Zapis sa oznakom ‘STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA’

Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA

Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma

Opšti cilj ovog poziva za dostavljanje predloga projekta je:
Jačanje položaja romske populacije u lokalnim zajednicama kroz implementaciju prioritetnih nacionalnih i lokalnih strateških mera.

Specifični cilj(evi) ovog poziva za dostavljanje predloga projekta su:
1. Unapređenje socijalnog i ekonomskog položaja romskog stanovništva kroz aktivnosti zapošljavanja koje sprovode lokalne zajednice.
2. Podrška aktivnostima koje imaju za cilj borbu protiv diskriminacije i promovisanje ravnopravnosti romske populacije.

Okvirna raspodela sredstava po partijama:
Partija br. 1: Inicijative za aktivno zapošljavanje romskog stanovništva. Predviđena alokacija od 1,4 miliona evra biće dodeljena za projekte koji predlažu zapošljavanje romskog stanovništva.
Partija br. 2: Borba protiv diskriminacije i promovisanje ravnopravnosti romskog stanovništva. Predviđena alokacija od 600 000 evra biće dodeljena za projekte koji podržavaju (unapređuju) borbu protiv diskriminacije i ravnopravnost romskog stanovništva.

Ukoliko se alokacija namenjena za konkretnu partiju na može iskoristiti zbog nedovoljnog kvaliteta ili broja primljenih predloga projekta, ugovorno telo zadržava pravo da preostali iznos preraspodeli na drugu partiju.

Iznos bespovratnih sredstava (granta)
Svi iznosi bespovratnih sredstava (grantovi) koji se traže po ovom pozivu za dostavljanje predloga projekta moraju da budu između sledećih minimalnih i maksimalnih iznosa:
• minimalni iznos: 40 000 evra
• maksimalnih iznos: 60 000 evra

Vodeći aplikant predloga projekta
(1) Da bi bio prihvatljiv za bespovratna sredstva koja se dodeljuju, vodeći aplikant predloga projekta mora:
• da bude pravno lice i
• da bude neprofitan i
• da bude organ lokalne vlasti: opština, grad ili gradska opština u Republici Srbiji i
• da bude neposredno odgovoran za pripremu i upravljanje projektom sa ko-aplikantom (ili više njih) i povezanim licima, a ne da nastupa kao posrednik.

(2) Potencijalni aplikanti ne smeju da učestvuju u pozivima za dostavljanje predloga projekta niti da im se dodele bespovratna sredstva ako se nalaze u bilo kojoj od situacija navedenih u Odeljku 2.6.10.1 praktičnog vodiča;

Vodeći aplikant mora da nastupa sa najmanje jednim ko-aplikantom kako je niže navedeno.

Ako mu bude dodeljen ugovor o bespovratnim sredstvima, glavni podnosilac predloga projekta će postati korisnik koji se u Aneksu E3h1 (posebni uslovi) naziva koordinator. Ovaj koordinator je glavni sagovornik ugovornog tela. On zastupa sve druge sukorisnike u istom projektu (ako ih ima) i postupa u njihovo ime i koordinira koncipiranjem i sprovođenjem projekta.

Ko-aplikant (ili više njih)
Vodeći aplikant mora da nastupa s najmanje jednim obaveznim ko-aplikantom, a taj obavezni ko-aplikant mora:
• Da bude pravno lice i
• Da bude neprofitan i
• Da bude organizacija civilnog društva koja deluje u sektorima relevantnim za ovaj Poziv, osnovana u Republici Srbiji, najmanje godinu dana pre objavljivanja ovog Poziva.

Krajnji rok za podnošenje kompletne prijave: 18. februar 2019.

Detaljnije

Poziv za podnošenje prijava za pakete podrške

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA

Poziv za podnošenje prijava za pakete podrške

Stalna konferencija gradova i opština raspisuje Poziv za podnošenje prijava za pakete podrške:
• za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornostI na lokalnom nivou (ref. br. PP-01/2018)
• za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou (ref. br. PP-02/2018)
• za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou (ref. br. PP-03/2018)

Poziv za Paket podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou objavljuje se u okviru projekta „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou”, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština uz podršku Nemačke razvojne saradnje kroz GIZ projekt „Podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji“.

Poziv za Paket podrške za unapređenje transparentnosti i građanskog učešća na lokalnom nivou i (3) Paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou objavljuje se u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština u okviru Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO”, a koji podržava Vlada Švajcarske i implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz, obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama.

Pravo na učešće:
1. Paket podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou
Pravo na učešće imaju svi zainteresovani gradovi, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji. Biće dodeljeno ukupno 10 paketa podrške.

2. Paket podrške za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou
Pravo na učešće imaju svi zainteresovani gradovi, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji. Biće dodeljeno ukupno 6 paketa podrške.

3. Paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou
Pravo na učešće imaju svi zainteresovani gradovi i opštine u Republici Srbiji. Biće dodeljeno ukupno 6 paketa podrške.

Rok za dostavljanje prijava je 9. oktobar 2018. godine.

Ovom prilikom vas takođe obaveštavamo da ćemo u cilju detaljnog obrazloženja paketa podrške, kao i prijavne dokumentacije, organizovati info dane u sledećim gradovima:
• Niš – 19.09.2018, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Pariske Komune bb
• Kragujevac – 20.09.2018, Uprava grada Kragujevca, Trg Slobode 3
• Novi Sad – 21.09.2018, Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, Vladike Platona bb

Za sve dodatne informacije u vezi sa podnošenjem prijava za pakete podrške, kao i prijava za učešće na info danima možete kontaktirati:

Andrea Gudurić Janjušević, telefon: +381 11 735 79 31, e-mail : andrea.guduric@skgo.org

Detaljnije

Poziv za učešće

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA

Poziv za učešće

Stalna konferencija gradova i opština u okviru programa Exchange 3, koji je finansiran od strane Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji,  poziva gradove i opštine koji su realizovali projekte u okviru Exchange 3 grant šeme da se prijave na konkurs za izbor najboljeg Exchange 3 gradskog/opštinskog projekta.

Kroz ovu aktivnost Delegacija Evropske unije i SKGO žele da istaknu potrebu jačanja kapaciteta lokalnih vlasti za dalje učešće u procesu decentralizacije u skladu sa standardima Evropske unije i unapređenje usluga i stimulisanje lokalnog razvoja gradova i opština u Srbiji u skladu sa sopstvenim razvojnim kapacitetima.

Realizovani projekti mogu se prijaviti u sledećim kategorijama:
1.    Upravljanje na lokalnom nivou
(dobro upravljanje i opštinski menadžment; opštinske finansije; socijalne usluge; opštinske usluge)
2.    Komunalne usluge
(zaštita životne sredine; životno okruženje; komunalne usluge)
3.    Lokalni ekonomski razvoj
(prostorno planiranje; lokalni ekonomski razvoj)

Kriterijumi za izbor najboljih projekata:
•    Uspešnost – realizacija planiranih aktivnosti, kao i rešavanja navedenog problema
•    Transparentnost – učešće građana u planiranju i realizaciji projekta
•    Primenljivost – primena projektnih rezultata u drugim gradovima i opštinama
•    Održivost – ocena stepena finansijske održivosti rezultata projekta
•    Informisanost – stepen informisanosti građana kroz održane promotivne aktivnosti

Trajanje konkursa:
25. septembar – 16. oktobar 2012. godine.

Uputstvo za podnošenje prijave:
1.    Prijavni formular popuniti, potpisati i overiti pečatom grada/opštine
2.    Prijavu potpisuje isključivo gradonačelnik/predsednik opštine
3.    Informacije o PRIMERU NAJBOLJE PRAKSE popuniti u elektronskoj verziji i poslati uz overenu skeniranu prijavu na e-mail: exchange@skgo.org
*Ručno popunjene prijave biće automatski isključene iz konkursa.

Najbolji projekat iz svake od tri kategorije za koje je moguće konkurisati biće prezentovan na svečanosti povodom završetka programa EXCHANGE 3.

Detalji konkursa, kao i formular za prijavu za učešće nalaze se na internet stranici Stalne konferencije gradova i opština www.skgo.org i programa Exchange 3 www.exchange.org.rs.