Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave za implementaciju lokalnih akcionih planova za mlade

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave za implementaciju lokalnih akcionih planova za mlade

Konkurs je otvoren za lokalne samouprave koje ispunjavaju sledeće uslove:
–    imaju kancelariju za mlade
–    imaju usvojen Lokalni akcioni plan za mlade od strane Skupštine opštine/grada

Nosilac projektne prijave je lokalna samouprava.

Nosilac projektne prijave je odgovoran za sprovođenje projekta.

TRAJANjE PROJEKTA

Predviđeno trajanje projekta je do 5 meseci od dana potpisivanja ugovora osim ukoliko predloženom projektnom dokumentacijom nije drugačije definisano.

Svi odobreni projektu moraju biti završeni do 15. oktobra 2011. godine.

SREDSTVA NAMENjENA FINANSIRANjU I SUFINANSIRANjU PROJEKATA LOKALNIH SAMOUPRAVA

Ukupna raspoloživa sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava iznose 32.000.000,00 dinara.

Ugovarač zadržava pravo da ne raspodeli sva raspoloživa sredstva ukupne raspoložive sume.

Maksimalni iznos sredstava po projektu koji se traži u okviru ovog Konkursa ne može biti veći od 350.000,00 dinara.

Ukupna vrednost projekta može da bude veća od ovog iznosa, a razlika podrazumeva obavezno učešće lokalne samouprave ili drugih izvora finansiranja.

KRITERIJUMI ZA TROŠKOVE KOJI SE MOGU UKLjUČITI U BUDžET PROJEKTA

Samo se “prihvatljivi troškovi” mogu uzeti u obzir za projektna sredstva. Budžet je stoga i procena troškova i gornja granica “prihvatljivih troškova”. Istovremeno, prilikom definisanja budžeta treba imati u vidu i planirane rezultate, obzirom da će se prilikom evaluacije vrednovati i odnos između traženih sredstava i planiranih rezultata.

U skladu sa rezultatima i preporukama procene projekata, može se pojaviti situacija koja zahteva izmenu budžeta. Provere mogu da dovedu do zahteva za dodatnim objašnjenjem i mogu voditi do predloga za izmenu budžeta, od strane Komisije za procenu predloga projekata. Stoga je u interesu svakog podnosioca prija

ve da obezbedi realan budžet sa što povoljnijim cenama.

Prihvatljivi troškovi – da bi bili prihvatljivi, prema ovom Konkursu, troškovi moraju da:
–    budu neophodni za izvođenje projekta;
–    budu stvarni troškovi Korisnika projekta tokom perioda realizacije projekta;
–    tokom realizacije projekta budu evidentirani u obračunima ili poreskim dokumentima Korisnika, budu prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih overenih kopija se pravdaju.

U skladu sa navedenim uslovima i uz poštovanje procedura za dodelu ugovora,
prihvatljivi troškovi uključuju:
– troškove usluga, koji odgovaraju tržišnim cenama, – troškovi ugostiteljskih usluga (koje za organizaciju jednodnevnih aktivnosti  podrazumevaju posluženje kafe, vode, čaja, soka i sendviča),
–    Troškovi promocije projekta,
–    troškove organizacije sastanaka ili promotivnih događaja,
–    troškove potrošnog materijala potrebnog za realizaciju projekta,
–    troškove putovanja u zemlji za osobe koje učestvuju u projektu,
– ostale troškove koji direktno proizilaze iz predloženih aktivnosti: informisanje, oglašavanje, štampanje, promocija, evaluacija projekta, uključujući troškove finansijskih usluga (bankarskih provizija),
–    troškove kupovine opreme neophodne za ostvarivanje rezultata projekta, a koja će se nakon završetka projekta koristiti od strane kancelarije za mlade;
–    troškove PDV-a.

Neprihvatljivi troškovi – sledeći troškovi se neće pokrivati iz budžeta projekta:
a)    pokrivanje gubitaka ili dugovanja;
b)    pristigle pasivne kamate;
c)    stavke koje se već finansiraju iz drugih izvora.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 04. april 2011. godine. Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog termina, bez obzira na datum prispeća u Ministarstvo omladine i sporta.

Za sva pitanja vezana za procedure prijavljivanja na konkurs Ministarstva omladine i sporta zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: omladina@mos.gov.rs ili telefonom na broj: 011 313 09 19.

zp8497586rq