Konkurs etničkim zajednicama

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE
Konkurs etničkim zajednicama

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje redovne delatnosti, projekata i organizovanje manifestacija, kao i nabavke opreme i investiciona ulaganja organizacija etničkih zajednica sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2009. godini.

USLOVI KONKURSA

• Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije

i udruženja pripadnika etničkih zajednica sa sedištem na teritoriji Autonomne

Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju

nacionalnog i kulturnog identiteta ili čija se delatnost zasniva na očuvanju i

unapređenju međunacionalne tolerancije.

• Na Konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici.

• Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno

popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni

prijave koje nisu predmet Konkursa.

• Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena

sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete

obaveze po tim konkursima.

• Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine zadržava

pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i

informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi

ispunjenje dodatnih uslova;

• Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;

• Protiv ovih diskrecionih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek;

• Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Rok za podnošenje prijava je 04. maj 2009. godine.