Finansiranje programa i projekata u oblasti socijalne politike

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata u oblasti socijalne politike u 2011. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za 2011. godinu i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2011. godini sufinansirati, odnosno finansirati programe i projekte u oblasti socijalne politike u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u ukupnom iznosu od 44.600.000,00 dinara.
Dodela sredstava vršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za oblast socijalne politike i demografije („Službeni list APV„, broj 7/11). Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu.

PREDMET KONKURSA

1. Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju će sufinansirati, odnosno finansirati, programe i projekte kojim se realizuju posebni oblici socijalne zaštite u skladu sa članom 2. stav 1. tačke 2. do 8. Pokrajinske uredbe o posebnim oblicima socijalne zaštite u
Autonomnoj Pokrajini Vojvodini („Službeni list APV„, broj 17/02 i 18/09-izmena naziva akta), u ukupnom iznosu od 29.600.000,00 dinara od čega:ustanovama socijalne zaštite u iznosu od 15.000.000,00 dinara i udruženjima građana u iznosu od 14.600.000,00 dinara za sledeće posebne oblike socijalne zaštite:
– unapređivanje komunikacije sa javnošću, njeno podsticanje i uključivanje u javne akcije,
– omogućavanje koordinacije rada različitih resursa u integralnoj socijalnoj zaštiti stanovništva,
– kreiranje novih alternativnih programa socijalne zaštite
– realizacija projekata pojedinih problemskih područja rada kao što su sledeće grupe problema i korisnika:
– porodice u riziku od dezintegracije, u razvodnim i postrazvodnim sporovima,
– nasilje u porodici,
– deca i mladi u sukobu sa zakonom,
– deca i mladi u porodičnom i domskom smeštaju,
– zlostavljana i zanemarivana deca,
– psihički i fizički ometena deca, mladi i odrasli, i
– usluge i pomoć starim licima.
– razvijanje programa osposobljavanja za volonterski rad,
– otvaranje dnevnih boravaka, u okviru ustanova za smeštaj korisnika, za kratkoročni smeštaj dece ili odraslih lica sa posebnim potrebama, kako bi se olakšla situacija u porodicama u kojima žive, i
– organizovanje patronažnih službi u okviru ustanova za smeštaj korisnika.

2. Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju će sufinansirati, odnosno finansirati programe i projekte kojim se realizuju mere i aktivnosti ustanova socijalne zaštite koje pružaju usluge domskog smeštaja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara koje su usmerene na podsticaj i razvoj postojećih i novih usluga socijalne zaštite kojima se obezbeđuje pružanje adekvatne, kvalitetne usluge u skladu sa specifičnim potrebama korisnika putem unapređenja uslova života i bezbednosti korisnika poboljšanjem stanja objekata, nabavke opreme i prevoznih sredstava u skladu sa Programom unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2011. godini broj:55-31/2011 od 8. juna 2011. godine.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata kojim se realizuju posebni oblici socijalne zaštite
u skladu sa članom 2. stav 1. tačke 2. do 8. Pokrajinske uredbe o posebnim oblicima socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini iz tačke 1. ovog konkursa imaju ustanove socijalne zaštite čije sedište je na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i udruženja građana upisana u registar kod nadležnog organa za programske aktivnosti i projekte koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata kojima se realizuju mere i aktivnosti u skladu sa Programom unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2011. godini iz tačke 2. ovog konkursa imaju ustanove socijalne zaštite koje pružaju usluge domskog smeštaja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Na konkursu ne mogu učestvovati: fizička lica, indirektni korisnici budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daje saglasnost Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ili Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine.

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVA

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku isključivo na obrascu prijave koja se može preuzeti na Internet stranici Pokrajinskog
sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs i u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo,
socijalnu politiku i demografiju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 49 (tel. 487-4392).
Uz prijavu se podnosi sledeća obavezna dokumentacija:fotokopija potvrde o registraciji kod nadležnog organa, fotokopija potvrde o
poreskom identifikacionom broju i zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci.
Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108
Novi Sad poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, sa naznakom:„Za konkurs„.
Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.
Neće se razmatrati prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i
demografiju, a koji nisu u roku dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava sa dokumentacijom, ili tražili saglasnost za produženje roka za realizaciju projekta.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA NA KONKURS

Prijava na javni konkurs podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u „Službenom listu APV„, odnosno u javnom glasilu koje pokriva celu teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.

POSTUPAK I KRITERIJUMI ZA OCENU PRIJAVA

Postupak javnog konkursa za dodelu sredstava u oblasti socijalne politike sprovodi Komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za
zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju. Komisija, nakon razmatranja i procene prijava prispelih na javni konkurs, sačinjava obrazloženi predlog za dodelu sredstava po javnom konkursu.
O dodeli sredstava odlučuje rešenjem, koje je konačno,pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta.
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju nije obavezan da obrazloži svoje odluke.
Prispele prijave na javni konkurs Komisija razmatra u pogledu ispunjenosti uslova da li sadržaj prijave odgovara predmetu javnog
konkursa i vrši procenu prijave prema sledećim kriterijumima:
– postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe,
– postojanja povezanosti ciljeva i aktivnosti,
– postojanje kapaciteta i iskustva podnosioca prijave za realizaciju aktivnosti iz prijave na javni konkurs,
– procena ekonomičnosti budžeta,
– usklađenosti predloženog budžeta sa planiranim aktivnostima,
– procene održivosti,
– procene doprinosa unapređenju položaja i zaštite ciljne grupe,
– procene efekata realizacije podnetih prijava na javni konkurs na kvalitet socijalne zaštite stanovništva i doprinosa daljem razvoju
sistema socijalne zaštite.
Rezultati konkursa će biti objavljeni na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs

Link