Sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE RASPISUJE

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata i aktivnosti koje za cilj imaju očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2010. godini, u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“.

RASPODELA SREDSTAVA

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 11.761.000,00 dinara.

USLOVI KONKURSA

Rok za podnošenje prijava 16. avgust 2010. godine.

Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije, udruženja i asocijacije sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju međunacionalne tolerancije, odnosno organizacije, udruženja i asocijacije čiji projekti su usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava procenjivaće se obim i značaj podnetog predloga projekta, odnosno manifestacije, način realizacije i konkretni efekti koje će projekat ili manifestacija ostvariti.

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava prednost će imati oni projekti, odnosno manifestacije, koji se odnose na razvijanje, očuvanje i negovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih.

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane podnosilaca kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke.

Protiv ovih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek.

Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

NAČIN APLICIRANJA

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Konkursna dokumentacija se može preuzeti od 02. avgusta 2010. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu se obavezno podnosi :

  • Zvaničan dokaz o registraciji organizacije;
  • Potvrda o poreskom identifikacionom broju (PIB);
  • Zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci (Ugovor sa bankom i sl.).

Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;

Prijave se podnose lično,  predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u

Novom Sadu (zgrada Vlade APV) ili se upućuju poštom na adresu:

click here How to win back your ex

Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice 21000 Novi Sad Bulevar Mihaila Pupina 16.

zp8497586rq