Konkurs za realizaciju međunarodne saradnje u oblasti omladinske politike

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za realizaciju međunarodne saradnje u oblasti omladinske politike

TRAJANjE KONKURSA I TRAJANjE PROJEKTA

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja će biti otvoren sve do utroška raspoloživih sredstava za ovu namenu, a najduže do 01. septembra 2011. godine.

Maksimalno predviđeno trajanje projekta je do 3 meseca. Početak projekta se računa od dana potpisivanja ugovora, a vremenski period trajanja projekta se računa u onolikom vremenskom intervalu koliko je definisano u predlogu projekta osim ukoliko predloženom projektnom dokumentacijom nije definisan kasniji početak realizacije projekta.

VAŽNA NAPOMENA: Poželjno je da predlog projekta bude podnet minimum 2 meseca pre planiranog početka realizacije projekta.Realizacija projektnih aktivnosti koje podrazumevaju korišćenje finansijskih sredstava odobrenih od strane Ministarstva omladine i sporta može početi tek nakon realizovane uplate od strane Ministarstva omladine i sporta, u skladu sa ugovorom.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI

Na konkurs se mogu prijaviti registrovana udruženja (omladinska udruženja koja imaju najmanje dve trećine članova mlađih od 30 godina, kao i udruženja koja se bave mladima i koja su imala iskustva u radu sa mladima) na teritoriji Republike Srbije, koja dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i objavljuju na svojoj zvaničnoj Internet prezentaciji).

Podnosioci prijava mogu da realizuju projekat u saradnji sa partnerskim organizacijama. Partneri podnosioca prijave učestvuju u pisanju i realizaciji projekta, i za njihove troškove važe isti kriterijumi kao i za troškove koje će napraviti podnosilac projekta kao korisnik sredstava.

Formalni partneri na realizaciji projekata mogu biti: udruženja registrovana na teritoriji Republike Srbije i strana udruženja, kao i organizacije/javne ustanove koje se (su)finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

PRIORITET

Prioritet će imati udruženja koja dokumentuju da učestvuju u međunarodnoj saradnji sa međunarodnim institucijama i organizacijama na osnovu pozivnog pisma i programa sa detaljno definisanim aktivnostima; imaju jasno obrazložen kvalitet i značaj predloženog omladinskog projekta ili programa; mogu da demonstriraju kapacitete za učešće u pomenutoj saradnji ili za vođenje pomenutih projekata ili programa; imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti ukoliko su već dobijali sredstva od Ministarstva.

KRITERIJUMI ZA TROŠKOVE KOJI SE MOGU UKLjUČITI U BUDžET PROJEKTA

Neophodno je da

se u projektnu aplikaciju i budžet projekta uključe i predvide aktivnosti u cilju informisanja mladih o planiranim aktivnostima projekta i u cilju promocije i vidljivosti projektnih aktivnosti kojima se sprovode ciljevi Nacionalne strategije za mlade, kao i utvrđeni mehanizmi i procedure za praćenje i evaluaciju projekta.

Ukupna vrednost projekta može da bude veća od iznosa traženog od Ministarstva omladine i sporta, a razlika podrazumeva učešće drugih donatora, kao što su lokalne samouprave, javne ustanove, komercijalni sektor, sredstva iz međunarodnih fondova i sl.

Samo se “prihvatljivi troškovi” mogu uzeti u obzir za projektna sredstva. Budžet je stoga i procena troškova i gornja granica “prihvatljivih troškova”. Istovremeno, prilikom definisanja budžeta treba imati u vidu i planirane rezultate, obzirom da će se prilikom evaluacije vrednovati odnos između traženih sredstava i planiranih rezultata.

U skladu sa rezultatima i preporukama procene projekata, može se pojaviti situacija koja zahteva izmenu budžeta. Provere mogu da dovedu do zahteva za dodatnim objašnjenjem i mogu voditi do predloga za izmenu budžeta, od strane Komisije za procenu predloga projekata. Stoga je u interesu svakog podnosioca prijave da obezbedi realan budžet sa što povoljnijim cenama.

Prihvatljivi troškovi – da bi bili prihvatljivi, prema ovom Konkursu, troškovi moraju da:
–    budu neophodni za izvođenje projekta;
–    budu stvarni troškovi Korisnika projekta ili njihovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
–    tokom realizacije projekta budu evidentirani u obračunima ili poreskim dokumentima Korisnika ili njegovih partnera, budu prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih overenih kopija se pravdaju.

U skladu sa navedenim uslovima i uz poštovanje procedura za dodelu ugovora,
prihvatljivi troškovi uključuju:
– Troškove usluga, koji odgovaraju tržišnim cenama, – Troškovi ugostiteljskih usluga (koji za organizaciju jednodnevnih  aktivnosti podrazumevaju posluženje kafe, vode, čaja, soka i sendviča),
–    Troškovi promocije projekta,
–    Troškove potrošnog materijala potrebnog za realizaciju projekta,
–    Ostale troškove koji direktno proizilaze iz predloženih aktivnosti: informisanje, oglašavanje, štampanje, troškove organizacije obuka, konferencija i sl., promocije, evaluacija projekta, uključujući troškove finansijskih usluga (bankarskih provizija),
–    Troškove putovanja u zemlji i inostranstvu za osobe koje učestvuju u projektu,
–    Troškove revizije (uz finalni izveštaj o projektu neophodno je dostaviti i revizorski izveštaj),
–    Troškovi PDV-a.

Neprihvatljivi troškovi – sledeći troškovi se neće pokrivati iz budžeta projekta:

a) pokrivanje gubitaka ili dugovanja;
b) pristigle pasivne kamate;
c) kupovina zemlje ili zgrada ili renoviranje prostorija; g) kupovina opreme; d) stavke koje se već finansiraju iz drugih projekata.

zp8497586rq