Podsticaji proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Konkursi

MINISTASRTVO POLJOPRIVREDE

Uredba o utvrđivanju i ostvarivanju prava na podsticaje proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2011. godinu objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 14/11 od 4. marta 2011. godine

Član 1.
Ovom uredbom utvrđuje se obim, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2011. godinu.

Član 3.
Pravo na korišćenje podsticaja iz člana 2. ove uredbe ima pravno lice i preduzetnik, kao i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom u skladu sa posebnim propisom (u daljem tekstu: izvoznik), koji u 2011. godini izvezu, odnosno koji su izvezli u 2010. godini i naplatili poljoprivredne i prehrambene proizvode domaćeg porekla u skladu sa zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje.

Fizičko lice iz stava 1. ovog člana, pravo na korišćenje podsticaja iz ove uredbe ima samo za izvoz sopstvenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Robom domaćeg porekla, u smislu ove uredbe, smatra se roba čije je domaće poreklo u skladu sa propisima odredio nadležni organ.

Za proizvode iz tar. br. 2204, 2205 i 2208 Carinske tarife podsticaji iz člana 2. ove uredbe isplaćuju se samo ako su proizvedeni od grožđa i voća koji potiču sa teritorije Republike Srbije.

Član 4.
Izuzetno od člana 3. ove uredbe, pravo na korišćenje podsticaja iz člana 2. ove uredbe ne odnosi se na:
1) izvoz ostvaren u okviru kompenzacionih poslova i poslova posredovanja u spoljnotrgovinskom prometu;
2) izvoz robe domaćeg porekla na teritorije zemalja potpisnica Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006);
3) izvoz kvalitetnih penušavih vina i vina od svežeg grožđa na tržište Evropske unije u okviru preferencijalne kvote.

Član 5.
Osnovicu za obračun podsticaja iz ove uredbe predstavlja dinarska protivvrednost deviza naplaćenih za izvezenu robu po odbitku stranih troškova (bankarski troškovi, troškovi provizije, prevoza, osiguranja, iznosa carinskih dažbina plaćenih za robu koja je uvezena radi proizvodnje robe za izvoz i slično).

Osnovica iz stava 1. ovog člana utvrđuj

e se primenom zvaničnog srednjeg kursa koji važi na dan podnošenja Narodnoj banci Srbije zahteva za korišćenje podsticaja iz ove uredbe.

Član 6.
Radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava iz ove uredbe izvoznik podnosi Narodnoj banci Srbije dokumentaciju i obrazac o ispunjenosti uslova za korišćenje podsticaja na osnovu ove uredbe, u roku od 90 dana od dana sticanja prava iz člana 3. stav 1. ove uredbe.

Za proizvode iz člana 3. stav 4. ove uredbe uz dokumentaciju iz stava 1. ovog člana dostavlja se zapisnik poljoprivrednog inspektora kojim se utvrđuje poreklo grožđa i voća od kojih su proizvedeni.

Član 7.
Narodna banka Srbije propisuje dokumentaciju i obrazac o ispunjenosti uslova za korišćenje podsticaja na osnovu ove uredbe.

Član 8.
Narodna banka Srbije proverava podnetu dokumentaciju i obrazac iz člana 6. ove uredbe i ako utvrdi da su ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava iz ove uredbe overava propisani obrazac koji, sa pregledom kontrolisanih i overenih obrazaca, dostavlja izvozniku.

Ako Narodna banka Srbije utvrdi nepravilnosti u podnetom obrascu i dokumentaciji pozvaće izvoznika da te nepravilnosti otkloni u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana prijema poziva za otklanjanje nepravilnosti.

Član 9.
Zahtev za korišćenje podsticaja iz ove uredbe podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, Hajduk Veljkova 4-6, 15000 Šabac (u daljem tekstu: Uprava), za svaki tarifni broj iz člana 2. ove uredbe.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:
1) obrazac overen od strane Narodne banke Srbije o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava iz ove uredbe, u originalu;
2) pregled kontrolisanih i overenih   obrazaca.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se Upravi na odlučivanje u roku od 30 dana od dana izrade pregleda kontrolisanih i overenih obrazaca.

Član 10.
Podsticaji iz ove uredbe isplaćuju se po redosledu podnošenja zahteva za korišćenje podsticaja do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim aktom Vlade kojim se vrši raspodela i korišćenje sredstava za te namene.

Član 11.
Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 12.
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Link

zp8497586rq