Javni poziv za učešće u programu „Unapređenje komunikacije građana i organa javne vlasti posredstvom interneta”

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

Javni poziv za učešće u programu „Unapređenje komunikacije građana i organa javne vlasti posredstvom interneta”

Pozivaju se pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije i fizička lica koja su državljani Republike Srbije (u daljem tekstu: predlagači) da konkurišu za sredstva iz Programa rasporeda i korišćenja sredstava za nagradni konkurs: „Unapređenje komunikacije građana i organa javne vlasti posredstvom Interneta” (po zaključku Vlade od 24. novembra 2011. godine), u skladu sa uslovima iz ovog poziva.

Predlagač može biti i grupa fizičkih lica.

Jedan predlagač može da predloži najviše jedan projekat.

Predmet predloženog projekta treba da bude softverska aplikacija koja je dostupna posredstvom Interneta kao veb aplikacija i/ili kao aplikacija za mobilne telefone, a koja unapređuje komunikaciju građana i organa javne vlasti, odnosno doprinosi ostvarenju zakonskih prava građana.

Organ javne vlasti je državni organ, organ teritorijalne autonomije, organ lokalne samouprave i organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja, kao i pravno lice koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu, država, teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava.

Prijavljeni projekti konkurišu za novčane nagrade i to:
•    Tri prve nagrade u iznosu od 500.000,00 dinara
•    Deset drugih nagrada u iznosu od 300.000,00 dinara
•    Dvadeset trećih nagrada u iznosu od 150.000,00 dinara

Sve novčane nagrade su navedene u neto iznosu.

Ukoliko je predlagač nagrađenog projekta grupa fizičkih lica, iznos nagrade se deli ravnopravno na sva lica iz grupe.

POSTUPAK PRIJAVE

Detaljni uslovi za učešće, kriterijumi za ocenjivanje, kao i detaljno uputstvo i obrazac prijave za podnošenje prijave za Program mogu se preuzeti u elektronskom obliku na sledećoj vezi: Obrazac prijave projekta

Za predloženi projekat je potrebno popuniti obrazac prijave u elektronskom obliku, odštampati ga i potpisati.

Prijavljivanje obaviti na sledeći način:
1. Popunjen, odštampan i potpisan obrazac prijave za Program dostaviti na adresu Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, Sektor za informaciono društvo, sa naznakom „Prijava za program unapređenja komunikacije građana i organa javne vlasti posredstvom Interneta – NE OTVARATI“.

Elektronsku kopiju prijave priložiti na zasebnom kompakt disku.

2. Obrazac „Obaveštenje o prijavi“ nakon slanja prijave poštom, odnosno neposrednog dostavljanja prijave, poslati elektronskom poštom na adresu konkursi@digitalnaagenda.gov.rs

Rok za podnošenje prijava je 17. februar 2012. godine u 15:00 sati. Blagovremenom će se smatrati samo prijava prispela do navedenog datuma i vremena.

Za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa prijavljivanjem možete se obratiti na adresu konkursi@digitalnaagenda.gov.rs ili telefonom na 011/2020 086.

Link