Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača

Konkursi

consumer-protectionMINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2014. godinu

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija raspisuje Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2014. godinu sa temom: Pružanje pravne pomoći potrošačima savetovanjem i postupanjem po prigovorima potrošača.

Osnov za dodelu sredstava za podsticanje i finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2014. godinu su: Zakon o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 99/11- dr. zakoni), Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 8/12 i 94/13), član 131. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“, broj 73/10) i Zakon o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 110/13).

Podnosioci predloga programa: pravo učešća na konkursu, kao podnosilac prijave predloga programa, ima samo ono udruženje za zaštitu potrošača koje je evidentirano u skladu sa Pravilnikom o evidenciji udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača („Službeni glasnik RS“, broj 32/11), a čije je sedište u regionu za koji konkuriše.

Predlog programa podnosi se samo za jedan region i to tako da udruženje za zaštitu potrošača, podnosilac prijave predloga programa, ima sedište u regionu na koji se program odnosi.

Ukupno će biti izabrana četiri programa udruženja za zaštitu potrošača i to po jedan za svaki od sledećih regiona:
1. Vojvodina,
2. Šumadija i Zapadna Srbija,
3. Južna i Istočna Srbija i
4. Beograd.

Broj predloženih programa od strane jednog udruženja za zaštitu potrošača je ograničen na jedan program.

Finansijska sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 110/13) i iznose ukupno 7.000.000,00 (slovima: sedammiliona) dinara. Iznos sredstava za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2014. godinu iznosi:
– najmanje 1.400.000,00 (slovima: jedanmiliončetiristotinehiljada) dinara, a najviše 1.600.000,00 (slovima: jedanmilionšeststotinahiljada) dinara za region Vojvodine; region Šumadije i Zapadne Srbije i region Južne i Istočne Srbije po programu i
– najmanje 2.000.000,00 (slovima: dvamiliona) dinara, a najviše 2.200.000,00 (slovima: dvamilionadvestotinehiljada) dinara za region Beograda.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija (www.mtt.gov.rs).

Rok za podnošenje prijava predloga programa je  4. april  2014. godine do 16 časova.

Ostala pravila i uslovi konkursa nalaze se u konkursnoj dokumentaciji, a za sve dodatne informacije možete se obratiti Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Odeljenju za zaštitu potrošača, e-mail adresa: tatjana.stojanovic@mtt.gov.rs.

Detaljnije