Javni konkurs za dodelu kredita fonda za zaštitu životne sredine

Konkursi

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs  za dodelu kredita fonda cialis online pharmacy za zaštitu životne sredine

1. Predmet konkursa
Predmet konkursa je dodela kredita za ulaganja u projekte kojima je svrha:
– podsticanje upravljanja otpadom i emisijama (od gasova, otpadnih voda itd.) u cilju zaštite životne sredine;
– podsticanje postupanja sa otpadom i iskorištavanja vrednih svojstava otpada;
– podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije (sunca, vetra, biomase, geotermalne energije, itd.).

Sredstva su namenjena za ulaganja u opremu i uređaje koji služe ostvarivanju ciljeva konkursa. Sredstva se ne mogu koristiti za druge namene.

Fond za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Fond) će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od 300.000.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren do raspodele sredstava iz prethodnog stava.

Prenos sredstava korisnicima i otplata kredita obavlja se preko Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond za razvoj).

2. Korisnici sredstava
Korisnici sredstava su pravna lica (privredni subjekti u većinskom privatnom ili državnom vlasništvu osim javnih preduzeća, odnosno privredni subjekti koji imaju učešće društvenog kapitala manje od 40%) i preduzetnici koji imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i ispunjavaju uslove konkursa.

3. Konkursna dokumentacija
– popunjen i overen obrazac Zahtev za odobrenje kredita (www.sepf.gov.rs),
– zahtev za odobrenje investicionog kredita na obrascu Fonda za razvoj (www.fondzarazvoj.gov.rs),
– investicioni program po metodologiji Fonda za razvoj (datum izrade programa ne može biti stariji od 6 meseci) (www.fondzarazvoj.gov.rs),
– odluka nadležnog organa o usvajanju investicionog programa,

Statusna dokumentacija:
– izvod ili rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre,
– statut ili akt o osnivanju,
– rešenje o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja (PIB),
– obaveštenje o razvrstavanju privrednog društva,
– OD obrazac overen od strane Poreske uprave, za poslednji obračunati mesec,
– potvrda o izmirenim poreskim obavezama, izdata od strane Poreske uprave, ne starija od 30 dana,
– izjava o povezanim licima na priloženom obrascu (www.fondzarazvoj.gov.rs),

Finansijska dokumentacija:
– finansijski izveštaj za prethodne dve godine (2009. i 2010.) i to:
– ukoliko je preduzeće razvrstano kao malo: bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks,
– ukoliko je preduzeće razvrstano kao srednje ili veliko neophodno je dostaviti još i izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz finansijski izveštaj,
– ukoliko je od poslednjeg godišnjeg izveštaja prošlo više od 3 meseca, potrebno je dostaviti i interni bilans stanja i uspeha za 2011. godinu, zaključno sa mesecom koji prethodi mesecu podnošenja zahteva,
– konsolidovani finansijski izveštaj za članove širih poslovnih grupa,
– original potvrdu banke o ostvarenom prometu na tekućem računu kod svih banaka (dinarski i devizni) za 2010. godinu i period rada u 2011. godini, posebno po godinama (potvrde banaka),

Dokumentacija za planirana ulaganja
– original ponude ili profakture isporučioca opreme, ne starije od 30 dana,
Dokumentacija za obezbeđenje kredita – jedan od instrumenata

a) pismo o namerama izdavanja garancija, odnosno avaliranja menice od strane poslovne banke (kod realizacije: karton deponovanih potpisa banke kod NBS, ukoliko pečat nije na depo kartonu kod NBS potrebno je dostaviti dokaz da je predmetni pečat u upotrebi u banci) ili

b) dokazi o vlasništvu na nepokretnosti, i to:
1.izvod iz zemljišnih knjiga sa vlasničkim i teretnim listom ne stariji od 30 dana sa uverenjem katastra da nepokretnost nije u režimu novog katastra; ili izvod iz novog katastra ne stariji od 30 dana sa potvrdom suda da na imovini nema tereta; ili tapija sa posedovnim listom, potvrdom suda da na imovini nema tereta i uverenjem katastra da nepokretnost nije u režimu novog katastra, i
2. original kopije plana iz katastra,
3. procena tržišne vrednosti nepokretnosti urađena od strane sudskog veštaka sa spiska veštaka čije su procene prihvatljive za Fond za razvoj (www.fondzarazvoj.gov.rs), sa fotografijama ponuđenih nepokretnosti overenim od strane veštaka,
4. fotokopije ličnih karti svih vlasnika nepokretnosti,
5. odluka organa upravljanja o stavljanju hipoteke na nekretninu,
6. rešenje o regiistraciji privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, statut ili akt o osnivanju i OP obrazac ukoliko je zalogodavac drugo pravno lice,

c) ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) pravnog lica
– finansijski izveštaj za 2009. i 2010. godinu – bilans stanja, bilans uspeha statistički aneks (ukoliko je preduzeće razvrstano kao malo). Ukoliko je preduzeće razvrstano kao srednje ili veliko neophodno je dostaviti još i izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz finansijski izveštaj,
– interni bilans stanja i uspeha za 2011. godinu, zaključno sa mesecom koji prethodi mesecu podnošenja zahteva,
– original potvrdu banke o ostvarenom prometu na tekućem računu kod svih banaka (dinarski i devizni) za 2010. godinu i period rada u 2011. godini, posebno po godinama (potvrde banaka),
– rešenje o registraciji kod Agencije za privredne registre,
– osnivački akt i/ili Statut jemca/pristupaoca posle 2004. godine,
– izjava o spremnosti davanja jemstva/pristupanja dugu overena od strane ovlašćenog lica jemca/pristupaoca,

d) založno pravo na proizvodnoj opremi
-specifikacija proizvodne opreme koja se predlaže za zalogu (vrsta, inventarski broj, količina, godina proizvodnje),
– mesto i adresa gde je oprema locirana,
– dokazi o osnovu sticanja prava vlasništva na opremi, kao i dokazi da su sve obaveze po osnovu sticanja istih izmirene (ugovori o kupovini, fakture, sa carinskom dokumentacijom ukoliko se radi o uvozu, sa dokazima o isplati cene itd.),
– kopiju/prepis knjigovodstvene kartice osnovnih sredstava koja se vodi za predmetnu opremu, odnosno popisne liste overene od ovlašćenog lica firme (samo ako je firma vlasnik stvari koje se daju u zalogu),
– dokaz o vlasništvu na nepokretnosti u kojoj se nalazi proizvodna oprema (izvod iz zemljišnih knjiga ili ugovor o sticanju nepokretnosti),
– odluka nadležnog organa firme kojom se dozvoljava zasnivanje ručne zaloge na predmetnoj opremi,
– procena vrednosti stvari koje se predlažu za zalogu, izrađenu od strane ovvašćenog sudskog veštaka ili ovlašćene agencije, odgovarajuće struke, sa spiska sudskih veštaka koji je prihvaćen od strane Fond za razvoj (www.fondzarazvoj.gov.rs), sa fotografijama ponuđene opreme overenim od strane veštaka,

e) zaloga na akcijama privrednih društava koja se kontinuirano kotiraju na Beogradskoj berzi
– izvod iz Centralnog registra hartija od vrednosti/izvod sa vlasničkog računa hartija od vrednosti, kojim se dokazuje vlasništvo nad akcijama i koji sadrži ISIN i CFI broj,

f) zaloga na obveznicama stare devizne štednje
– izvod iz vlasničkog računa kojim se dokazuje vlasništvo nad obveznicama,

g) cesija potraživanja državnih institucija i privrednih subjekata (kada je obaveza plaćanja nastala)
– ugovor koji se odnosi na osnovni posao
– dokaze o uplati naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa i to 1.200,00 dinara (pravna lica), odnosno 500,00 dinara (jemac) – navedene uplate je potrebno izvršiti na račun Fonda za razvoj broj: 840-2724-07 uz poziv na broj 7123 za izveštaj Kreditnog biroa
– saglasnost korisnika za pribavljanje izveštaja od kreditnog biroa na obrascu (www.fondzarazvoj.gov.rs),

4. Kredit se odobrava pod sledećim uslovima:
– najviši iznosa kredita je 50.000.000,00 dinara,
– kamatna stopa je 3% na godišnjem nivou, obračun se vrši komfornom metodom, uz primenu valutne klauzule,
– rok otplate je do 7 godina, sa odloženim rokom otplate do 1 godine u kome se obračunava interkalarna kamata u iznosu od 3% i pripisuje glavnom dugu,
– tromesečna otplata kredita (anuiteti)
Odluka o visini odobrenih sredstava donosi se u skladu sa ocenom investicionog programa koju vrši Fond za razvoj a koja obuhvata ocenu finansijskog stanja i kreditne sposobnosti, ocenu instrumenata obezbeđenja i ekonomsku ocenu projekta, a prema Programu rada Fonda za razvoj za 2011. godinu.
Prilikom prvog puštanja kredita u tečaj plaća se provizija Fondu za razvoj u iznosu 1% vrednosti odobrenog kredita.

5. Instrumenti obezbeđenja
– garancija ili avalirane menice poslovne banke, ili
– menica i menično ovlašćenje dužnika,
– menica i menično ovlašćenje jemca/pristupaoca dugu (ukoliko postoji jemstvo/pristupanje dugu drugog privrednog subjekta),
– menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara društva,
– hipoteka prvog reda na nepokretnostima – u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita, zavisno od vrste hipotekovane nekretnine, može iznositi:
– 80% tržišne vrednosti stambenog objekta (stanovi i porodične kuće),
– 70% tržišne vrednosti poslovnih zgrada i poslovnog prostora (kancelarije, upravne zgrade, ugostiteljski i trgovački objekti, hladnjače, benzinske pumpe i sl.),
– 50% tržišne vrednosti proizvodnih i industrijskih objekata, hala, magacina, mlinova, silosa, garaža, pomoćnih objekata i sl.,
– 70% tržišne vrednosti građevinskog zemljišta,
– 50% tržišne vrednosti poljoprivrednog i šumskog zemljišta; ili
– zaloga na proizvodnoj opremi – u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 70% tržišne vrednosti nove opreme i do 50% tržišne vrednosti opreme starije od dve godine)
– zaloga na akcijama privrednih društava koja se kontinuirano kotiraju na Beogradskoj berzi u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 40% tržišne vrednosti, s tim da nominalna vrednost akcija koje se zalažu mora biti jednaka ili veća od iznosa potraživanja Fonda,
– zaloga na obveznicama stare devizne štednje u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 90% tržišne vrednosti obveznica u momentu zalaganja,
– cesija potraživanja državnih institucija i privrednih subjekata, ukoliko iznos potraživanja pokriva celokupan iznos potraživanja Fonda

U slučaju nedovoljnog boniteta investitora može se prihvatiti više različitih instrumenata obezbeđenja.

Korisnici kredita dužni su da snose sve troškove u vezi sa instrumentima obezbeđenja.

Pored navedenih instrumenata obezbeđenja podnosilac zahteva dostvlja i odgovarajući broj blanko sopstvenih menica, što se reguliše Ugovorom.

6. Realizacija dodeljenih sredstava
Upravni odbor Fonda donosi odluku o dodeli kredita. Odluke se donose mesečno. Na osnovu navedene odluke Fond i Fond za razvoj sa korisnikom sredstava zaključiju ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze. Za svaku godinu se zaključuje poseban ugovor.

7. Dostavljanje prijava
Prijave se podnose na obrascima „Zahtev za odobrenje kredita“
Prijave se obavezno podnose i u pisanoj i u elektronskoj formi.
Prijave u pisanoj formi sa pratećom dokumentacijom iz tačke 3. Konkursa dostavljaju se u dva primerka na adresu:
Fond za zaštitu životne sredine, Beograd, Nemanjina 22-26,
sa naznakom: „Prijava za dodelu kredita Fonda za zaštitu životne sredine“- ne otvarati.

Prijave u elektronskoj formi šalju se na adresu zajmovifond@sepf.gov.rs

Nepotpune prijave, kao i prijave uz koje nije dostavljena dokumentacija neophodna za ocenu prijave neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren do raspodele sredstava iz tačke 1. Konkursa.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća podnosiocu prijave.
Poziv će biti objavljen u „Službenom glasniku RS“, dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na internet strani Fonda: www.sepf.gov.rs

Kontakt osoba: Ljiljana Stojanac (tel: 011/2169-368, 011/22-77-442; e mail: ljiljana.stojanac@sepf.gov.rs _CLOAKING )
Broj: 401-00-533/2011-01
U Beogradu, 24.05.2011. godine.
ČLAN UPRAVNOG ODBORA Po ovlašćenju broj: 110-00-001/2011-01/2 od16.03.2011. godine Verica Noveski

Tekst konkursa možete preuzeti ovde

Obrazac možete preuzeti ovde