Genetsko unapređenje stočarstva u 2011. godini

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uredba o raspodeli i korišćenju podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva u 2011. godini

Član 1.
Ovom uredbom uređuju se uslovi i način raspodele i korišćenja podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva u 2011. godini (u daljem tekstu: podsticaji).

Član 2.
Pravo na korišćenje podsticaja, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, ima fizičko lice ako:
1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava sa aktivnim statusom, u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10 i 89/10 – u daljem tekstu: Pravilnik);
2) je prijavilo vrstu i brojno stanje životinja i gazdinstvo na kojem drži ili uzgaja životinje, u skladu sa Pravilnikom;
3) je vlasnik grla za koje podnosi zahtev za podsticaje ili je vlasnik grla član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva podnosioca zahteva;
4) ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), kao i da je od 14. avgusta 2010. godine do 19. avgusta 2011. godine uplatio iznos od najmanje 42.818 dinara po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika.

Član 3.
Pravo na korišćenje podsticaja, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, ima i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji nema utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda ako:
1) na dan 31. decembra 2009. godine i nadalje ima prebivalište na teritoriji opštine, odnosno grada koji pripada području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi u skladu sa Pravilnikom o određivanju područja sa otežanim uslovima rada  u poljoprivredi  („Službeni glasnik RS”, br. 3 /10, 6/10 i 13/10); 2) je podneo zahtev za grla koja drži i uzgaja na gazdinstvu sa teritorije opštine, odnosno grada koji pripada području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Član 4.
Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na korišćenje podsticaja ako su kvalitetna priplodna grla prijavljena na poljoprivrednom gazdinstvu podnosioca zahteva pod kontrolom pravnih lica ovlašćenih za poslove selekcije (u daljem tekstu: odgajivačke organizacije) i posle ocenjivanja i razvrstavanja kvalitetnih priplodnih grla u klase u skladu sa Zakonom o stočarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) i ako se koriste za proizvodnju mleka i mesa ili služe za dalju reprodukciju na poljoprivrednom gazdinstvu podnosioca zahteva.

Član 5.
Podsticaji se isplaćuju u vidu novčanih iznosa po grlu kvalitetne priplodne domaće životinje i to za goveda, ovce, koze i svinje, do iznosa finansijskih sredstava koji je utvrđen posebnim aktom Vlade kojim se uređuje raspodela i korišćenje sredstava subvencija u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 6.
Podnosilac  zahteva  ostvaruje  pravo  na  podsticaje  jednom  u  toku
godine.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se na osnovu podataka iz Registra.

Član 7.
Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na podsticaje, u zavisnosti od vrste stoke, i to za sledeći broj grla:
1)   najmanje   jedno,   a   najviše   30   grla,   za   kvalitetne   priplodne prvotelke;
2) najmanje četiri grla, a najviše 100 grla, za kvalitetne priplodne krave, odnosno za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi najmanje tri, a najviše 100 grla, za kvalitetne priplodne krave;
3)    najmanje 30 grla, a najviše 150 grla, za kvalitetne priplodne ovce;
4)    najmanje 10 grla, a najviše 150 grla, za kvalitetne priplodne koze;
5)    najmanje  15  grla,  a  najviše  100  grla,  za  kvalitetne  priplodne krmače.

Član 8.
Podsticaji  se  utvrđuju po  grlu,  u zavisnosti  od  vrste  stoke,  i  to u iznosu od:
1)    25.000 dinara za kvalitetne priplodne prvotelke;
2)    25.000 dinara za kvalitetne priplodne krave;
3)    4.000 dinara za kvalitetne priplodne ovce i koze;
4)    4.000 dinara za kvalitetne priplodne krmače.

Član 9.
Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na podsticaje u iznosu od 50% iznosa sredstava utvrđenih u članu 8. ove uredbe, u slučaju da grla iz člana 7. ove uredbe za koja je podneo zahtev otuđi u tekućoj godini, pod uslovom da su ta grla provela na poljoprivrednom gazdinstvu podnosioca zahteva najmanje šest meseci u tekućoj godini.

Član 10.
Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticaja iz člana 8. tačka 1) ove uredbe podnosi se kvartalno Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) na Obrascu 1 – Zahtev za podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva za kvalitetne priplodne prvotelke za 2011. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, i to:

1) za treći kvartal (1. jul – 30. septembar 2011. godine) – od 1. oktobra do 15. oktobra 2011. godine;

2) za četvrti kvartal (1. oktobar – 31. decembar 2011. godine) – od 1. januara do 15. januara 2012. godine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se izvod iz registra teladi za kvalitetne priplodne prvotelke za koja se podnosi zahtev, overen od strane odgajivačke organizacije.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticaja iz člana 8. tač. 2), 3) i 4) ove uredbe podnosi se Upravi na Obrascu 2 – Zahtev za podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva za 2011. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, najkasnije do 15. jula 2011. godine.

Uz zahtev iz stava 3. ovog člana podnosi se izvod iz glavne matične evidencije stoke za kvalitetna priplodna grla za koja se podnosi zahtev, overen od strane odgajivačke organizacije.

Uprava, po službenoj dužnosti, u saradnji sa nadležnim organima pribavlja dokaze o plaćenom doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2011. godinu od nadležne organizacione jedinice Poreske uprave.

Uprava, posle sprovedenog postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova i upoređivanja podataka iz zahteva i priloženih dokumenata i podataka o prijavljenoj vrsti i brojnom stanju životinja i gazdinstva na kojem se životinje drže ili uzgajaju iz Registra, u saradnji sa nadležnim organima utvrđuje ispunjenost uslova propisanih ovom uredbom.

Član 11.
Isplatu podsticaja iz člana 8. ove uredbe vrši Uprava korisniku podsticaja na namenski račun otvoren kod poslovne banke, po sprovedenom postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na korišćenje podsticaja.

Član 12.
Isplata podsticaja iz člana 8. tač. 1), 3) i 4) ove uredbe vrši se u propisanim ukupnim iznosima.
Isplata podsticaja iz člana 8. tačka 2) ove uredbe vrši se u visini od 50% od propisanog iznosa podsticaja, a isplata ostatka podsticaja izvršiće se u zavisnosti od priliva raspoloživih sredstava namenjenih za ove podsticaje.

Član 13.
Ako se utvrdi da je korisnik podsticaja dao neistinite podatke u zahtevu iz člana 10. st. 1. i 3. ove uredbe, a ti podaci imaju uticaja na ostvarivanje prava na podsticaje, gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva uz obavezu vraćanja primljenog iznosa podsticaja za koji se obračunava zatezna kamata.

Član 14.
Novčanom kaznom od 700.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – odgajivačka organizacija ako overi izvod iz člana 10. st. 2. i 4. ove uredbe, na osnovu kojih korisnik podsticaja ostvari pravo na podsticaje, a ne ispunjava uslove predviđene ovom uredbom.
Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.
Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – korisnik podsticaja ako ostvari pravo na podsticaje, a ne ispunjava uslove iz člana 2. ove uredbe.

Član 15.
Sprovođenje ove uredbe nadzire ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Član 16.
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Link

zp8497586rq