Poziv za učešće

Konkursi

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA

Poziv za učešće

Stalna konferencija gradova i opština u okviru programa Exchange 3, koji je finansiran od strane Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji,  poziva gradove i opštine koji su realizovali projekte u okviru Exchange 3 grant šeme da se prijave na konkurs za izbor najboljeg Exchange 3 gradskog/opštinskog projekta.

Kroz ovu aktivnost Delegacija Evropske unije i SKGO žele da istaknu potrebu jačanja kapaciteta lokalnih vlasti za dalje učešće u procesu decentralizacije u skladu sa standardima Evropske unije i unapređenje usluga i stimulisanje lokalnog razvoja gradova i opština u Srbiji u skladu sa sopstvenim razvojnim kapacitetima.

Realizovani projekti mogu se prijaviti u sledećim kategorijama:
1.    Upravljanje na lokalnom nivou
(dobro upravljanje i opštinski menadžment; opštinske finansije; socijalne usluge; opštinske usluge)
2.    Komunalne usluge
(zaštita životne sredine; životno okruženje; komunalne usluge)
3.    Lokalni ekonomski razvoj
(prostorno planiranje; lokalni ekonomski razvoj)

Kriterijumi za izbor najboljih projekata:
•    Uspešnost – realizacija planiranih aktivnosti, kao i rešavanja navedenog problema
•    Transparentnost – učešće građana u planiranju i realizaciji projekta
•    Primenljivost – primena projektnih rezultata u drugim gradovima i opštinama
•    Održivost – ocena stepena finansijske održivosti rezultata projekta
•    Informisanost – stepen informisanosti građana kroz održane promotivne aktivnosti

Trajanje konkursa:
25. septembar – 16. oktobar 2012. godine.

Uputstvo za podnošenje prijave:
1.    Prijavni formular popuniti, potpisati i overiti pečatom grada/opštine
2.    Prijavu potpisuje isključivo gradonačelnik/predsednik opštine
3.    Informacije o PRIMERU NAJBOLJE PRAKSE popuniti u elektronskoj verziji i poslati uz overenu skeniranu prijavu na e-mail: exchange@skgo.org
*Ručno popunjene prijave biće automatski isključene iz konkursa.

Najbolji projekat iz svake od tri kategorije za koje je moguće konkurisati biće prezentovan na svečanosti povodom završetka programa EXCHANGE 3.

Detalji konkursa, kao i formular za prijavu za učešće nalaze se na internet stranici Stalne konferencije gradova i opština www.skgo.org i programa Exchange 3 www.exchange.org.rs.