržane u zaključenom ugovoru o načinu izmirivanja duga prema Republici Srbiji, vrši obustavom pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit preduzeća, kao i odgovarajućeg dela nenamenskog transfera koji joj se iz sredstava budžeta Republike Srbije raspoređuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije za tu godinu.

II. OSTALE INFORMACIJE

– Izjava o zainteresovanosti i zapisnici o usaglašenom stanju duga dostavljaju se Ministarstvu finansija i privrede – Upravi za trezor, Beograd, Pop Lukina 7-9 i Upravi za javni dug, Beograd, Pop Lukina 7-9. Obrazac izjave o zainteresovanosti može se preuzeti sa internet strane Uprave za trezor;

– Javni poziv objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i dnevnim listovima „Politika“ i „Večernje novosti“, kao i na internet strani Ministarstva finansija i privrede – Uprave za trezor i Uprave za javni dug;

– Javni poziv otvoren je do 30. aprila 2013. godine.

Link