Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO ZDRAVLJA’

Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa „Srbija protiv raka”

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za prijavu projekata  za realizaciju Nacionalnog programa „Srbija protiv raka”, koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije- Razdeo Ministarstvo zdravlja

1. OPŠTI USLOVI

Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove i druge specijalizovane organizacije koje se bave poslovima prevencije i ranog otkrivanja preventabilnih malignih tumora (rak grlića materice, rak dojke i rak debelog creva).

Projekti sa kojima će se aplicirati za sredstva iz budžeta treba da uključuju aktivnosti na:
1. smanjenju broja novoobolelih od malignih bolesti
2. smanjenju broja umrlih od malignih bolesti
3. poboljšanju ranog otkrivanja malignih bolesti
4. unapređenju kvaliteta života obolelih od malignih bolesti i njihovih porodica
5. unapređenju  istraživanja u onkologiji
6. realizaciji promotivnih kampanja koje doprinose podizanju svesti populacije o važnosti i mogućnosti prevencije malignih bolesti
7. stručnom usavršavanju u zemlji i inostranstvu, u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu pružanja zdravstvenih usluga iz oblasti onkološke zdravstvene zaštite pod sledećim uslovima:
a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji rada na sprovođenju Nacionalnog programa „Srbija protiv raka”;
b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite;
v) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti zaposleni na neodređeno vreme u zdravstvenim ustanovama sekundarnog/  tercijarnog nivoa koje su u Planu mreže;
g) Da predložena zdravstvena ustanova u inostranstvu gde će se obavljati usavršavanje ima zadovoljavajući nivo stručne kompetentnosti;

- Po ovom Javnom pozivu omogućiće se edukacija do 20 lekara specijalista  u maksimalnom iznosu od 500.000 dinara po kandidatu, a njihov izbor na nivou zdravstvene ustanove, obaviće zdravstvene ustanove po sledećoj proceduri:
– Stručni savet zdravstvene ustanove utvrđuje posebne kriterijume za izbor kandidata;
– Direktor zdravstvene ustanove, u saradnji sa stručnim kolegijumom,  donosi odluku o izboru kandidata za edukaciju.

2. PRIORITETI U FINANSIRANjU

Prioritet u finansiranju imaće oni projekti koji ispunjavaju sledeće uslove i to:
1. Projekti čiji su izlazni rezultati merljivi na osnovu utvrđenih indikatora
2. Projekti čije su aktivnosti prepoznate u strateškim dokumentima Ministarstva zdravlja (Nacionalni program Srbija protiv raka, Nacionalni program prevencije karcinoma dojke, Nacionalni program prevencije karcinoma debelog creva, Nacionalni program prevencije karcinoma grlića materice.

Projekte mogu dostaviti:
1. Zdravstvene ustanove koje su u  Planu mreže zdravstvenih ustanova;
2. Specijalizovane organizacije koje se bave promotivnim aktivnostima, kampanjama ( medijske kuće, specijalizovane agencije i dr);
3. Strukovna udruženja i druge organizacije koje se bave edukacijom zdravstvenih radnika i stanovništva u cilju podizanja svesti o značaju prevencije i  ranog otkrivanja malignih oboljenja.

Projektne aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane iz sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje ili iz budžeta Ministarstva zdravlja neće biti razmatrane.

Realizacija projekata vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca aktivnosti projekta i Ministarstva zdravlja, kojim će se definisati obaveze ugovornih strana i uslovi plaćanja, shodno potrebama iskazanim  u projektu.

Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena nosiocima projekata, a nakon završetka projekta, svaki nosilac u sklopu završnog izveštaja, dostavlja  Ministarstvu zdravlja detaljan narativni i finansijski izveštaj na propisanim obrascima uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija (računi, fakture i dr).

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode.

3. NAČIN PRIJAVE

Sve zainteresovane strane prijavljuju projekte popunjavanjem obrazaca M-1 i M-2 dostupnih na veb stranici sajta Ministarstva zdravlja (preuzmite obrasce). Predloge projekata sa kompletnom dokumentacijom dostaviti putem pošte, uz napomenu  „Za javni poziv za realizaciju  aktivnosti Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite Srbija protiv raka” i to dva overena i pečatirana primerka i u elektronskoj formi na CD-u.

Uz prijavu za projekat pod tačkom 7. zdravstvena ustanova dostavlja i :
– listu izabranih kandidata koja  je utvrđena na osnovu  navedene procedure
– okvirni finansijski predračun troškova boravka na usavršavanju, sa posebno iskazanim putnim toškovima (potvrda putne agencije, na osnovu tri ponude)
– pozivno pismo
– kadrovsku strukturu iz oblasti onkološke zdravstvene zaštite.

4. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Rok podnošenja projekata je 15 dana  od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva  zdravlja.

5. BODOVANjE PROJEKATA

Projekti se ocenjuju, do najviše 100 bodova, po sledećim kriterijumima:
– Uticaj na unapređenje prevencije – od 0 do 20 bodova;
– Veličina(obuhvat) ciljne grupe – od 0 do 15 bodova;
– Nove ideje,modeli razvoja ili načini rešavanja postojećih problema – od 0 do 20 bodova;
– Održivost projekta – od 0 do 15 bodova;
– Struktura budžeta – od 0 do 30 bodova.

6. ROK I NAČIN OBJAVLjIVANjA PRIHVAĆENIH PROJEKATA

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije će spisak prihvaćenih projekata za finansiranje istaći javno na svojoj veb stranici u roku od 15 dana po isteku roka za prijavu projekata.

Adresa :
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Sektor za organizaciju zdravstvene službe,
Odsek za programsku zdravstvenu zaštitu i razvoj ljudskih resursa,
Ul. Nemanjina 22-26
11 000 Beograd

Kontakt osobe u Ministarstvu zdravlja:
dr Vladimir Čakarević, Email:
dr Jugoslav Kelečević, Email:
dr Goran Bilek, Email:

tel: 011/3614-666

Link

Javni poziv „Podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja”

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv „Podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja”

1.    Za prijavu programa /projekata i skupova stručnih organizacija, saveta i udruženja.
2.    Za finansijsku podršku i pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja.

Programe/projekte mogu prijaviti sve zainteresovane organizacije, saveti i udruženja radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz Budžeta namenjenih aktivnostima na unapređenju zdravlja.

Udruženja, u skladu sa ovim javnim pozivom, mogu svoje prijave slati za programe/projekte koji donose nove ideje i nove modele razvoja i/ili nove načine rešavanja postojećih problema, ili dopunjuju i proširuju zadovoljavanje zdravstvenih potreba putem pružanja usluga, edukacije i obuke, organizovanja stručnih skupova, konferencija, sastanaka, radionica, a čije je vremensko trajanje ograničeno do jedne godine.

Takođe, zainteresovana organizacija, savet ili udruženje može konkurisati samo za pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja, ili samo za finansijsku podršku koja podrazumeva i pokroviteljstvo.

OPŠTI USLOVI PRIJAVE

Pravo da se prijavi na ovaj javni poziv ima svako udruženje čija je delatnost od javnog interesa u skladu sa aktima Ministarstva zdravlja.

Programi/projekti i skupovi uzimaće se u obzir ako udruženje ispunjava sledeće opšte uslove:
1.    Da je registrovano i deluje na području Republike Srbije,
2.    Da ima aktivno telo uprave (Skupštinu, Upravni odbor) koje vodi delotvornu razvojnu politiku radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni zakonom,
3.    Da je Statutom ili definisanim aktivnostima utvrđeno da se se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.

Pored opštih uslova, udruženje koje prijavljuje projekat/program ili skup treba da ispunjava i sledeće dodatne uslove:
•    Udruženje mora da bude odgovorno za sprovođenje programa i spremno da preuzme javnu odgovornost za obavljanje poslova  u toj oblasti;
•    Udruženje treba u programu skupa i svim pratećim publikacijama da navede Ministarstvo zdravlja  kao pokrovitelja ili finansijera skupa.

PRIORITETI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Plan razvoja zdravstvene zaštite 2010-2015. Godine ( „Službeni glasnik RS“ broj 88/10) .

Prioritetne oblasti su:
1.    Prevencija hroničnih nezaraznih bolesti
2.    Podrška pacijentima obolelim od malignih bolesti
3.    Reproduktivno zdravlje
4.    Zdravlje dece i mladih
5.    Bolesti zavisnosti
6.    Mentalno zdravlje
7.    Zdravlje invalida
8.    Zdravlje starih
9.    Zdralje Roma
10.    Sprečavanje nasilja u porodici
11.    Smanjenje svih oblika diskriminacije

Ovim konkursom nisu obuhvaćene:
•    Aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane iz sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje ili iz budžeta Ministarstva zdravlja
•    Štampanje autorskih monografija
•    Kulturne manifestacije

Način prijave:                     
Sva zainteresovana udruženja svoje programe/projekte ili skupove mogu da prijave na predloženom obrascu M-4 uz detaljan opis predloženih ativnosti.

Potrebna dokumenta:
1.    Overen Izvod o registraciji udruženja iz Agencije za privredne registre.
2.    Overenu fotokopiju izvoda Statuta ili plana aktivnosti udruženja kojima je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.
3.    Bilans stanja, odnosno finansijski izveštaj udruženja koji je overen pečatom udruženja i potpisom odgovornog lica.
4.    Preporuke, odluke ili pisma namere o sufinansiranju ovog programa/projekta/skupa.
5.    Bankarska garancija ili menica kao instrument obezbeđenja u slučaju nenamenskog trošenja sredstava obezbeđenih za realizaciju programa/projekta, odnosno u slučaju neizvršenja ugovorne obaveze-predmeta programa.
6.    Biografije predloženih edukatora.
7.    Ako su za ranije programe/projekte/skupove korišćena sredstva iz Budžeta Republike Srbije podneti overeni pisani dokaz da su ugovorne obaveze u programu/projektu, za koji su korišćenja navedena sredstva, ispunjene.

PREDVIĐENI BUDžET

Realizacija projekta vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja kojim će se definisati uslovi plaćanja. Svakom projektu će biti dodeljeno maksimalno do 300.000 dinara.

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode.

OBAVEZE NAKON POTPISIVANjA UGOVORA
Po potpisivanju ugovora, sredstva će biti preneta nosiocu projekta. Udruženje je dužno da Ministarstvu zdravlja podnosi izveštaje, kvartalno i po okončanju programa/projekta, osim u slučaju kada program/projekat ne traje duže od šest meseci , kada se dostavlja nakon realizacije programa. Izveštaj obavezno sadrži podatke o stepenu realizacije programa i utrošenim sredstvima.

Ako se prilikom kontrole utvrdi nenamensko trošenje sredstava, nadležni organ je u obavezi da raskine ugovor i zatraži povraćaj prenetih sredstava, odnosno da aktivira instrument obezbeđenja, a udruženje je dužno da sredstva vrati sa zakonskom kamatom.

BODOVANjE PROGRAMA/PROJEKATA

1. Programi/projekti udruženja ocenjivaće se do najviše 100 bodova po sledećim kriterijumima:

Poštovanje prioriteta javnog poziva – od 0 do 15 bodova
Ciljna grupa (obuhvat) – od 0 do 15 bodova
Podrška Nacionalnim programima i strategijama – od 0 do 10 bodova
Nove ideje, modeli razvoja ili načini rešavanja postojećih problema – od 0 do 10 bodova
Saradnja sa zdravstvenim ustanovama, lokalnim samoupravama i drugim udruženjima – od 0 do 10 bodova
Održivost projekta – od 0 do 10 bodova
Budžet projekta – od 0 do 30 bodova

2. Za projekte održavanja stručnih skupova/simpozijuma/kongresa obavezno navesti visinu kotizacije za učesnike.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava programa/projekta udruženja za finansijsku podršku u oviru raspoloživih sredstava u 2012.godini je 15 dana od dana objave Javnog poziva.Prijave za konkurs treba da stignu najkasnije do 18. aprila 2012.godine.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije spisak prihvaćenih projekata istaći će javno na svojoj web stranici u roku od petnaest dana po isteku roka za prijavu kandidata.

Sve neblagovremene i nepotpune prijave biće odbačene.

Popunjeni obrazac M-4 sa kompletnom dokumentacijom dostaviti putem pošte, kao preporučenu pošiljku, uz napomenu „KONKURS ZA UDRUŽENjA” i poslati na adresu:
Ministarstvo zdravlja,
Sektor za organizaciju zdravstvene službe,
Odsek za programsku zdravstvenu zaštitu i razvoj ljudskih resursa,
Nemanjina 22-26,
11000 Beograd

Kontakt osobe u Ministarstvu zdravlja su:
dr Vladimir Čakarević, Email: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs,
dr Jugoslav Kelečević, Email: i
Tomić Sanja, Email:

Link

Javni poziv zdravstvenim ustanovama i udruženjima

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv

Za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine (KVB) koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstvo zdravlja.

1. OPŠTI USLOVI

Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove i  udruženja koja svojim predloženim projektima mogu doprineti dostizanju glavnih ciljeva Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti i to:
1. prevenciji faktora rizika;
2. pravovremenom prepoznavanju kardiovaskularnih bolesti;
3. unapređenje dijagnostike;
4. smanjenje smrtnosti i invaliditeta od kardiovaskularnih bolesti;
5. unapređenje kvaliteta života obolelih.

Projekti sa kojima će se aplicirati za sredstva iz budžeta treba da uključuju aktivnosti na:
1. skriningu i ranom otkrivanju kardiovaskularnih  bolesti;
2. unapređenju zbrinjavanja i rehabilitacije pacijenata obolelih od kardiovaskularnih bolesti (poboljšanje uslova nege pacijenata);
3. realizaciji promotivnih kampanja koje doprinose podizanju svesti  populacije o važnosti  i mogućnosti prevencije kardiovaskularnih bolesti;
4. stručnom usavršavanju u zemlji i inostranstvu, u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu pružanja zdravstvene zaštite za bolesti  srca i krvnih sudova pod sledećim uslovima:

a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji rada na sprovođenju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine;
b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite;
c) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti zaposleni na neodređeno vreme u zdravstvenim ustanovama  koje su u Planu mreže;
d) Da predložena zdravstvena ustanova u inostranstvu gde će se obavljati usavršavanje ima zadovoljavajući nivo stručne kompetentnosti;

Po ovom Javnom pozivu omogućiće se edukacije u maksimalnom iznosu od 5000 evra (u dinarskoj protiv vrednosti) po kandidatu, a njihov izbor na nivou zdravstvene ustanove, obaviće zdravstvene ustanove po sledećoj proceduri:
– Stručni savet zdravstvene ustanove utvrđuje posebne kriterijume za izbor kandidata;
– Direktor zdravstvene ustanove, u saradnji sa stručnim kolegijumom, donosi odluku o izboru kandidata za usavršavanje.

Projekte mogu prijaviti:
1. Zdravstvene ustanove koje su u Planu mreže zdravstvenih ustanova
2. Specijalizovane organizacije koje se bave promotivnim aktivnostima, kampanjama i dr (medijske kuće,specijalizovane agencije, i dr.);
3. Strukovna i druga udruženja koja se bave edukacijom zdravstvenih radnika i stanovništva u cilju podizanja svesti o značaju  prevencije faktora rizika, pravovremenom prepoznavanju i lečenju kardiovaskularnih bolesti.

2. PRIORITETI U FINANSIRANjU

Prioritet u finansiranju imaće oni projekti koji ispunjavaju sledeće uslove i to:
1. Projekti čiji su izlazni rezultati aktivnosti  merljivi na osnovu utvrđenih indikatora;
2. Projekti čije su aktivnosti prepoznate u strateškim dokumentima Ministarstva zdravlja (Nacionalni program prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020. godine)

Realizacija projekata vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja, kojim će se definisati obaveze ugovornih strana i uslovi plaćanja, shodno potrebama iskazanim  u projektu.

Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena nosiocima projekata, a nakon završetka projekta, svaki nosilac u sklopu završnog izveštaja, dostavlja  Ministarstvu zdravlja detaljan narativni i finansijski izveštaj uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija (računi, fakture i dr).

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode.

3. NAČIN PRIJAVE

Sve zainteresovane strane prijavljuju projekte popunjavanjem obrazaca M1 i M2 dostupnih na veb stranici Ministarstva zdravlja (preuzmite obrasce: obrazac M1, obrazac M2). Predlozi projekata se dostavljaju isključivo preporučenom poštom, uz napomenu  «Za javni poziv za realizaciju  aktivnosti Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti» i to tri overena i pečatirana primerka i u elektronskoj formi na CD-u. Uz prijavu za projekat pod tačkom 5. zdravstvena ustanova dostavlja i :
– listu izabranih kandidata koja je utvrđena na osnovu  navedene procedure;
– okvirni finansijski predračun troškova boravka na usavršavanju, sa posebno iskazanim putnim toškovima (potvrda putne agencije).

Adresa :
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Sekretarijat ministarstva
Ul. Nemanjina 22-26
11 000 Beograd

Kontakt osoba u Ministarstvu zdravlja
Dr Vladimir Čakarević
011 3614-666

4. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Rok za podnošenje predloga projekata je do 30.09.2011.godine

5. ROK I NAČIN OBJAVLjIVANjA PRIHVAĆENIH PROJEKATA

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije će spisak prihvaćenih projekata za finansiranje istaći javno na svojoj veb stranici u roku od 15 dana po isteku roka za prijavu projekata.

Link

Poziv za dostavljanje ponuda programa edukacije namenjenih potrebama ranjivih populacionih grupa

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Poziv za dostavljanje ponuda za realizaciju programa edukacije za zdravstvene radnike i saradnike zaposlene u primarnoj zdravstvenoj zaštiti namenjenih potrebama ranjivih populacionih grupa

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije kroz projekat „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou – DILS” objavljuje poziv za podnošenje ponuda za realizaciju programa edukacije o potrebama ranjivih populacionih grupa za zdravstvene radnike i saradnike zaposlene u 42 Doma zdravlja.

Podnosioci ponuda su zainteresovane organizacije (fakultet, škola zdravstvene struke, zdravstvena ustanova, udruženje, itd.) koje su akreditovale program edukacije za zdravstvene radnike i saradnike zaposlene u primarnoj zdravstvenoj zaštiti namenjen potrebama ranjivih populacionih grupa.

USLOVI KONKURSA:

- da je sadržaj programa usmeren na potrebe i rad sa ranjivim populacionim grupama (deca, mladi, stari, Romi, invalidi).
– da je program akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije
– da je program edukacije namenjen zdravstvenim radnicima i saradnicima u PZZ
– da program edukacije ne traje duže od 3 dana

KRITERIJUMI ZA OCENU PROGRAMA:

- 60 bodova za sadržaj edukacije i usklađenost programa sa strategijama i nacionalnim programom Ministarstva zdravlja
– 40 bodova za budžet programa edukacije

Potrebna dokumentacija za prijavu na konkurs :

- detaljan program edukacije sa budžetom,CV predavača
– potvrda o akreditaciji programa edukacije
– prilikom donošenja odluke o izboru biće uzeta u obzir cena akreditovanog programa edukacije, a u skladu sa raspoloživim sredstvima u okviru DILS projekta za ovu namenu
– DILS projekat zadržava pravo da koriguje budžet prijavljenih programa

Potrebno je dostaviti jedan štampani original i jednu štampanu kopiju celokupne dokumentacije.

Sva dokumentacija se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja. Prijava se šalje poštom na dole naznačenu adresu ili se može doneti lično u prostorije DILS projekta i predati tehničkom sekretaru projekta Danijeli Đurić.

Adresa:
Projekat „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou – DILS”
Dom zdravlja Savski Venac
Pasterova broj 1
11000 Beograd

Konkurs je otvoren do 13. Maja 2011 godine.

Sve dodatne informacije ili objašnjenja u procesu konkurisanja mogu se dobiti od dr Natalije Petrović, telefon: 011 3606-408 ili na e-mail:

Link

Sradstva za očuvanje i unapređenje zdravlja Roma

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

Javni poziv zainteresovanim organizacijama za prijavu predloga projekata radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz budžeta namenjenim očuvanju i unapređenju zdravlja Roma

1. CILjEVI JAVNOG POZIVA

Konkurs za projekte iz „Dekade Roma” realizuje se u periodu od 1. marta do 15. marta 2011.godine.

Od predloženih projekata se očekuje da rešavaju neki od zdravstvenih problema Roma u Srbiji, a na osnovu ciljeva iz Akcionog plana za zdravlje Roma koji je usvojila Vlada Republike Srbije 2009.godine u okviru „Dekade Roma”

Na osnovu dosadašnjeg iskustva, pristupiće se kvalitetnijem planiranju projekata, počev od unapređenja konkursnih procedura i kriterijuma za odabir projekata u smislu njihove doslednije primene do bolje usklađenosti projekata i projektnih aktivnosti sa realnim potrebama u lokalnoj romskoj zajednici. Jedan od koraka u tom pravcu je korišćenje vodiča kroz konkursnu proceduru za zainteresovane zdravstvene ustanove i udruženja za pripremu projekata.

2. PRIORITETI NOVOG KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Strategija za unapređenje položaja Roma („Sl. glasnik RS” broj 27/09), rezultati analize i sagledavanje iskustava iz prethodnih projekata, podaci i pokazatelji o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti romske populacije.

Javni poziv će se realizovati i projekti prijavljivati kroz 2 komponente:

Komponenta A

1.Projekti prijavljeni u okviru komponente A treba direktno da doprinesu ostvarivanju cilja:
a)Poboljšanje zdravstvene zaštite Roma iskazanom u akcionom planu za zdravstvo
b)Poboljšanje ostvarivanja prava Roma na zdravstvenu zaštitu Finansijska podrška je namenjena onim projektima zdravstvenih ustanova i zavodima za javno zdravlje koji će biti sprovedeni u partnerstvu sa udruženjima i imati vidljiv efekat  na zdravlje romske populacije.

Prioritetne oblasti su:
Imunizacija
Antenatalna zaštita Romkinja, zdravlje trudnice i novorođenčeta
Reproduktivno i seksualno zdravlje Nega i ishrana dece, prevencija neuhranjenosti i anemije, imunizacija
Prevencija bolesti zavisnosti
Prevencija, rano otkrivanje i lečenje crevnih i drugih zaraznih bolesti
Prevencija i rano otkrivanje faktora rizika za hronična nezarazna oboljenja (HNO) Stomatološka zdravstvena zaštita Roma od 19-65 godina
Edukacija zdravstvenih radnika radi upoznavanja specifičnih potreba romske populacije u cilju smanjenja diskriminacije, samo kao deo projekta
Specifični problemi u lokalnoj zajednici vezani za zdravlje Roma

Ko može da konkuriše za komponentu A?
U okviru komponente A nosioci projekata mogu biti domovi zdravlja koji projekat sprovode u partnerstvu sa udruženjima

Komponenta B

2. Projekti prijavljeni u okviru komponente B treba da doprinesu ostvarivanju cilja:
unapređenje uslova životnog okruženja u romskoj zajednici.

Finansijska podrška namenjena je onim projektima zavoda za javno zdravlje koji će se sprovoditi u partnerstvu sa udruženjima,  baviti ispitivanjem higijensko epidemioloških uslova u romskim naseljima i njihovim uticajem na zdravlje romske populacije. Rezultat ovih projekata će biti:
– preporuke za preduzimanje konkretnih mera za uklanjanje uzroka pojave i širenja zaraznih i drugih bolesti od posebnog socijalno-medicinskog značaja u romskim naseljima,
– preduzimanje aktivnosti lokalne samouprave po datim preporukama

Prioritetne oblasti su:

Procena higijensko epidemioloških uslova u romskim naseljima i stvaranje bezbednog okruženja

Zaštita zdravlja Roma, sakupljača sekundarnih sirovina – rizici i kako se zaštititi

Ko može da konkuriše za komponentu B?
U okviru komponente B nosioci projekata mogu biti instituti i zavodi za javno zdravlje koji projekat sprovode u partnerstvu sa nevladinom organizacijom.

3. OPŠTI KRITERIJUMI

Pravo na prijavu projekta u okviru komponente A imaju zdravstvene ustanove i zavodi/instituti za javno zdravlje u saradnji sa udruženjima. Domovi zdravlja u kojima su angažovani zdravstveni medijatori mogu da konkurišu za one oblasti koje ne obezbeđuje zdravstveni medijator: ( edukacija zdravstvenih radnika radi upoznavanja specifičnih potreba romske populacije u cilju smanjenja diskriminacije; stomatološka zdravstvena zaštita Roma od 19-65 godina).

U okviru komponente B projekte mogu prijaviti zavodi/instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa najmanje jednim udruženjem.

Koliko projekata može da prijavi jedna zdravstvena ustanova?
Svaka od navedenih zdravstvenih ustanova u saradnji sa najmanje jednim udruženjem  ima pravo da prijavi jedan ili više projekata, za različite prioritetne oblasti.

Pored opštih, zdravstvena ustanova treba da ispunjava i sledeće uslove:
1. Zdravstvena ustanova mora da bude u mreži zdravstvenih ustanova Republike Srbije
2. Projekat koji zdravstvena ustanova prijavljuje mora biti usmeren ka stvarnim, prethodno                                             utvrđenim  zdravstvenim potrebama Roma u zajednici u kojoj se sprovodi
3. Zdravstvena ustanova je odgovorna za sprovođenje projekta i spremna da preuzme javnu  odgovornost za obavljanje poslova i zadataka u toj oblasti
4. Ministarstvu zdravlja podnosi mesečni izveštaj o aktivnostima sprovođenja projekta
5. Zdravstvena ustanova po završetku projekta mora dostaviti završni stručni i finansijski izveštaj za kalendarsku godinu i predložiti procenu mogućeg finansiranja nakon isteka  ugovora o finansiranju iz sredstava budžeta
6. Zdravstvena ustanova mora dostaviti spisak članova upravnog i nadzornog odbora kao i podatke o koordinatoru doma zdravlja  koji je odgovoran za sprovođenje projekta

Koliko projekata može da prijavi jedna opština?
Jedna opština može dobiti i projekat instituta i zavoda za javno zdravlje i doma zdravlja.

4. NAČIN FINANSIRANjA

Nosioci projekta će biti zdravstvene ustanove, u čijim je prijavama projekta jasno vidljiva saradnja između ustanove i udruženja. Na njihov račun će ići odobrena sredstva za projekat. Iste su dužne da u skladu sa projektnim aktivnostima deo sredstava prebace na račun udruženja po potrebi.

5. PREDVIĐENI BUDžET

Realizacija projekta vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja kojim će se definisati uslovi plaćanja. Svakom projektu će biti dodeljeno maksimalno po 300.000 dinara.

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode.

Po potpisivanju ugovora, sredstva će biti uplaćena nosiocu projekta. Nakon završetka projekta, u sklopu završnog izveštaja, dostavlja se detaljan narativni i finansijski izveštaj uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija (računi, fakture).

6. TRAJANjE PROJEKATA

Trajanje projekata za komponentu A i B je do kraja kalendarske godine

7. KONKURSNA DOKUMENTACIJA I NAČIN PRIJAVE

Sve zainteresovane zdravstvene ustanove prijavljuju projekte popunjavanjem obrasca M-3 dostupnog na veb stranici Ministarstva zdravlja (preuzmite Obrazac M-3) .Predlozi projekata se dostavljaju isključivo preporučenom poštom  u tri overena i pečatirana primerka i u elektronskoj formi na jednom CD – u. Pored obaveznih dokumenata, dostavljaju se u jednom primerku i ostala prateća dokumenta: Sporazum o saradnji zdravstvene ustanove i udruženja i spisak članova Upravnog i Nadzornog odbora zdravstvene ustanove. Prijave moraju biti potpisane od strane odgovornih lica zdravstvene ustanove i udruženja.

8. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu je do 15.03.2011. godine

Popunjeni obrazac s kompletnim prilozima, treba poslati isključivo poštom, uz napomenu za konkurs „UNAPREĐENjE ZDRAVLjA ROMA U 2011. godini“ i  poslati na adresu:

Ministarstvo zdravlja,
Grupa za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu
Nemanjina 22 – 26
11 000 Beograd

Kontakt osoba u Ministartsvu zdravlja je
Dr Dubravka Šaranović Racić,
Broj telefona:(011)3631-376; Email:

9. ROK I NAČIN OBJAVLjIVANjA PRIHVAĆENIH PROJEKATA

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije će spisak prihvaćenih projekata za finansiranje istaći javno na svojoj veb stranici u roku od 15 dana po isteku roka za prijavu projekata.

Link

Javni poziv „podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja”

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

Javni poziv „podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja”

1. za prijavu programa/projekata i skupova stručnih organizacija, saveta  i udruženja
2. za finansijsku podršku i pokroviteljstvo ministarstva zdravlja

Programe/projekte  mogu  prijaviti sve  zainteresovane  organizacije, saveti i udruženja radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz budžeta namenjenim aktivnostima na unapređenju zdravlja.

Udruženja, u skladu sa ovim Javnim pozivom, mogu svoje prijave slati za programe/projekte koji donose nove ideje i nove modele razvoja i/ili nove načine rešavanja postojećih problema, ili dopunjuju i proširuju zadovoljavanje zdravstvenih potreba putem pružanja usluga, edukacije i obuke, zagovaranja, organizovanja stručnih skupova, konferencija, sastanaka, radionica, a čije je vremensko trajanje ograničeno do jedne godine.

Zainteresovana organizacija, savet ili udruženje može konkurisati samo za pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja, ili za finansijsku podršku koja podrazumeva i pokroviteljstvo.

1. OPŠTI USLOVI PRIJAVE
Svako  udruženje čija je delatnost od opšteg dobra u Republici Srbiji ima pravo da  se  prijavi  na  ovaj  Javni  poziv.  Programi/projekti  i  skupovi  će  se  uzeti u obzir za finansiranje, ako udruženje zadovoljava sledeće opšte uslove:

- Registrovano je i deluje na području Republike Srbije;
– Udruženje treba da ima aktivno telo upravljanja (skupština, upravni odbor) koje vodi delotvornu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu;
– Udruženje treba da ima ljudske i materijalne resurse za sprovođenje prijavljenog projekta/programa ili organizaciju skupa;
– Delatnost udruženja nije finansirana drugim propisima;
– Jedna od delatnosti udruženja mora da bude povezana sa zdravljem ili sa zdravstvenom zaštitom stanovništva.

Pored opštih uslova, udruženje koje prijavljuje projekat/program ili skup treba da  ispunjava i sledeće posebne uslove:
– Udruženje treba da bude odgovorno za sprovođenje programa i spremno da preuzme javnu odgovornost za obavljanje poslova u toj oblasti;                                                         -
– Udruženje mora da navede Ministarstvo zdravlja u programu skupa  i svim pratećim publikacijama,  kao pokrovitelja ili finansijera skupa.

2. PREDNOST U FINANSIRANjU IMAĆE  NEVLADINA UDRUŽENjA KOJA:
– Uključuju korisnike u razvoj i praćenje programa/projekta;
– Prijave programe/projekte ili/i skupove sa novim inicijativama, rešenjima ili intervencijama u zajednicama;
– Razvijaju solidarnost i saradnju s drugim udruženjima i ostalim partnerima (državnim upravnim organizacijama i/ili jedinicama lokalne i regionalne samouprave na čijem području se program/projekat sprovodi, drugim stručnim institucijama i donatorima);
– Svoje programe/projekte usmeravaju na osobe, grupe i zajednice;
– U svoj rad uključuju volontere;
– Dokumentuju sufinansiranje prijavljenog programa/projekta ili skupa od strane lokalne i/ili regionalne samouprave prilikom prijave (pismo namere o sufinansiranju i preporuka);
– Prijave program/projekat ili skup koji je usklađen s nacionalnim strategijama ili nacionalnim programima

3. PRIORITETI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Plan razvoja zdravstvene zaštite Republike Srbije  2010-2015. godine.

Prioritetne oblasti su:
1. reproduktivno zdravlje
2. zdravlje dece i mladih
3. podrška pacijentima obolelim od malignih bolesti
4. mentalno zdravlje
5. bolesti zavisnosti
6. zdravlje starih
7. zdravlje invalida
8. zdravlje Roma
9. sprečavanje nasilja u porodici
10. smanjenje svih oblika diskriminacije nad ženama
11. prevencija hroničnih nezaraznih bolesti

4. ŠTA NIJE OBUHVAĆENO OVIM KONKURSOM?

Programi/Projekti koji se ne mogu prijaviti na ovaj Konkurs su:
– Aktivnosti zdravstvenih ustanova pošto su već finansirane iz sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje ili budžeta Ministarstva zdravlja;
– Naučno-istraživački programi/projekti (za njih je odgovorno Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja);
– Štampanje autorskih monografija;
– Kulturne manifestacije;
– Pojedinačna i grupna stručna usavršavanja u zemlji i  inostranstvu.

5. PREDVIĐENI BUDžET

Realizacija  projekta  vršiće  se  na  osnovu  ugovora  zaključenih  između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja kojim će se definisati uslovi plaćanja. Svakom projektu će biti dodeljeno maksimalno do 300.000 dinara.

Po  potpisivanju  ugovora,  sredstva  će  biti  uplaćena  nosiocu  projekta.  Nakon završetka projekta,  u  sklopu  završnog  izveštaja,  dostavlja  se  detaljan narativni i finansijski  izveštaj  uz  koji  se prilaže kompletna finansijska dokumentacija (računi, fakture). Izveštaji moraju biti potpisani od strane osobe koja ga sačinjava, koordinatora projekta i ovlašćenog lica i overeni pečatom udruženja.

6. NAČIN PRIJAVE

Sva zainteresovana udruženja mogu svoje programe/projekte ili skupove da prijave na priloženom obrascu M 4 uz detaljan opis predloženih aktivnosti.

Minimalni  iznos  koji  se  može  odobriti  u  kategoriji  programa/projekta  ili organizacije  skupa  je 20.000,00 dinara, a najviši 300.000,00 dinara.

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode.

U  slučaju  kada  se  traži  samo  pokroviteljstvo, neophodno je da zahtev bude upućen na memorandumu  udruženja,  sa  pečatom  i potpisom predsednika  udruženja.

Zakasnele prijave, nepotpune prijave ili na drugi način podnesene prijave  koje  nisu u skladu sa uslovima iz ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

Obrasci za prijavu zajedno s detaljnim uputstvima za prijavljivanje mogu se naći: na veb stranici Ministarstva zdravlja: http://www.zdravlje.gov.rs

(Preuzmite Obrazac M4)

Popunjeni obrazac M 4 s kompletnim prilozima, treba poslati isključivo poštom, uz napomenu  ” KONKURS ZA UDRUŽENjA”  i  poslati na adresu:

Ministarstvo zdravlja,
Sektor za zdravstvenu zaštitu
Grupa za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu
Nemanjina 22 – 26
11 000 Beograd

Kontakt osoba u Ministarstvu zdravlja je
Dr Dubravka Šaranović Racić,
Broj telefona:(011)3631-376

Email:

7. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava programa/projekata udruženja za finansijsku podršku u okviru raspoloživih sredstava Državnog budžeta u 2011. godini je 15 dana od dana objave Javnog poziva. Prijave za konkurs bi trebalo da stignu najkasnije do 17. 03. 2011. godine.

Ministarstvo  zdravlja  Republike  Srbije  će  spisak  prihvaćenih  projekata  za finansiranje istaći javno na svojoj veb stranici u roku od petnaest dana po isteku roka za prijavu projekata.

 

Link

Prijava projekata za realizaciju programa “Srbija protiv raka”

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za prijavu projekata  za realizaciju  Nacionalnog programa «Srbija protiv raka», koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije- Razdeo Ministarstvo zdravlja

1. OPŠTI USLOVI

Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove, specijalizovane organizacije i udruženja koje se bave poslovima prevencije, ranog otkrivanja preventabilnih malignih tumora (rak grlića materice, rak dojke i rak debelog creva) i lečenjem malignih tumora.

Projekti sa kojima će se aplicirati za sredstva iz budžeta treba da uključuju aktivnosti na:
1. smanjenju broja novoobolelih od malignih bolesti;
2. smanjenju broja umrlih od malignih bolesti;
3. poboljšanju ranog otkrivanja malignih bolesti;
4. unapređenju  dijagnostike i lečenja malignih bolesti;
5. unapređenju kvaliteta života obolelih od malignih bolesti i njihovih porodica;
6. obezbeđenju osobama obolelim od malignih bolesti odgovarajućeg standarda usluga na svim nivoima zdravstvene zaštite
7. unapređenju naučnih istraživanja u onkologiji;
8. stručnom usavršavanju u zemlji i inostranstvu, u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu pružanja zdravstvenih usluga iz oblasti onkološke zdravstvene zaštite pod sledećim uslovima:

a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji rada na sprovođenju Nacionalnog programa «Srbija protiv raka»;
b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite;
v) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti zaposleni na neodređeno vreme u zdravstvenim ustanovama  sekundarnog/tercijarnog nivoa koje su u Planu mreže;
g) Da predložena zdravstvena ustanova u inostranstvu, gde će se obavljati usavršavanje ima zadovoljavajući nivo stručne kompetentnosti;

- Po ovom Javnom pozivu omogućiće se edukacija za ukupno 20 kandidata ( u maksimalnom iznosu od 5000 evra po kandidatu ), a njihov izbor na nivou zdravstvene ustanove, obaviće zdravstvene ustanove po sledećoj proceduri:
– Stručni savet zdravstvene ustanove utvrđuje posebne kriterijume za izbor kandidata;
– Direktor zdravstvene ustanove, u saradnji sa stručnim kolegijumom,  donosi odluku o izboru kandidata za edukaciju.

Projekte mogu dostaviti:
1. Zdravstvene ustanove koje su u  Planu mreže zdravstvenih ustanova;
2. Specijalizovane organizacije koje se bave promotivnim aktivnostima, kampanjama ( medijske kuće, specijalizovane agencije i dr);
3. Strukovna i druga  udruženja  koje se bave edukacijom zdravstvenih radnika i stanovništva u cilju podizanja svesti o značaju prevencije i  ranog otkrivanja malignih oboljenja.

2. PRIORITETI U FINANSIRANjU

Prioritet u finansiranju imaće oni projekti koji ispunjavaju sledeće uslove i to:
1. Projekti čiji su izlazni rezultati merljivi na osnovu utvrđenih indikatora;
2. Projekti čije su aktivnosti prepoznate u strateškim dokumentima Ministarstva zdravlja (Nacionalni program «Srbija protiv raka», Nacionalni program prevencije karcinoma dojke, Nacionalni program prevencije karcinoma debelog creva, Nacionalni program prevencije karcinoma grlića materice, Strategija za palijativno zbrinjavanje).

Realizacija projekata vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja, kojim će se definisati obaveze ugovornih strana i uslovi plaćanja, shodno potrebama iskazanim  u projektu.

Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena nosiocima projekata, a nakon završetka projekta, svaki nosilac u sklopu završnog izveštaja, dostavlja  Ministarstvu zdravlja detaljan narativni i finansijski izveštaj uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija (računi, fakture i dr).

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode.

3. NAČIN PRIJAVE

Sve zainteresovane strane prijavljuju projekte popunjavanjem obrazaca M-1 i M-2 dostupnog na veb stranici Ministarstva zdravlja (preuzmite obrasce). Predlozi projekata se dostavljaju isključivo preporučenom poštom, uz napomenu  «Za javni poziv za realizaciju  aktivnosti Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite «Srbija protiv raka» i to tri overena i pečatirana primerka i u elektronskoj formi na CD-u.

(Preuzmite Obrazac M1)
(Preuzmite Obrazac M2)

Uz prijavu za projekat pod tačkom 8. zdravstvena ustanova dostavlja i :
– listu izabranih kandidata koja koja je utvrđena na osnovu  navedene procedure;
– okvirni finansijski predračun troškova boravka na usavršavanju, sa posebno iskazanim putnim toškovima (potvrda putne agencije).

Adresa :

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Sekretarijat ministarstva
Ul. Nemanjina 22-26
11 000 Beograd

Kontakt osoba u Ministarstvu zdravlja
dr Dubravka Šaranović Racić

011 363 13 76

4. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Rok podnošenja predloga projekata je do 20.03.2011.godine

5. ROK I NAČIN  OBJAVLjIVANjA PRIHVAĆENIH PROJEKATA

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije će spisak prihvaćenih projekata za finansiranje istaći javno na svojoj veb stranici u roku od 15 dana po isteku roka za prijavu projekata.

Link

Nacionalni program prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

Javni poziv za prijavu projekata  za realizaciju   Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine (KVB) koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstvo zdravlja.

1. OPŠTI USLOVI

Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove i  udruženja koja svojim predloženim projektima mogu doprineti dostizanju glavnih ciljeva Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti i to:
1. prevenciji faktora rizika;
2. pravovremenom prepoznavanju kardiovaskularnih bolesti;
3. unapređenje dijagnostike;
4. smanjenje smrtnosti i invaliditeta od kardiovaskularnih bolesti;
5. unapređenje kvaliteta života obolelih.

Projekti sa kojima će se aplicirati za sredstva iz budžeta treba da uključuju aktivnosti na:
1. skriningu i ranom otkrivanju kardiovaskularnih  bolesti;
2. unapređenju zbrinjavanja i rehabilitacije pacijenata obolelih od kardiovaskularnih bolesti (poboljšanje uslova nege pacijenata);
3. realizaciji promotivnih kampanja koje doprinose podizanju svesti  populacije o važnosti  i mogućnosti prevencije kardiovaskularnih bolesti;
4. stručnom usavršavanju u zemlji i inostranstvu, u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu pružanja zdravstvene zaštite za bolesti  srca i krvnih sudova pod sledećim uslovima:

a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji rada na sprovođenju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine;

b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite;

v) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti zaposleni na neodređeno vreme u zdravstvenim ustanovama  koje su u Planu mreže;

g) Da predložena zdravstvena ustanova u inostranstvu gde će se obavljati usavršavanje ima zadovoljavajući nivo stručne kompetentnosti;

Po ovom Javnom pozivu omogućiće se edukacije u maksimalnom iznosu od 5000 evra (u dinarskoj protiv vrednosti) po kandidatu, a njihov izbor na nivou zdravstvene ustanove, obaviće zdravstvene ustanove po sledećoj proceduri:
– Stručni savet zdravstvene ustanove utvrđuje posebne kriterijume za izbor kandidata;
– Direktor zdravstvene ustanove, u saradnji sa stručnim kolegijumom,  donosi odluku o izboru kandidata za usavršavanje.

Projekte mogu prijaviti:
1. Zdravstvene ustanove koje su u Planu mreže zdravstvenih ustanova
2. Specijalizovane organizacije koje se bave promotivnim aktivnostima, kampanjama i dr (medijske kuće,specijalizovane agencije, i dr.);
3. Strukovna i druga  udruženja  koja se bave edukacijom zdravstvenih radnika i stanovništva u cilju podizanja svesti o značaju  prevencije faktora rizika, pravovremenom prepoznavanju i lečenju kardiovaskularnih bolesti.

2. PRIORITETI U FINANSIRANjU

Prioritet u finansiranju imaće oni projekti koji ispunjavaju sledeće uslove i to:
1. Projekti čiji su izlazni rezultati aktivnosti  merljivi na osnovu utvrđenih indikatora;
2. Projekti čije su aktivnosti prepoznate u strateškim dokumentima Ministarstva zdravlja (Nacionalni program prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020. godine)

Realizacija projekata vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja, kojim će se definisati obaveze ugovornih strana i uslovi plaćanja, shodno potrebama iskazanim  u projektu.

Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena nosiocima projekata, a nakon završetka projekta, svaki nosilac u sklopu završnog izveštaja, dostavlja  Ministarstvu zdravlja detaljan narativni i finansijski izveštaj uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija (računi, fakture i dr).

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode.

3. NAČIN PRIJAVE

Sve zainteresovane strane prijavljuju projekte popunjavanjem obrazaca M1 i M2 dostupnih na veb stranici Ministarstva zdravlja (preuzmite obrasce). Predlozi projekata se dostavljaju isključivo preporučenom poštom, uz napomenu  «Za javni poziv za realizaciju  aktivnosti Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti» i to tri overena i pečatirana primerka i u elektronskoj formi na CD-u. Uz prijavu za projekat pod tačkom 5. zdravstvena ustanova dostavlja i :

- listu izabranih kandidata koja je utvrđena na osnovu  navedene procedure;
– okvirni finansijski predračun troškova boravka na usavršavanju, sa posebno iskazanim putnim toškovima (potvrda putne agencije).

(Preuzmite Obrazac M1)
(Preuzmite Obrazac M2)

Adresa :

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Sekretarijat ministarstva
Ul. Nemanjina 22-26
11 000 Beograd

Kontakt osoba u  Ministarstvu zdravlja

Dr Dubravka Šaranović Racić

011 363 1376

4. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Rok podnošenja predloga projekata je do 20.03.2011.godine

5. ROK I NAČIN  OBJAVLjIVANjA PRIHVAĆENIH PROJEKATA

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije će spisak prihvaćenih projekata za finansiranje istaći javno na svojoj veb stranici u roku od 15 dana po isteku roka za prijavu projekata.

Link

Javni poziv zdravstvebim ustanovama – očuvanje i unapređenje zdravlja Roma

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Javni poziv zainteresovanim zdravstvenim ustanovama za prijavu predloga projekata radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz budžeta namenjenim očuvanju i unapređenju zdravlja Roma

CILJEVI JAVNOG POZIVA

Javni poziv za projekte iz Dekade Roma realizuje se u periodu od 12 marta do 12 aprila 2010. godine.
Od predloženih projekata očekuje se da rešavaju neki od zdravstvenih problema Roma u Srbiji, a na osnovu ciljeva iz Akcionog plana za zdravlje Roma koji je usvojila Vlada Republike Srbije 2009.godine u okviru Dekade Roma.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva, pristupiće se kvalitetnijem planiranju projekata, počev od unapređenja konkursnih procedura i kriterijuma za odabir projekata u smislu njihove doslednije primene do bolje usklađenosti projekata i projektnih aktivnosti sa realnim potrebama u lokalnoj romskoj zajednici. Jedan od koraka u tom pravcu je korišćenje vodiča kroz konkursnu proceduru za zainteresovane zdravstvene ustanove i nevladine organizacije za pripremu predloga projekata .

OPŠTI KRITERIJUMI

Pravo na prijavu projekta u okviru komponente A imaju zdravstvene ustanove u saradnji sa udruženjima.
Domovi zdravlja u kojima su angažovani zdravstveni medijatori mogu da konkurišu za one oblasti koje ne obezbeđuje zdravstveni medijator (edukacija zdravstvenih radnika radi upoznavanja sa specifičnim potrebama romske populacije u okviru projekta stomatološka zdravstvena zaštita Roma od 19-65 godina).
U okviru komponente B projekte mogu prijaviti zavodi/instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa udruženjima.

Svaka od navedenih zdravstvenih ustanova u saradnji sa najmanje jednim udruženjem ima pravo da prijavi jedan ili više projekata, za različite prioritetne oblasti.

Pored opštih, zdravstvena ustanova treba da ispunjava i sledeće uslove:

 1. Zdravstvena ustanova mora da bude u mreži zdravstvenih ustanova Republike Srbije
 2. Projekat koji zdravstvena ustanova prijavljuje mora biti usmeren ka stvarnim, prethodno utvrđenim  zdravstvenim potrebama Roma u zajednici u kojoj se sprovodi
 3. Zdravstvena ustanova je odgovorna za sprovođenje projekta i spremna da preuzme javnu  odgovornost za obavljanje poslova i zadataka u toj oblasti
 4. Zdravstvena ustanova podnosi mesečni izveštaj o aktivnostima sprovođenja projekta  Ministarstvu zdravlja
 5. Zdravstvena ustanova po završetku projekta mora dostaviti završni stručni i finansijski izveštaj za kalendarsku godinu i predložiti procenu mogućeg finansiranja nakon isteka  ugovora o finansiranju iz sredstava budžeta
 6. Zdravstvena ustanova mora dostaviti spisak članova upravnog i nadzornog odbora kao i podatke o koordinatoru iz zdravstvene ustanove koji je odgovoran za sprovođenje projekta

Koliko projekata može da prijavi jedna opština?
Jedna opština može dobiti i projekat instituta i zavoda za javno zdravlje i doma zdravlja.
Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu je 12.04.2010. godine.

Link

Javni poziv zdravstvebim ustanovama – očuvanje i unapređenje zdravlja Roma

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv zainteresovanim zdravstvenim ustanovama za prijavu predloga projekata radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz budžeta namenjenim očuvanju i unapređenju zdravlja Roma

CILJEVI JAVNOG POZIVA

Javni poziv za projekte iz Dekade Roma realizuje se u periodu od 12 marta do 12 aprila 2010. godine.
Od predloženih projekata očekuje se da rešavaju neki od zdravstvenih problema Roma u Srbiji, a na osnovu ciljeva iz Akcionog plana za zdravlje Roma koji je usvojila Vlada Republike Srbije 2009.godine u okviru Dekade Roma.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva, pristupiće se kvalitetnijem planiranju projekata, počev od unapređenja konkursnih procedura i kriterijuma za odabir projekata u smislu njihove doslednije primene do bolje usklađenosti projekata i projektnih aktivnosti sa realnim potrebama u lokalnoj romskoj zajednici. Jedan od koraka u tom pravcu je korišćenje vodiča kroz konkursnu proceduru za zainteresovane zdravstvene ustanove i nevladine organizacije za pripremu predloga projekata .

OPŠTI KRITERIJUMI

Pravo na prijavu projekta u okviru komponente A imaju zdravstvene ustanove u saradnji sa udruženjima.
Domovi zdravlja u kojima su angažovani zdravstveni medijatori mogu da konkurišu za one oblasti koje ne obezbeđuje zdravstveni medijator (edukacija zdravstvenih radnika radi upoznavanja sa specifičnim potrebama romske populacije u okviru projekta stomatološka zdravstvena zaštita Roma od 19-65 godina).
U okviru komponente B projekte mogu prijaviti zavodi/instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa udruženjima.

Svaka od navedenih zdravstvenih ustanova u saradnji sa najmanje jednim udruženjem ima pravo da prijavi jedan ili više projekata, za različite prioritetne oblasti.

Pored opštih, zdravstvena ustanova treba da ispunjava i sledeće uslove:

 1. Zdravstvena ustanova mora da bude u mreži zdravstvenih ustanova Republike Srbije
 2. Projekat koji zdravstvena ustanova prijavljuje mora biti usmeren ka stvarnim, prethodno utvrđenim  zdravstvenim potrebama Roma u zajednici u kojoj se sprovodi
 3. Zdravstvena ustanova je odgovorna za sprovođenje projekta i spremna da preuzme javnu  odgovornost za obavljanje poslova i zadataka u toj oblasti
 4. Zdravstvena ustanova podnosi mesečni izveštaj o aktivnostima sprovođenja projekta  Ministarstvu zdravlja
 5. Zdravstvena ustanova po završetku projekta mora dostaviti završni stručni i finansijski izveštaj za kalendarsku godinu i predložiti procenu mogućeg finansiranja nakon isteka  ugovora o finansiranju iz sredstava budžeta
 6. Zdravstvena ustanova mora dostaviti spisak članova upravnog i nadzornog odbora kao i podatke o koordinatoru iz zdravstvene ustanove koji je odgovoran za sprovođenje projekta

Koliko projekata može da prijavi jedna opština?
Jedna opština može dobiti i projekat instituta i zavoda za javno zdravlje i doma zdravlja.
Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu je 12.04.2010. godine.

Link