Sufinansiranje izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje  izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu u okviru aktivnosti “Podrška razvoju saobraćaja i telekomunikacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini“, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 dinara, obezbedjena Pokrajinskom skupštinskom odlukom  o budžetu AP Vojvodine za 2011. godinu („Službeni list APV“, br. 23/2010 i 8/2011-rebalans), za sufinansiranje izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Ciljevi sufinansiranja su povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u naseljenim mestima i razvoj saobraćajne infrastrukture u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

USLOVI KONKURSA:

1.     Pravo učešća na Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini imaju opštine i gradovi u AP Vojvodini. Učesnici Konkursa mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom za navedenu namenu. Uzimaće se u razmatranje isključivo glavni projekti.

2.     Odobrena novčana sredstva po Konkursu namenjena su isključivo za izgradnju svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u naseljenim mestima u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

3.     Prijave na Konkurs podnose se isključivo na konkursnim obrascima uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija. Navedeni obrasci mogu se se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 67, ili preuzeti na sajtu: www.spriv.vojvodina.gov.rs.

4.     Prijave na Konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: “Ne otvarati – prijava na Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje  izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini“, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Na poledjini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5.     Rok za podnošenje prijave je 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu “Dnevnik“.

6.     Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom, neće se razmatrati.

7.     Pokrajinski sekretarijat za privredu zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova. Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

8.      Postupak za ocenjivanje i izbor najpogodnijih projekata će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.

9.      Osim obrazaca iz tačke 3. potrebno je dostaviti sledeće dokumente, koje će se koristiti u postupku ocenjivanja i izbora najpogodnijih projekata:

•         Rešenje izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, koje potvrdjuje nepostojanje uslova naseljenog mesta za polaganje praktičnog dela vozačkog ispita, po Članu 240. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Sl.gl. Republike Srbije br. 41/09

NAPOMENA: Posebno zahtevati da Rešenje sadrži razloge/faktore po kojima se potvrdjuje da nepostoji gore navedeni uslov.

•         Zvaničan izveštaj nadležnog organa MUP-a o broju poginulih lica u saobraćajnim nezgodama na raskrsnici.

NAPOMENA: Potrebno je dostaviti podatke o ukupnom broju poginulih lica u saobraćajnim nezgodama na raskrsnici za 2005,2006,2007,2008,2009 i 2010. godinu.

•         Zvaničan izveštaj nadležnog organa MUP-a o broju teško povredjenih lica u saobraćajnim nezgodama na raskrsnici.

NAPOMENA: Potrebno je dostaviti podatke o ukupnom broju teško povredjenih lica u saobraćajnim nezgodama na raskrsnici za 2005,2006,2007,2008,2009 i 2010. godinu.

10. Prijave prispele na Konkurs razmatraće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za privredu. Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, uz prethodno pribavljeno mišljenje komisije.

11. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu www.spriv.vojvodina.gov.rs. Sekretarijat nije dužan da obrazloži svoje odluke. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

12. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos sredstava, način i uslovi plaćanja, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.
Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na:

•         telefon: 021 487 43 24;
•         putem faksa: 021 557 084 ili
•         e-mail:endre.surjan@vojvodina.gov.rs

Prilozi:

Izjava

Kriterijumi

Podaci o opštini

Prijava na konkurs

 

Link