Javni poziv za učešće u Nacionalnom godišnjem takmičenju za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou

Konkursi
Best practice pinned on noticeboard

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE i STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA

Javni poziv za učešće u Nacionalnom godišnjem takmičenju za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini

I. Uvod i predmet

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Ministarstvo) i Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) upućuju javni poziv za izbor najbolje prakse u oblasti primene principa dobre uprave na lokalnom nivou namenjen gradovima, opštinama i gradskim opštinama koji su u 2018. godini najviše doprineli razvoju i primeni principa dobre uprave na svojoj teritoriji.

Javni poziv upućuje se u skladu sa aktivnostima predviđenim Projektom „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji sprovode Ministarstvo i SKGO u okviru Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“ (Program Swiss PRO), koji podržava Vlada Švajcarske, a implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS). Na ovaj način, Ministarstvo, SKGO i UNOPS – Program Swiss PRO, žele da kroz promociju najboljih praksi i predstavljanje ostvarenih rezultata na lokalnom nivou, promovišu dalji razvoj principa dobre uprave u radu lokalnih vlasti.

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena lokalnim samoupravama sa najboljom praksom u primeni principa dobre uprave, po ovom javnom pozivu iznose 12.000,00 USD. Pobednici u svakoj od četiri oblasti će steći pravo na finansijsku nagradu u iznosu od 3.000,00 USD .

Predviđena nagrada predstavlja vid finansijske podrške za unapređenje dobre uprave, odnosno sprovođenje aktivnosti ili pribavljanje dobara i usluga predloženih od strane dobitnika nagrada, koje podležu prethodnom odobrenju konkursne komisije. Iznos i namena finansijskih sredstava će se definisati ugovorom između dobitnika nagrade i SKGO kao sprovodioca projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, u okviru kojeg je uspostavljen nagradni fond.

II. Učesnici

Pravo učešća na nacionalnom takmičenju imaju gradovi, opštine i gradske opštine (u daljem tekstu: učesnici) u skladu sa procedurom propisanom u ovom Javnom pozivu i uz dostavljanje adekvatne prateće dokumentacije.

 

III. Oblasti unapređenja primene principa dobre uprave na lokalnom nivou

Godišnja nagrada za najbolju praksu dodeljuje se u sledeće četiri oblasti:

1) Efikasnost i delotvornost:

• Primeri prakse reforme lokalnih administrativnih postupaka (npr. usaglašavanje administrativnih postupaka sa modelima MDULS i SKGO; skraćivanje rokova administrativnog postupanja);
• Primeri unapređenja efikasnosti i dostupnosti usluga lokalne samouprave (npr. jedinstveno mesto za pružanje informacija i prijem zahteva stranaka; moderni uslužni centri LS; sistem za brze odgovore; primena e-ZUP-a);
• Primeri iz prakse kojima je obezbeđeno praćenje rada i efikasnosti lokalne uprave (npr. praćenje rokova u kojima postupa lokalna uprava; praćenje broja i frekvetnosti usluga lokalne samouprave; mehanizmi za istraživanje i analizu ocena rada lokalne uprave, službi, organizacija i preduzeća; sprovođenje analize ocena rada organa JLS i predloga građana za unapređenje rada);
• Primeri međuopštinske saradnje koji za rezultat imaju unapređenje efikasnosti i delotvornosti u sprovođenju nadležnosti lokalne samouprave.

2) Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave:

• Primeri pravovremenog, razumljivog i sadržajnog informisanja građana o radu lokalne samouprave i temama od značaja za građane grada/opštine/gradske opštine i/ili inovativnih vidova komunikacije sa građanima i javnošću (npr. moderni i sadržajni internet portali lokalne samouprave i obim i sadržaj dostupnih informacija; komunikacija putem društvenih mreža; aplikacije za komunikaciju sa građanima);
• Primeri uključivanja javnosti u donošenje važnih lokalnih odluka, programa, planova i mera (npr. učešće javnosti u izradi lokalnih planova razvoja; učešće privrede u definisanju lokalnih mera koje utiču na njen položaj; uključivanje mladih u definisanje lokalnih omladinskih politika i mera; uključivanje pripadnika druge specifične lokalne zajednice/grupe ili manjinske zajednice u definisanje lokalnih politika koje se odnose na nju);
• Primeri omogućavanja učešća javnosti u izradi i praćenju budžeta (npr. sprovođenje javne rasprave tokom pripreme lokalnog budžeta, posebno u oblasti kapitalnih investicija; dostupnost budžeta, rebalansa, završnih računa, izveštaja DRI, stanja lokalnog javnog duga na internet portalu LS; dostupnost periodičnog (dnevnog, nedeljnog) pregleda stanja/realizacije lokalnog budžeta);
• Primeri lokalnih mehanizama i mera putem kojih je omogućeno građanima da ocenjuju rad organa lokalne samouprave i upućuju predloge za unapređenja njihovog rada;
• Primeri transparentnog upravljanja poslovima lokalne samouprave (npr. dostupnost informacija o postupcima javnih nabavki; otvorenost konkursa kojima se dodeljuju sredstva, popunjavaju radna mesta i/ili dodeljuje javna svojina u zakup);
• Primeri aktivnog uključivanja lokalne zajednice, posebno mesnih zajednica i organizacija civilnog društva u procesu usvajanja javnih politika na lokalnom nivou i sprovođenje lokalnih mera i projekata.

3) Odgovornost i vladavina prava:

• Primeri zaokruženog institucionalnog okvira za upravljanje razvojem na lokalnom nivou (npr. postojanje i usaglašenost ključnih dokumenata javnih politika i razvojnog planiranja na lokalnom nivou i mehanizama za njihovu realizaciju, praćenje i analizu njihovog efekta; usklađenost sadržine krovnog planskog dokumenta i sektorskih strategija sa kategorijama programskog budžeta);
• Primeri odgovornog upravljanja lokalnom javnom svojinom (npr. postojanje sveobuhvatnog popisa imovine i upisa prava svojine u korist JLS; vođenje evidencija o vrednosti imovine u LS i kod Direkcije za imovinu; primeri društveno odgovornog raspolaganja sa imovinom LS – revitalizacija i prenamena objekata LS i njihovo angažovanje za potrebe lokalne zajednice i različitim oblastima, posebno za društveno ugrožene grupe ili podsticaj ekonomskom i drugom razvoju LS);
• Primeri odgovornog sprovođenja postupka odobravanje sredstava za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva/udruženja (npr. kroz utvrđivanje javnog interesa za sufinansiranje; transparentnu i inkluzivnu konkursnu proceduru; uspostavljanje mehanizama za praćenje i evaluaciju projekata koji se sufinansiraju);
• Primeri adekvatnog postupanja po preporukama i drugim aktima nezavisnih državnih i lokalnih organa i tela;
• Primeri aktivnog sprovođenje lokalnih antikorupcijskih politika (npr. priprema, usvajanje i sprovođenje lokalnog plana za borbu protiv korupcije; posebni mehanizmi i mere za prevenciju potencijalne korupcije).

4) Ravnopravnost i odsustvo diskriminacije:

• Primeri prakse uspostavljanja i primene antidiskriminativnih mera i prevencije svake vrste diskriminacije u radu lokalne uprave;
• Primeri iz prakse putem kojih je obezbeđena ravnopravna upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina;
• Primeri uspostavljanja i delovanja lokalnih mehanizama i mera za razvoj i unapređenje rodne ravnopravnosti (npr. funkcionisanje lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost; sprovođenje rodnog odgovornog budžetiranja; lokalni projekti koji su usmereni na unapređenje položaja žena i muškaraca);
• Primeri partnerstva sa organizacijama civilnog društva u sprovođenju lokalnih mera podrške osetljivim društvenim grupama;
• Primeri lokalnih mera socijalne inkluzije, posebno socijalne inkluzije i unapređenja položaja Roma i Romkinja;
• Primeri obezbeđivanja i unapređenja pristupačnosti usluga lokalne samouprave osobama sa invaliditetom, starijim sugrađanima, majkama sa malom decom i sl.

IV. Kriterijumi i postupak ocenjivanja i nagrada

Učesnici kandiduju svoje primere najbolje prakse, po sopstvenom izboru, za odabranu oblast i ne moraju da se ograničavaju na primere navedene u tački III koji su dati samo kao ilustracija.

Učesnici mogu podneti jednu prijavu najbolje prakse za jednu oblast, a mogu konkurisati za više oblasti (maksimalno 4 prijave, u svakoj oblasti po jedna) s tim što će biti nagrađeni samo u jednoj od njih.

Za svaku oblast podnosi se posebna prijava.
Pristigle prijave će ocenjivati konkursna komisija koju će činiti predstavnici: Ministarstva, SKGO, UNOPS – Program Swiss PRO. Donator, Vlada Švajcarske, preko Agencije za razvoj i saradnju (SDC) učestvovaće u izboru u funkciji posmatrača. Prilikom odlučivanja o prijavama konkursna komisija će se posebno rukovoditi sledećim kriterijumima:

Kriterijum Maksimalan broj bodova
1. Relevantnost predloga – u odnosu na temu/oblast na koju se odnosi i u odnosu na primenu odgovarajućih propisa Republike Srbije i principa dobrog upravljanja u lokalnoj samoupravi 10
2. Vezu određene prakse sa strateškim dokumentom i njenu održivost – postojanje internih pravila, budžetskog izdvajanja i održivog institucionalnog okvira u vezi sa konkretnom inicijativom 10
3. Obim promene koju predlog donosi i uticaja koji ostvaruje na lokalnom nivou – društvena vrednost predložene prakse za lokalnu zajednicu i uticaj rezultata i efekata aktivnosti na unapređenje rada lokalne samouprave, povećanje kvaliteta njenih usluga prema lokalnoj zajednici i unapređenje položaja krajnjih korisnika konkretne inicijative i dr. 35
4. Inovativnost prakse – inovativnost i originalnost predloženog primera 10
5. Primenljivost predloga – mogućnost primene konkretne prakse u drugim gradovima i opštinama 15
6. Stepen učešća građana/civilnog sektora – uključivanje građana i civilnog sektora u iniciranju i razvijanju predloga 10
7. Integracija horizontalnih tema – uticaj prakse na unapređenje ljudskih i manjinski prava, socijalne inkluzije, rodne ravnopravnosti, položaja mladih i dr. 10

Važan aspekt u ocenjivanju će podrazumevati i izvore/sredstva verifikacije koje je potrebno priložiti u cilju potvrde uspešnosti određene prakse sprovođenja principa dobre uprave, kako je navedeno u prijavnom formularu u tački XIV Prijavnog formulara. Komisija zadržava pravo da od učesnika zatraži dodatne izvore verifikacije.

Nakon analize pristiglih prijava i prateće dokumentacije, Komisija za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini doneće odluku o dobitniku nagrade za svaku od navedenih oblasti.

V. Potrebna dokumentacija

Prijava sadrži popunjen prijavni formular i prateće priloge/dokumentaciju koji predstavljaju izvore verifikacije sprovedenih aktivnosti i postignutih rezultata navedenog primera najbolje prakse.

Prijavni formular, sa pratećom dokumentacijom, mora biti overen i potpisan od strane gradonačelnika, odnosno predsednika opštine.

Prijava će biti odbačena ukoliko nije dostavljena u skladu sa zahtevima, ako je nepotpuna ili je dostavljena posle navedenog roka.

VI. Rok za dostavljanje prijava, objavljivanje odluke Komisije i dodela nagrada

Rok za dostavljanje prijava je 15. januar 2019. godine.

Odluka Komisije o dobitnicima nagrada (po jedan grad, opština ili gradska opština za svaku od oblasti) biće objavljena na veb-stranicama: MDULS (www.mduls.gov.rs ), SKGO (www.skgo.org ) i Programa Swiss PRO (www.swisspro.org.rs) do 8. februara 2019. godine.

Dodela nagrada će biti organizovana u februaru 2019. godine. godine, o čemu će učesnici javnog poziva i javnost biti naknadno obavešteni.

VII. Adresa za dostavljanje prijava i Kontakt

Prijave sa propratnom dokumentacijom se mogu dostaviti:

1. putem elektronske pošte na adresu: milica.pavlovic@mduls.gov.rs
2. lično ili putem pošte na adresu:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Birčaninova 6
11000 Beograd

sa naznakom: KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJE PRAKSE U PRIMENI PRINCIPA DOBRE UPRAVE NA LOKALNOM NIVOU U 2018. GODINI

Sva eventualna pitanja učesnici javnog poziva mogu dostaviti na navedenu adresu elektronske pošte.

Detaljnije