Konkurs za stipendiranje mladih istraživača

Konkursi

MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Konkurs za stipendiranje mladih istraživača – postdoktoranata radi usavršavanja u prestižnim naučnoistraživačkim organizacijama u inostranstvu u 2011. godini

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj (u daljem tekstu: Ministarstvo) će stipendirati postdoktorsko usavršavanje do 20 mladih istraživača – doktora nauka u prestižnim naučnoistraživačkim organizacijama u inostranstvu.

Stipendije će biti dodeljene kandidatima koji ispunjavaju sve uslove konkursa, a koji su doktorirali u sledećim oblastima nauka:

* Prirodne nauke;
* Tehničko – tehnološke nauke;
* Biotehničke nauke;
* Medicinske nauke;
* Društvene nauke;
* Humanističke nauke.

Ministarstvo će dodeliti po dve stipendije najbolje rangiranim kandidatima u svakoj od navedenih šest oblasti, a preostale stipendije će biti dodeljene najbolje rangiranim kandidatima sa zajedničke liste, koja će se formirati nakon izbora prvih 12 kandidata.

Pravo učešća na konkursu ima mladi istraživač – doktor nauka koji ispunjava sledeće uslove:

–    zaposlen je u registrovanoj organizaciji iz člana 104. stav 1. Zakona o
naučnoistraživačkoj delatnosti;
–       angažovan je na naučnoistraživačkom projektu Ministarstva u tekućem ciklusu istraživanja;
–       rođen je 1969. godine ili kasnije;
–       zna engleski, odnosno jezik zemlje u kojoj će se usavršavati;
–       ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo će dodeliti stipendije mladim istraživačima za postdoktorsko usavršavanje u inostranstvu koje će se realizovati u periodu od najduže šest meseci. Usavršavanje po odobrenoj stipendiji se može realizovati u roku od godinu dana od dana donošenja odluke.

Izbor kandidata izvršiće se u skladu sa opštim uslovima i posebnim kriterijumima koji su objavljeni na sajtu Ministarstva: www.nauka.gov.rs

Kandidat podnosi, zajedno sa registrovanom organizacijom u kojoj je zaposlen, PRIJAVU na konkurs odn. poseban obrazac – popunjen, svojeručno potpisan i overen u registrovanoj organizaciji, kao i neophodnu dokumentaciju.

Obrazac za prijavu na konkurs kao i pregled neophodne dokumentacije, sa detaljnijim podacima o opštim uslovima učešća i posebnim kriterijumima za odobravanje postdoktorskih stipendija mladim istraživačima-doktorima nauka i procedurom konkurisanja, može se preuzeti sa sajta Ministarstva ili neposredno u Ministarstvu – Sektor za razvoj naučnoistraživačkih kadrova, Nemanjina 22-26, krilo C, IV sprat/ kancelarija broj 8.

Detaljnije informacije se mogu dobiti preko telefona: 011/363-1908  i 2686-963, kao i na sajtu Ministarstva: www.nauka.gov.rs.

PRIJAVA na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se Ministarstvu preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Republičkih organa,

Nemanjina br. 22-26, Beograd, sa naznakom «prijava na konkurs za postdoktorske stipendije».

Konkurs je otvoren 60 dana od dana objavljivanja.

Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 28. januarom 2011. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na sajtu Ministarstva, a svi kandidati prijavljeni na konkurs kao i registrovane organizacije u kojima su zaposleni, pisanim putem će biti obavešteni o rezultatima konkursa.

Link