Konkurs za poljoprivredne srednje škole

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinsiranje korišćenja sopstvene biomase u energetske svrhe u poljoprivrednim školama na teritoriji AP Vojvodine, koje za područje rada imaju samo poljoprivredu, proizvodnju i preradu hrane

Sredstva za Program rasporeda i korišćenja sredstava za realizaciju navedenog projekta planirana su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu (,,Službeni list APV“, broj: 20/2009, 18/2010-rebalans), u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara.

Cilj dodele sredstava za realizaciju ovog projekta je korišćenje (poljoprivredne i ostale) biomase u energetske svrhe, u poljoprivrednim školama na teritoriji AP Vojvodine koje za područje rada imaju samo poljoprivredu, proizvodnju i preradu hrane. Ove škole bi bile pilot projekti, i dobar primer za sve slične projekte kao što su: ostali objekti javne potrošnje (opštinske i ostale zgrade državne administracije, domovi kulture, sportsko-rekreativni centri, osnovne i srednje škole i predškolske  ili komunalni sistemi centralnog grejanja u manjim gradovima/selima), a sve u cilju  smanjenja energetskih troškova pri korišćenju uvoznih fosilnih goriva, povećanja energetske samostalnosti i smanjenja emisije gasova staklene bašte.

Sredstva po ovom Konkursu se dodeljuju za sufinansiranje:

-nabavke i montaže novih postrojenja za sagorevanje biomase–kotlovi, sa pratećim instalacijama (dimnjaci, sistem za automatizovano ili poluatomatizovano loženje, cevovodi, armatura, bojleri, akumulatori toplote, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro-oprema)

-adaptacija/sanacija postojećeg sistema za grejanje (koji proizvodi toplotnu energiju iz fosilnog goriva-zemni gas, mazut, lako ulje, električna energija, ugalj, drvo ili sl.) i dodavanje novog kotlovskog postrojenja za primarno korišćenje biomase iz poljoprivrede i ostale biomase u energetske svrhe, koje će biti u mogućnosti da radi kao vodeći ili da u slučaju potrebe radi paralelno sa postojećim kotlovima, ukoliko isti zadovoljavaju u tehničkom smislu. U cenu ulaze i neophodni prateći elektro radovi za automatizovan ili poluatomatizovan rad kotlovskog poostrojenja, kako bi se omogućio autonoman ili kombinovani rad u slučaju potrebe (nedostatak goriva, kvar na uređajima itd..).

USLOVI KONKURSA

1. Pravo učešća na Konkursu imaju poljoprivredne škole sa teritorije AP Vojvodine koje za područje rada imaju samo poljoprivredu, proizvodnju i preradu hrane i :

  • koje planiraju da koriste sopstvenu poljoprivrednu i ostalu biomasu u energetske svrhe, za proizvodnju toplotne energije za potrebe grejanja boravišnih-radnih prostorija kao i za ostale potrebe (npr. priprema TPV za potrebe doma učenika, kuhinje ili sl.) kao i za potrebe grejanja proizvodnih objekata (staje, plastenici, staklenici itd..) u cilju smanjenja energetskih troškova, zaštite životne sredine i korišćenja domaćih obnovljivih energetskih resursa.
  • koje raspolažu poljoprivrednim zemljištem (u vlasništvu ili koriste zemlju po drugom osnovu) sa ratarskim (ili povrtarskim, voćarskim i vinogradarskim ostacima ili zasadima drveta kao i otpadnom biomasom  bilo kog porekla-drvni otpad od prerade drveta itd..).

2. Sredstva po ovom Konkursu dodeljivaće se bespovratno, do 80% vrednosti investicije za navedenu namenu prema priloženoj projektnoj dokumentaciji. Preostali iznos vrednosti investicije za navedenu namenu obezbeđuju sami učesnici. Maksimalni iznos za dodelu sredstava po učesniku Konkursa je 2.000.000,00 dinara (slovima:dvamilionadinara). Ako se na Konkurs prijavi manji broj učesnika koji ispunjavaju uslove Konkursa, navedeni iznos za dodelu sredstava će se povećati.

3. Prijave na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, 21000 Novi Sad, ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: Ne otvarati-prijava na Konkurs za projekat –“Korišćenje sopstvene biomase za energetske svrhe u poljoprivrednim školama na teritoriji AP Vojvodine“, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima, uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija.

Navedeni obrasci mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine (II sprat, kancelarija 63, zgrade Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine), ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad, ili se mogu skinuti sa sajta sekretarijata, kao i tekst konkursa na adresi: www.psemr.vojvodina.gov.rs

4. Uz prijavu na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom obavezno se prilaže i projekat za navedenu namenu. Učesnici Konkursa (poljoprivredne škole) mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom za navedenu namenu.

5. Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 07.12.2010. godine.

6. Prijave na Konkurs i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

7. Postupak za ocenu i izbor najpogodnijeg projekta će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.

Korisnik se obavezuje da dodeljena sredstva upotrebi samo za namene za koje su dodeljena, a da neutrošena sredstva vrati na račun Budžeta AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Prijave prispele na Konkurs razmatraće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine.

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, uz prethodo pribavljeno mišljenje komisije.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.

Prava i obaveze između Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i    mineralne sirovine na telefon 021/487-47-93 ili elektronskom poštom: katica.dragutinovic@vojvodina.gov.rs kao i na tel:021/487-47-93 ili na telefon 021/487-46-92 kao i putem elektronske pošte ljiljana.volic@vojvodina.gov.rs

Link