Sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

U cilju nastavka konkretizacije strateškog opredeljenja Vlade AP Vojvodine o realizaciji dinamičnijeg privrednog razvoja AP Vojvodine i pokretanja novih proizvodnih kapaciteta, a na osnovu primene novih tehnologija, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima, sufinansirati otvaranje pogona pilot proizvodnje uz primenu novih tehnologija, do iznosa od 49% od vrednosti investicije. Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 410.000.000,00 dinara za 2011. godinu.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

Elementi postupka dodele sredstava
1.    Pravo prijavljivanja imaju privredna društva registrovana na teritoriji Republike Srbije(ortačko društvo,komanditno društvo,društvo s ograničenom odgovornošću i acionarsko društvo) koja planiraju da pokrenu nove pogone na teritoriji AP Vojvodine i da zaposle najmanje 20 novih radnika.
2.    Privredno društvo koje dobije sredstva u skladu sa Javnim konkursom, dužno je da iznos sredstava koji je participirao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj vrati u roku od jedne do pet godina putem donacija zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, školama i drugim ustanovama koje kao prioritet odrede nadležni pokrajinski sekretarijati. Donacije naznačenim ustanovama mogu biti realizovane u obliku robe iz primarne proizvodnje ili druge robe koja je odgovarajuće vrednosti za potrebe ustanova kojima je donacija upućena, pri čemu vrednost robe treba da odgovara iznosu sredstava koje je privredno društvo dobilo od Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.
3.    Ukoliko su sredstva odobrena za pokretanje novih pogona na teritoriji nerazvijene ili nedovoljno razvijene opštine AP Vojvodine, iznos sredstava koji se vraća može biti umanjen za godišnji iznos zarade za 50% novih zaposlenih radnika, pri čemu naznačeni iznos ne može b

iti veći od 30% od visine ukupno odobrenih sredstava.
4.    Privredno društvo koje je učestvovalo na javnom konkursu za sufinansiranje pogona novih tehnologija u prethodnoj godini i čiji je elaborat dobio pozitivnu ocenu komisije za evaluaciju elaborata, može konkurisati za sufinansiranje pogona po Javnom konkursu u 2011 god. uz dostavljanje nove prijave, pri čemu nije u obavezi da dostavi novi elaborat.

Prednost prilikom odlučivanja imaće:
1.    Novi proizvodi koji bitno povećavaju konkurentnost privrede AP Vojvodine na inostranom tržištu,
2.    Privredna društva koja će pogone pokrenuti u privredno nerazvijenim opštinama sa teritorije AP Vojvodine,
3.    Projekti od posebnog značaja za ostvarivanje ravnomernog razvoja pokrajine
4.    Projekti od izuzetnog značaja za korišćenje obnovljivih izvora energije
5.    Privredna društva koja su učestvovala na javnom konkursu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u prethodnoj godini i ostvarila značajne rezultate u realizaciji prve faze projekta.

Sufinansiranje može da obuhvati sledeće troškove:
–    izradu kompletne investiciono-tehničke dokumentacije,
–    adaptaciju postojećeg ili izgradnju novog objekta,
–    nabavku novih mašina i opreme,
–    nabavku repromaterijala,
–    zarade za nove zaposlene radnike i drugo.

Konkurs je otvoren tokom cele godine, a prijave i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom ''za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija'' na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21108 Novi Sad, u tri primerka kao i u elektronskoj formi (na CD-u), a na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs). Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Branka Šimić, telefon 021/487-4550, e-mail: branka.simic@vojvodina.gov.rs.

Link

zp8497586rq