Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO’

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje nabavke medicinske i nemedicinske opreme zdravstvenim ustanovama u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje nabavke medicinske i nemedicinske opreme zdravstvenim ustanovama u 2018. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, u skladu s članom 13. stav 1. tačka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – drugi zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – drugi zakon, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17-drugi zakon i 113/17-drugi zakon), Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu („Službeni list APV”, br. 57/17 i 17/18 – rebalans) i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo za 2018. godinu, finansiraće odnosno sufinansiraće u 2018. godini nabavku medicinske i nemedicinske opreme zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina ‒ u skladu sa zakonom i planom mreže zdravstvenih ustanova, sa ukupno 1.000.000.000,00 dinara.

Po ovom javnom konkursu, sredstva će se dodeliti u skladu s Pravilnikom o postupku i kriterijumima za raspoređivanje budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo u vršenju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač AP Vojvodina („Službeni list APV”, broj 2/18), koji je dostupan i na oglasnoj tabli Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i objavljen na internet stranici www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Korisnici sredstava dužni su da dodeljena sredstva utroše do 31. decembra 2018. godine.

Predmet konkursa jesu finansiranje, odnosno sufinansiranje nabavke medicinske i nemedicinske opreme.

Pravo učešća na konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, u skladu s planom mreže zdravstvenih ustanova.

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku, isključivo na obrascu prijave koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 42 (br. tel.487-4514), kao i na internet stranici navedenog sekretarijata: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad – poštom ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, s naznakom – „Za konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje su podnela neovlašćena lica i prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu – neće se razmatrati.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Prijava na javni konkurs podnosi se u roku od 20 dana od dana objavljivanja u „Službenom listu APV”, odnosno u dnevnom listu „Dnevnik”.

Postupak konkursa za dodelu sredstava sprovodi komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za zdravstvo. Nakon razmatranja i procene prijava prispelih na javni konkurs, komisija sačinjava bodovnu listu i obrazloženi predlog za dodelu sredstava po javnom konkursu. Pokrajinski sekretar za zdravstvo – u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta – odlučuje o dodeli sredstava rešenjem koje je konačno. Prijave za dodelu sredstava procenjuju se prema sledećim kriterijumima:
– stepen neophodnosti realizacije opremanja zdravstvene ustanove za organizaciju rada i obavljanje delatnosti zdravstvene ustanove;
– doprinos unapređivanju dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene zaštite, odnosno skraćenju čekanja na zdravstvenu uslugu;
– postojanje naloga inspekcije za postupanje;
– doprinos uvođenju i primeni novih zdravstvenih tehnologija;
– visina traženih sredstava, te odnos troškova i očekivanih rezultata.

U okviru prvog kriterijuma – stepen neophodnosti realizacije opremanja zdravstvene ustanove za organizaciju rada i obavljanje delatnosti zdravstvene ustanove – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 30.

U okviru drugog kriterijuma – doprinos unapređivanju dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene zaštite, odnosno skraćenju čekanja na zdravstvenu uslugu – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 25.

U okviru trećeg kriterijuma – postojanje naloga inspekcije za postupanje – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 15.

U okviru četvrtog kriterijuma – doprinos uvođenju i primeni novih zdravstvenih tehnologija – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 15.

U okviru petog kriterijuma – visina traženih sredstava i odnos troškova i očekivanih rezultata – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 15.

Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Javni konkurs za izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova

bolnica lose stanjePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova u 2016. godini, koji su hitni za obavljanje delatnosti zdravstvenih ustanova

 

Pravo učešća na konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, u skladu s Planom mreže zdravstvenih ustanova.

Javni konkurs je otvoren do utroška sredstava predviđenih javnim konkursom, a najkasnije do 30. juna 2016. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova

hospital 2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2014. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će uskladu sa članom 13. stav 1. tačka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (”Službeni glasnik RS”, broj 107/05, 72/09-drugi zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13-drugi zakon) I Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku I demografiju za 2014. godinu, sufinansirati, odnosno finansirati u 2014. Godini izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova, odnosno investiciono ulaganje, investiciono-tekuće održavanje prostorija, medicinske i nemedicinske opreme i prevoznih sredstava i opreme u oblasti integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, u ukupnom iznosu od 300.000.000,00 dinara.

Dodela sredstava po ovom javnom konkursu vršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku i kriterijumima za raspoređivanje budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u vršenju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač AP Vojvodina broj: 129-401- 113/2014 od 17. januara 2014. godine, koji je dostupan u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, objavljen na Oglasnoj tabli istog i na Internet stranici www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu.

Korisnici sredstava dužni su da dodeljena sredstva utroše do 31.12.2014. godine.

Predmet konkursa je sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova, odnosno investiciono ulaganje, investiciono-tekuće održavanje prostorija, medicinske i nemedicinske opreme I prevoznih sredstava i opreme u oblasti integrisanog zdravstvenog informacionog sistema.

Pravo učešća na konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova.

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku isključivo na obrascu prijave koja se može preuzeti na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs. i u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 44 (tel.487-4514).

Uz prijavu na konkurs se podnosi sledeća obavezna dokumentacija:fotokopija potvrde o registraciji kod nadležnog organa, fotokopija potvrde o poreskomidentifikacionom broju i fotokopija OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje).

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, sa naznakom:”Za konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Prijava na javni konkurs podnosi se u roku od 20 dana od dana objavljivanja u ”Službenom listu APV”, odnosno u javnom glasilu koje pokriva celu teritoriju
Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Detaljnije o konkursu

Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje hitnih tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme zdravstvenih ustanova

ruined hospiatl with wheelchairPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje hitnih  tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme zdravstvenih ustanova u 2013. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa članom 13. stav 1. tačka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (”Službeni glasnik RS”, broj 107/05, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12), Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za 2013. godinu sufinansirati, odnosno finansirati u 2013. godini hitne tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata i opreme neophodne za obavljanje delatnosti zdravstvenih ustanova, u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 dinara.

Dodela sredstava po ovom javnom konkursu vršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku i kriterijumima za raspoređivanje budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u vršenju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač AP Vojvodina broj: 129-401-291/2013 od 18. februara 2013. godine, koji je dostupan u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, objavljen na Oglasnoj tabli istog i na Internet stranici www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.

Korisnici sredstava dužni su da dodeljena sredstva utroše do 31. 12. 2013. godine.

Predmet konkursa je sufinansiranje, odnosno finansiranje hitnih tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme neophodne za obavljanje delatnosti zdravstvenih ustanova.

Pravo učešća na konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova.

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku isključivo na obrascu prijave koja se može preuzeti na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs. i u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 44 (tel.487-4514).

Uz prijavu na konkurs se podnosi sledeća obavezna dokumentacija: fotokopija potvrde o registraciji kod nadležnog organa, fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju i fotokopija OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje).

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, sa naznakom:”Za konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Neće se razmatrati prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, a koji nisu u roku dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava sa dokumentacijom ili tražili saglasnost za produženje roka za realizaciju projekta.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

 Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u ”Službenom listu APV”, odnosno u javnom glasilu koje pokriva celu teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine, do kraja 2013. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za dodelu po ovom javnom konkursu.

Postupak konkursa za dodelu sredstava sprovodi Komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju. Komisija, nakon razmatranja i procene prijava prispelih na javni konkurs, sačinjava obrazloženi predlog za dodelu sredstava po javnom konkursu.

O dodeli sredstava odlučuje rešenjem, koje je konačno, pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta.

Prispele prijave na javni konkurs Komisija razmatra u pogledu ispunjenosti uslova i u pogledu predmeta konkursa i vrši procenu prema sledećim kriterijumima:

  • stepen hitnosti,
  • postojanje naloga inspekcije za postupanje,
  • uzrok nastanka (viša sila, elementarna nepogoda i druge nepredviđene okolnosti i dr.),
  • istek garantnog roka, odnosno da nije obuhvaćen ugovorom o servisiranju opreme,
  • nemogućnost organizacije procesa rada i obavljanja delatnosti,
  • nemogućnost obezbeđenja sredstava iz drugih izvora,
  • visina traženih sredstava.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Link

Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova

HospitalPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2013. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa članom 13. stav 1. tačka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (”Službeni glasnik RS”, broj 107/05, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12), Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za 2013. godinu sufinansirati, odnosno finansirati u 2013. godini izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova, odnosno investiciono ulaganje, investiciono-tekuće održavanje prostorija, medicinske i nemedicinske opreme i prevoznih sredstava i opreme u oblasti integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, u ukupnom iznosu od 200.000.000,00 dinara.

Dodela sredstava po ovom javnom konkursu vršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku i kriterijumima za raspoređivanje budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u vršenju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač AP Vojvodina broj: 129-401-291/2013 od 18. februara 2013. godine, koji je dostupan u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, objavljen na Oglasnoj tabli istog i na Internet stranici www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.

Korisnici sredstava dužni su da dodeljena sredstva utroše do 31. 12. 2013. godine.

Predmet konkursa je sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova, odnosno investiciono ulaganje, investiciono-tekuće održavanje prostorija, medicinske i nemedicinske opreme i prevoznih sredstava i opreme u oblasti integrisanog zdravstvenog informacionog sistema.

Pravo učešća na konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova.

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku isključivo na obrascu prijave koja se može preuzeti na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs. i u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 44 (tel.487-4514).

Uz prijavu na konkurs se podnosi sledeća obavezna dokumentacija: fotokopija potvrde o registraciji kod nadležnog organa, fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju i fotokopija OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje).

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, sa naznakom:”Za konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Neće se razmatrati prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, a koji nisu u roku dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava sa dokumentacijom ili tražili saglasnost za produženje roka za realizaciju projekta.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Prijava na javni konkurs podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u ”Službenom listu APV”, odnosno u javnom glasilu koje pokriva celu teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Postupak konkursa za dodelu sredstava sprovodi Komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.

Komisija, nakon razmatranja i procene prijava prispelih na javni konkurs, sačinjava obrazloženi predlog za dodelu sredstava po javnom konkursu.

O dodeli sredstava odlučuje rešenjem, koje je konačno, pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta.

Prispele prijave na javni konkurs Komisija razmatra u pogledu ispunjenosti uslova i u pogledu predmeta konkursa i vrši procenu prema sledećim kriterijumima:
•    značaj planiranog investicionog ulaganja, investiciono-tekućeg održavanja prostorija, medicinske i nemedicinske opreme i prevoznih sredstava i opreme u oblasti integrisanog informacionog sistema za obezbeđenje i unapređenje obavljanja delatnosti zdravstvene ustanove,
•    doprinos unapređenju dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene zaštite, odnosno skraćenju čekanja na zdravstvenu uslugu,
•    doprinost primeni i uvođenju novih zdravstvenih tehnologija,
•    visina traženih sredstava,
•    ekonomičnost budžeta i usklađenost predloženog budžeta sa planiranim aktivnostima,
•    stepen obezbeđenosti sopstvenih sredstava ili sredstava iz drugih izvora.
•    Rezultati konkursa će biti objavljeni na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Link

Konkurs za su/finansiranje programa i projekata udruženja građana u oblasti socijalne politike

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU RASPISUJE

Konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata udruženja građana u oblasti socijalne politike i demografije u 2012. godini

Prijavu na konkurs možete pronaći na sajtu Sekretarijata u meniju DOKUMENTI ili stavci glavnog menija Preuzimanje dokumenata/konkursi.

Rok za podnošenje prijava je 20. mart 2012. godine.

Link

Konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata u oblasti socijalne politike

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata u oblasti socijalne politike u 2012. godini

Prijavu na konkurs možete pronaći na sajtu Sekretarijata u meniju DOKUMENTI ili stavci glavnog menija Preuzimanje dokumenata/konkursi.

Rok za podnošenje prijava je 20. mart 2012. godine.

Link

Konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata udruženja građana u oblasti socijalne politike i demografij

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata udruženja građana u oblasti socijalne politike i demografije u 2011. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku i demografiju za 2011. godinu i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2011. godini sufinansirati, odnosno finansirati programe i projekte udruženja građana u oblasti socijalne politike i demografije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u ukupnom iznosu od 11.000.000,00 dinara. Dodela sredstava po ovom javnom konkursu vršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za oblast socijalne politike i demografije (”Službeni list APV”, broj 7/11).

Link

Preuzimanje dokumenata

Finansiranje programa i projekata u oblasti socijalne politike

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata u oblasti socijalne politike u 2011. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za 2011. godinu i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2011. godini sufinansirati, odnosno finansirati programe i projekte u oblasti socijalne politike u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u ukupnom iznosu od 44.600.000,00 dinara.
Dodela sredstava vršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za oblast socijalne politike i demografije (“Službeni list APV“, broj 7/11). Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu.

PREDMET KONKURSA

1. Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju će sufinansirati, odnosno finansirati, programe i projekte kojim se realizuju posebni oblici socijalne zaštite u skladu sa članom 2. stav 1. tačke 2. do 8. Pokrajinske uredbe o posebnim oblicima socijalne zaštite u
Autonomnoj Pokrajini Vojvodini (“Službeni list APV“, broj 17/02 i 18/09-izmena naziva akta), u ukupnom iznosu od 29.600.000,00 dinara od čega:ustanovama socijalne zaštite u iznosu od 15.000.000,00 dinara i udruženjima građana u iznosu od 14.600.000,00 dinara za sledeće posebne oblike socijalne zaštite:
– unapređivanje komunikacije sa javnošću, njeno podsticanje i uključivanje u javne akcije,
– omogućavanje koordinacije rada različitih resursa u integralnoj socijalnoj zaštiti stanovništva,
– kreiranje novih alternativnih programa socijalne zaštite
– realizacija projekata pojedinih problemskih područja rada kao što su sledeće grupe problema i korisnika:
– porodice u riziku od dezintegracije, u razvodnim i postrazvodnim sporovima,
– nasilje u porodici,
– deca i mladi u sukobu sa zakonom,
– deca i mladi u porodičnom i domskom smeštaju,
– zlostavljana i zanemarivana deca,
– psihički i fizički ometena deca, mladi i odrasli, i
– usluge i pomoć starim licima.
– razvijanje programa osposobljavanja za volonterski rad,
– otvaranje dnevnih boravaka, u okviru ustanova za smeštaj korisnika, za kratkoročni smeštaj dece ili odraslih lica sa posebnim potrebama, kako bi se olakšla situacija u porodicama u kojima žive, i
– organizovanje patronažnih službi u okviru ustanova za smeštaj korisnika.

2. Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju će sufinansirati, odnosno finansirati programe i projekte kojim se realizuju mere i aktivnosti ustanova socijalne zaštite koje pružaju usluge domskog smeštaja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara koje su usmerene na podsticaj i razvoj postojećih i novih usluga socijalne zaštite kojima se obezbeđuje pružanje adekvatne, kvalitetne usluge u skladu sa specifičnim potrebama korisnika putem unapređenja uslova života i bezbednosti korisnika poboljšanjem stanja objekata, nabavke opreme i prevoznih sredstava u skladu sa Programom unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2011. godini broj:55-31/2011 od 8. juna 2011. godine.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata kojim se realizuju posebni oblici socijalne zaštite
u skladu sa članom 2. stav 1. tačke 2. do 8. Pokrajinske uredbe o posebnim oblicima socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini iz tačke 1. ovog konkursa imaju ustanove socijalne zaštite čije sedište je na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i udruženja građana upisana u registar kod nadležnog organa za programske aktivnosti i projekte koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata kojima se realizuju mere i aktivnosti u skladu sa Programom unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2011. godini iz tačke 2. ovog konkursa imaju ustanove socijalne zaštite koje pružaju usluge domskog smeštaja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Na konkursu ne mogu učestvovati: fizička lica, indirektni korisnici budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daje saglasnost Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ili Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine.

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVA

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku isključivo na obrascu prijave koja se može preuzeti na Internet stranici Pokrajinskog
sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs i u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo,
socijalnu politiku i demografiju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 49 (tel. 487-4392).
Uz prijavu se podnosi sledeća obavezna dokumentacija:fotokopija potvrde o registraciji kod nadležnog organa, fotokopija potvrde o
poreskom identifikacionom broju i zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci.
Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108
Novi Sad poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, sa naznakom:“Za konkurs“.
Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.
Neće se razmatrati prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i
demografiju, a koji nisu u roku dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava sa dokumentacijom, ili tražili saglasnost za produženje roka za realizaciju projekta.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA NA KONKURS

Prijava na javni konkurs podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u “Službenom listu APV“, odnosno u javnom glasilu koje pokriva celu teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.

POSTUPAK I KRITERIJUMI ZA OCENU PRIJAVA

Postupak javnog konkursa za dodelu sredstava u oblasti socijalne politike sprovodi Komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za
zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju. Komisija, nakon razmatranja i procene prijava prispelih na javni konkurs, sačinjava obrazloženi predlog za dodelu sredstava po javnom konkursu.
O dodeli sredstava odlučuje rešenjem, koje je konačno,pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta.
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju nije obavezan da obrazloži svoje odluke.
Prispele prijave na javni konkurs Komisija razmatra u pogledu ispunjenosti uslova da li sadržaj prijave odgovara predmetu javnog
konkursa i vrši procenu prijave prema sledećim kriterijumima:
– postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe,
– postojanja povezanosti ciljeva i aktivnosti,
– postojanje kapaciteta i iskustva podnosioca prijave za realizaciju aktivnosti iz prijave na javni konkurs,
– procena ekonomičnosti budžeta,
– usklađenosti predloženog budžeta sa planiranim aktivnostima,
– procene održivosti,
– procene doprinosa unapređenju položaja i zaštite ciljne grupe,
– procene efekata realizacije podnetih prijava na javni konkurs na kvalitet socijalne zaštite stanovništva i doprinosa daljem razvoju
sistema socijalne zaštite.
Rezultati konkursa će biti objavljeni na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs

Link