Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE’

Program podrške jačanju regionalne konkurentnosti

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške jačanju regionalne konkurentnosti  u 2014. godini za meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti i meru sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji regionalnih projekata

Meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti i meru sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji regionalnih projekata u 2014. godini, sprovodi Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija).

1. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava u okviru mere povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti

1.1. Korisnici bespovratnih sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredna društva koja su registrovana u Agenciji za privredne registre za obavljanje delatnosti svrstanih u sektoru C, oblast od 10 do 33 prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 54/10), a u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) razvrstana kao srednja pravna lica (u daljem tekstu: srednja privredna društva).

1.2. Namena bespovratnih sredstava
Sredstva se mogu koristiti za:

a) sufinansiranje infrastrukturnih troškova – građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata srednjeg privrednog društva za potrebe usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod (npr. CE, HACCP, ISO 16949, GOST-R, KOSHER i dr.);

b) sufinansiranje troškova razvoja novog proizvoda.

1.3. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju srednja privredna društva koja ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu;

2) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

3) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

4) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;

5) da su registrovani u Agenciji za privredne registre za obavljanje delatnosti svrstanih u sektoru C, oblast od 10 do 33 prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti;

6) da nisu u teškoćama, a prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 i 97/13);

7) da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

8) da su osnovana najkasnije u 2009. godini;

9) da su u periodu od 1. januara 2013. godine do dana podnošenja zahteva srednja privredna društva koja imaju sedište ili ogranak na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koje su razvrstane u treću i četvrtu grupu stepena razvijenosti imala najmanje 50 zaposlenih na neodređeno vreme, odnosno najmanje 100 zaposlenih za srednja privredna društva koja imaju sedište na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koje su razvrstane u prvu i drugu grupu stepena razvijenosti;

10) da za iste aktivnosti za koje konkurišu za dodelu sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, budžeta jedinice lokalne samouprave ili donatorskih organizacija;

U pogledu stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava primenjivaće se Uredba o utvrđivanju stepena razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 62/13) do stupanja na snagu akta Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu.

Srednja privredna društva mogu podneti samo jednu prijavu za dodelu bespovratnih sredstava i to za samo jedan tip standarda, odnosno jednu prijavu za razvoj novog proizvoda.

1.4. Opravdani troškovi i finansijski okvir
a) Sufinansiraće se troškovi aktivnosti građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata koje srednja privredna društva realizuju u fazi priprema za usklađivanje sa zahtevima standarda za proizvod. Planom/projektom usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod moraju biti predviđene faze i aktivnosti po fazama. Plan mora biti izrađen i overen od strane stručnog lica i prihvaćen od strane odgovornog lica u privrednom društvu.

Ministarstvo će sufinansirati do 50% opravdanih troškova za realizaciju aktivnosti građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata, privrednog društva bez poreza na dodatu vrednost za srednja privredna društva koja imaju sedište ili ogranak na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koja su razvrstana u treću i četvrtu grupu stepena razvijenosti, odnosno do 25% opravdanih troškova za realizaciju aktivnosti građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata, privrednog društva bez poreza na dodatu vrednost za srednja privredna društva koja imaju sedište na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koja su razvrstana u prvu i drugu grupu stepena razvijenosti. Preostali iznos sredstava korisnici su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora ili iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autnomne pokrajine Vojvodine, budžeta jedinice lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

Iznos odobrene bespovratne pomoći za sufinansiranje infrastrukturnih troškova za potrebe usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost po korisniku.

b) Kod aktivnosti razvoja novog proizvoda (obuhvata pripremu proizvodnje novih proizvoda u tehničkom i tehnološkom smislu) sufinansiraće se samo sledeći opravdani troškovi:
– izrade tehničke dokumentacije za novi proizvod;
– izrade prototipa proizvoda;
– testiranja/ispitivanja prototipa;
– izrada kataloga novog proizvoda.

Ministarstvo će sufinansirati do 50% opravdanih troškova za razvoj novog proizvoda, privrednog društva bez poreza na dodatu vrednost za srednja privredna društva koja imaju sedište ili ogranak na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koja su razvrstana u treću i četvrtu grupu stepena razvijenosti, odnosno do 25% opravdanih troškova za razvoj novog proizvoda, privrednog društva bez poreza na dodatu vrednost za srednja privredna društva koja imaju sedište ili ogranak na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koja su razvrstana u prvu i drugu grupu stepena razvijenosti. Preostali iznos sredstava korisnici su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora ili iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autnomne pokrajine Vojvodine, budžeta jedinice lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

Za izradu prototipa i testiranje/ispitivanje prototipa izuzetno se mogu priznati i troškovi materijala, kao i troškovi korišćenja opreme koji ne mogu da budu viši od 30% vrednosti aktivnosti iz ponude/predugovora.

Kod aktivnosti razvoja novog proizvoda priznaće se samo troškovi koji su povezani sa saradnjom privrednog subjekta i naučno-istraživačke organizacije, fakulteta,  inovacionog centra,  laboratorije i konsultantske kuće.
Iznos odobrene bespovratne pomoći za razvoj novog proizvoda ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost po korisniku.

Kod troškova kataloga novog proizvoda sufinansiraće se troškovi pripreme i izrade kataloga koji treba da sadrži informacije o srednjem privrednom društvu, novom proizvodu i asortimanu ostalih proizvoda sa njihovim osnovnim karakteristikama i podatke o regionalnoj lociranosti privrednog društva.

1.5. Neophodna dokumentacija za prijavljivanje
Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja zahteva za sufinansiranja infrastrukturnih troškova:
1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1a;

2) potpisana pismena izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava – Obrazac broj 2a;

3) potpisana pismena izjava realizatora aktivnosti – Obrazac broj 3a;

4) potpisana pismena izjava podnosioca prijave o vlasničkoj strukturi – Obrazac broj 4a;

5) potpisana i overena pismena izjava podnosioca prijave o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) – Obrazac broj 5a;

6) overena kopija PPOD obrasca Poreske uprave za mesec januar 2014. godine

7)potpisan ugovor i plan aktivnosti uvođenja standarda podnosioca prijave sa konsultantskom kućom koja uvodi standard sa referencama privrednog subjekta pružaoca usluga i biografijama angažovanih pružaoca usluga;

8) godišnji finansijski izveštaj za 2010, 2011, 2012. i 2013. godinu (bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks) predat Agenciji za privredne registre;

9) original (ili overena kopija) potvrda nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;

10) original potvrda nadležnog organa da srednjem privrednom društvu u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

11) sve neophodne dozvole (kopije rešenja) nadležnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;

12) predugovor/ugovor podnosioca prijave zaključen sa ponuđačem infrastrukturnih aktivnosti (građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata) overen i potpisan  koji sadrži jasno definisan obim aktivnosti, vremenski plan realizacije aktivnosti i cenu aktivnosti  izraženu u dinarima bez poreza na dodatu vrednost (sa referencama privrednog subjekta izvođača aktivnosti sa biografijama glavnog tima izvođača radova).

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja zahteva za namene sufinansiranje troškova razvoja novog proizvoda:

1)  pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1b;

2) potpisana pismena izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava – Obrazac broj 2b;

3) potpisana pismena izjava realizatora aktivnosti – Obrazac broj 3b;

4) potpisana pismena izjava o vlasničkoj strukturi – Obrazac broj 4b;

5) potpisana i overena pismena izjava podnosioca prijave o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) – Obrazac broj 5b

6) ponuda ili predugovor sa realizatorom aktivnosti, overena i potpisana od strane ponuđača koja kao obavezan deo mora sadržati referentnu listu i CV glavnog eksperta;

7) godišnji finansijski izveštaj za 2010, 2011, 2012. I 2013. godinu (bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks) predat Agenciji za privredne registre;

8) original (ili overena kopija) potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;

9)  overena kopija PPOD obrasca Poreske uprave za mesec januar 2014. godine;

10) original (ili overena kopija) potvrde nadležnog organa da srednjem privrednom društvu u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti.

Aktivnost može biti započeta tek nakon potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava sa Nacionalnom agencijom i završena, najkasnije do 30. juna 2015. godine.

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka, predaje se lično ili preporučenom poštom Ministarstvu. Srednja privredna društva mogu podneti samo jednu prijavu za dodelu bespovratnih sredstava i to za samo jedan tip standarda, odnosno jednu prijavu za razvoj novog proizvoda.

2. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava u okviru mere sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji regionalnih projekata

2.1. Korisnici bespovratnih sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju akreditovane regionalne razvojne agencije (u daljem tekstu: ARRA), osnovane u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS” br. 51/09 i 30/10) i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS” br. 74/10 i 4/12).

2.2.Namena bespovratnih sredstava
Bespovratna sredstava su namenjena za sufinansiranje učešća ARRA u realizaciji projekata od značaja za regionalni i lokalni razvoj, koji se finansiraju iz domaćih i međunarodnih izvora, kao i za unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje, koji su ARRA odobreni na javnom konkursu kod domaćeg ili međunarodnog donatora;

Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet sufinansiranja od strane Ministarstva su:
1) razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture, uključujući i osnovnu infrastrukturu koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni put, komunalna infrastruktura i sl). Pod poslovnom infrastrukturom podrazumevaju se: industrijske zone, industrijski parkovi, biznis inkubatori;

2)    projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje malih i srednjih preduzeća, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime;

3)    regeneracija braunfild lokacija;

4)    uspostavljanje i/ili unapređenje međuopštinske saradnje;

5) projekti javno-privatnog partnerstva;

6) urbano-ruralni projekti;

7) poboljšanje opštinskih usluga kroz unapređenje servisnih centara za građane i privredu.

2.3.Uslovi za dobijanje sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju ARRA koje ispunjavaju sledeće uslove:
1)    da su obezbedili sredstva za sufinansiranje projekta;
2)    da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
3)    da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
4)    da račun podnosioca zahteva nije u blokadi;
5)    da su potpisali ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora u slučaju sufinansiranja realizacije projekata od značaja za regionalni razvoj.
2.4.Finansijski okvir
Bespovratna sredstava se dodeljuju u skladu sa namenom sredstava na sledeći način:
Za projekte ARRA Ministarstvo će sufinansirati do 50% finansijskog učešća koje su obezbedile ARRA i to samo za opravdane troškove, bez poreza na dodatu vrednost. Maksimalni iznos odobrene bespovratne pomoći ne može preći iznos od 1.000.000,00 dinara.
Kod projekata sa učešćem više partnera koji zajednički učestvuju u kofinansiranju projekta, pravo na sufinansiranja ostvaruju svi partneri srazmerno učešću, a sredstva dobija nosilac projekta koji je odgovoran za raspodelu sredstava.
Sufinansiraće se opravdani troškovi: troškovi ljudskih resursa, radovi, troškovi projekta: troškovi prevoda, troškovi izrade studija, istraživanja, troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, troškovi izrade publikacija, troškovi za povećanje vidljivosti projekta, troškovi evaluacije.
Troškovi ljudskih resursa ne mogu da budu viši od 20% ukupnog iznosa sredstava koja ARRA traži od Ministarstva.

2.5.Neophodna dokumentacija za prijavljivanje
Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja:
1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1;
2) osnivački akt podnosioca zahteva (potpisan i overen);
3) izveštaj Narodne banke Srbije da račun podnosioca nije u blokadi;
4) overena kopija finansijskih izveštaja podnosioca za prethodnu finansijsku godinu (bilans stanja i bilans uspeha) za koju su računi zatvoreni i završni račun;
5)potvrdu nadležne filijale Poreske uprave o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;
6) potpisana pismena izjava o saradnji jedinica lokalne samouprave ili drugih partnera (ukoliko postoji) – Obrazac broj 2;
7) potpisana pismena izjava o saglasnosti sa uslovima iz javnog poziva i saglasnost podnosioca zahteva da ima obezbeđena sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 3;
8) potpisan i overen obrazac troškova projekta sa strukturom sufinansiranja podnosioca zahteva, sa prikazom obezbeđenih izvora sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 4;
9) rešenje o akreditaciji;
10) overena kopija ugovora kojim je odobren projekat (projekat treba da bude odobren najranije od 1. januara 2013. godine, a ugovor potpisan najranije 1. januara 2013. godine a najkasnije na dan podnošenja prijave Ministarstvu) od strane ovlašćenih institucija koje sprovode domaće i međunarodne konkurse, sa originalnom konkursnom dokumentacijom za koju se traži sufinansiranje na CD-u;
11) biografija koordinatora i projektnog tima koji su angažovani na projektu.

Sve aktivnosti za koje se traži sufinansiranje u okviru projekta, moraju da budu završene do 30.juna 2015. godine.
3.Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija za meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti i meru sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji regionalnih projekata u skladu sa Javnim pozivom i Uredbom predaju se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Vlajkovićeva 10, 11000 Beograd.
Za meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv mera povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti – NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Prijave koje na koverti ne sadrže navedenu naznaku biće automatski diskvalifikovane.
Za meru sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija  u realizaciji regionalnih projekata prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv – mera sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji regionalnih projekata sa naznakom NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Nepotpune prijave se neće razmatrati.
Javni poziv, prijavni formular, Uredba o utvrđivanju Programa podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini i svi potrebni obrasci su dostupni na internet strani Ministarstva na adresi www.mrrls.gov.rs i na internet strani Nacionalne agencije na adresi  www.narr.gov.rs.

Javni poziv će biti otvoren do 1. oktobra 2014. godine odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Ministarstvu pozivom na sledeće brojeve telefona: 011/333-4166 Željko Sokanović i 011/333-4184 Milica Mihailović ili imejlom na elektronsku adresu Ministarstva regionalni.razvoj@mrrls.gov.rs

Detalji

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 110/13) i Uredbe o utvrđivanju Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini („Službeni glasnik RSˮ, broj 27/14) Republika Srbija Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave raspisuje JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini za meru sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata

Meru sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata u 2014. godini, sprovodi Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija).

1. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava u okviru mere sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata u 2014. godini:

1.1. Korisnici bespovratnih sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave.

1.2.Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji projekata od značaja za regionalni i lokalni razvoj, koji su jedinicama lokalne samouprave odobreni na javnom konkursu kod domaćeg ili međunarodnog donatora.
Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet sufinansiranja od strane Ministarstva su:
1) razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture, uključujući i osnovnu infrastrukturu koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni put, komunalna infrastruktura i sl);
Pod poslovnom infrastrukturom podrazumevaju se: industrijske zone, industrijski parkovi, biznis inkubatori.
2) projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje malih i srednjih preduzeća, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime;
3) regeneracija braunfild lokacija;
4) uspostavljanje i/ili unapređenje međuopštinske saradnje;
5) projekti javno-privatnog partnerstva;
6) urbano-ruralni projekti;
7) poboljšanje opštinskih usluga kroz unapređenje servisnih centara za građane i privredu.

1.3.Uslovi za dobijanje sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa javnim pozivom;
2) da su obezbedili sredstva za sufinansiranje projekta u budžetu jedinice lokalne samouprave;
3) da račun podnosioca prijave nije u blokadi;
4) da su potpisali ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora pre podnošenja prijave Ministarstvu.

1.4.Finansijski okvir
Bespovratna sredstava se dodeljuju u skladu sa namenom sredstava na sledeći način:
Ministarstvo će u određenom procentu sufinansirati opravdane troškove od ukupnog iznosa neophodnog za kofinansiranje projekta koje su obezbedile jedinice lokalne samouprave, a koji ne može preći iznos od 2.500.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost  i to u zavisnosti od nivoa razvijenosti na sledeći način:

1) do 40% opravdanih troškova za devastirane jedinice lokalne samouprave bez poreza na dodatu vrednost;

2) do 35% opravdanih troškova za jedinice lokalne samouprave iz treće i četvrte grupe, bez poreza na dodatu vrednost;

3) do 20% opravdanih troškova za jedinice lokalne samouprave iz prve i druge grupe bez poreza na dodatu vrednost.

U pogledu stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava primenjivaće se Uredba o utvrđivanja stepena razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) do stupanja na snagu akta Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu.

Sve aktivnosti koje budu odobrene za sufinansiranje moraju biti završene do 30. juna 2015. godine.

Sufinansiraće se sledeći opravdani troškovi: troškovi radova, troškovi projekta: troškovi prevoda, troškovi izrade studija, istraživanja, troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, troškovi izrade publikacija, troškovi za povećanje vidljivosti projekta, troškovi evaluacija.

Ministarstvo neće sufinansirati učešće jedinica lokalne samouprave u projektima koji su već sufinansirani od strane Ministarstva u 2012, 2013. i 2014. godini.

1.5.Neophodna dokumentacija za prijavljivanje

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja zahteva:
1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1;

2) potvrda Narodne banke Srbije da račun podnosioca prijave nije u blokadi;

3)overena kopija finansijskih izveštaja podnosioca prijave za prethodnu finansijsku godinu (bilans stanja i bilans uspeha) za koju su računi zatvoreni i završni račun;

4) potpisana pismena izjava podnosioca prijave o saradnji jedinica lokalne samouprave ili drugih partnera (ukoliko postoji) – Obrazac broj 2;

5) potpisana pismena izjava podnosioca prijave o saglasnosti sa uslovima iz javnog poziva i saglasnost podnosioca prijave da ima obezbeđena sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 3;

6) potpisan i overen obrazac troškova projekta sa strukturom sufinansiranja podnosioca prijave, sa prikazom obezbeđenih izvora sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 4;

7) overena kopija ugovora kojim je odobren projekat (projekat treba da bude odobren najranije 1. januara 2013. godine, a ugovor potpisan najranije 1.januara 2013. godine a najkasnije na dan podnošenja prijave Ministarstvu) od strane ovlašćenih institucija koje sprovode domaće i međunarodne konkurse, sa originalnom konkursnom dokumentacijom za koju se traži sufinansiranje na CD-u;

8) biografija koordinatora i projektnog tima koji su angažovani na projektu.

2.Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa javnim pozivom predaje se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Vlajkovićeva 10, 11000 Beograd. Jedan primerak dokumentacije mora biti original ili kopiran i overen od strane nadležnog državnog organa, dok drugi primerak može biti samo kopiran.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv – mera sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata sa naznakom NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Javni poziv, prijavni formular, Uredba o utvrđivanju Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini i svi potrebni obrasci su dostupni na internet strani Ministarstva na adresi www.mrrls.gov.rs i na internet strani Nacionalne agencije na adresi  www.narr.gov.rs.

Javni poziv će biti otvoren do 1. oktobra 2014. godine odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Ministarstvu pozivom na sledeće brojeve telefona: 011/333-4165 Milica Adamović, 011/333-4175 Jovanka Jovanović, ili imejlom na elektronsku adresu: milica.adamovic@mrrls.gov.rs i jovanka.jovanovic@mrrls.gov.rs.

Detaljnije

Program za unapređenje lokalne i regionalne infrastrukture – „Gradimo zajedno”.

gradimo zajednoMINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Program za unapređenje lokalne i regionalne infrastrukture – „Gradimo zajedno”.

U cilju poboljšanja uslova za život i rad građana u lokalnim samoupravama, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave u 2014. godini realizuje Program za unapređenje lokalne i regionalne infrastrukture – „Gradimo zajedno”.

Sredstva za finansiranje 50% ukupne vrednosti svih projekata u okviru Programa, u iznosu od 204.995.000 dinara,  obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu iz zajma Evropske investicione banke. Preostala sredstva u visini od 50% obezbeđuju se iz budžeta jedinica lokalne samouprave.

Sredstva su namenjena finansiranju realizacije lokalnih i regionalnih infratsrukturnih projekata u oblasti:
•    putne infrastrukture
•    infrastrukture u oblasti obrazovanja i naučnih istraživanja
•    infrastrukture u oblasti školskog sporta  (školske sportske sale i tereni)
•    zdravstvene i socijalne infrastrukture
•    kulturno-istorijskog nasleđa

Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se realizuje projekat. Ukoliko se prijavljuje regionalni projekat, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajednički realizuju projekat.

Jedinica lokalne samouprave može podneti jedan predlog projekta za dodelu sredstava.
Ispunjenost uslova po Programu i Javnom pozivu utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir projekata. Komisija će razmatrati samo prijave projekata koje su potpune i blagovremeno podnete.

Projekti će se ocenjivati i rangirati u skladu sa Kriterijumima za ocenjivanje i odabir projekata, koji su sastavni deo Programa. Na predloženu listu projekata mora se pribaviti saglasnost Evropske investicione banke.

Rok za prijavu projekta po ovom javnom pozivu ističe 21. februara 2014. godine.

Detaljnije

Program mera za podršku razvoja poslovnih zona

poslovne zoneMINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Program mera za podršku razvoja poslovnih zona

U cilju stvaranja povoljnih uslova za privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mesta u lokalnim samoupravama, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave u 2014. godini realizuje Program mera za podršku razvoja poslovnih zona.

Sredstva za realizaciju Programa predviđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu i iznose 466.522.000 dinara. Ova sredstva su opredeljena za realizaciju sledećih mera:
1. Mera infrastrukturnog opremanja poslovnih zona
2. Mera unapređenja drugih infrastrukturnih kapaciteta u cilju privlačenja investicija

U okviru svake od navedenih mera, finansiraće se učešće u izradi i kontroli tehničke dokumentacije i izvođenju radova, u skladu sa uslovima predviđenim Programom i Javnim pozivom.

Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se realizuje projekat. Ukoliko investiciju realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajednički realizuju projekat.

U okviru svake mere, podnosioci prijave projekta mogu podneti po jedan predlog projekta za dodelu sredstava, i to jedan za učešće u finansiranju izrade i kontrole tehničke dokumentacije i jedan za učešće u finansiranju realizacije projekata.

Ministarstvo će, u skladu sa važećom Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, učestvovati u finansiranju odobrenih projekata u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave i to u visini od:
1.     90 % za jedinice lokalne samouprave iz  IV grupe razvijenosti;
2.     60 % za jedinice lokalne samouprave iz III grupe razvijenosti;
3.     30 % za jedinice lokalne samouprave iz II grupe razvijenosti;
4.     20 % za jedinice lokalne samouprave iz I grupe razvijenosti;

Ispunjenost uslova po Programu i Javnom pozivu („Službeni glasnik RS“ br. 5/2014 od 22. januara 2014.) utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir projekata. Komisija će razmatrati samo prijave projekata koje su potpune i blagovremeno podnete. Projekti će se ocenjivati i rangirati u skladu sa Kriterijumima za ocenjivanje i odabir projekata, koji su sastavni deo Programa.

Rok za prijavu projekta ističe 21. februara 2014. godine.

Detaljnije o konkursu

Program podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini

Business Development

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Program podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini

Programa podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini sprovodi se u cilju podrške ravnomernom regionalnom razvoju, povećanja konkurentnosti u regionima i jedinicama lokalne samouprave, unapređenja međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

Program obuhvata tri mere:
•    Mera povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti
•    Mera sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata
•    Mera sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalnih samouprava za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Sredstva predviđena za realizaciju Programa u 2013. godini iznose 70 miliona dinara. Pravo na korišćenje sredstava, u zavisnosti od mere, imaju srednja privredna društva, akreditovane regionalne razvojne agencije i jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove iz Javnog poziva.

U cilju povećanja privredne aktivnosti i konkurentnosti preduzeća u lokalnim samoupravama koje su po stepenu razvijenosti svrstane u treću i četvrtu grupu, kroz Meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti, predviđano je sufinansiranje troškova preduzeća koji se odnose na usklađivanje sa zahtevima standarda za proizvod.  To podrazumeva izgradnju,  dogradnju, adaptaciju i investiciono održavanje  objekata preduzeća za potrebe usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod (npr. CE, HACCP, ISO 16949, GOST-R, KOSHER i dr.). Program podržava i aktivnosti na razvoju novog i poboljšanju postojećeg i promocije proizvoda.

Kroz posebnu Meru, obezbeđuje se i sufinasiranje učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj kao i sufinansiranje pripreme projektno-tehničke dokumentacije (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat, projekat izvedenog objekta i studija uticaja na životnu sredinu) jedinica lokalne samouprave za projekte poslovne infrastrukture, koje će realizovati jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili u saradnji sa drugim jedinicama lokalne samouprave i sufinansiranje učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj.

Program sadrži i Meru čiji je cilj sufinansiranje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovnih regionalnih regionalnih agencija. Sufinasiranje članarine se vrši u skladu sa stepenom razvijenosti jedinice loklane samouprave i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS”, br. 74/2010 i 4/2012).

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave Program sprovodi u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj.

Link

Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku razvoja mesnih zajednica

3d people holding hands #1MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku razvoja mesnih zajednica u 2013. godini

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetnim oblastima finansiranja, realizuje Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku razvoja mesnih zajednica u 2013. godini (u daljem tekstu: Program).

Programom se pruža podrška u finansiranju projekata iniciranih od strane mesnih zajednica koje žele da se uključe u proces odlučivanja o pitanjima od zajedničkog i neposrednog interesa građana.

Imajući u vidu da su mesne zajednice važni činioci u približavanju lokalne samouprave građanima, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave nastoji da Programom mera podstakne građane da koriste svoje pravo na mesnu samoupravu, kao i da doprinese unapređenju odnosa i komunikacije između mesne i lokalne samouprave.

Opšti cilj  Programa je podrška jačanju mesne samouprave kao najneposrednijeg oblika učešća građana u upravljanju lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog uticaja na život građana.

Specifični ciljevi Programa su:
1.    jačanje kapaciteta koji se odnose na objekte komunalne i ostale infrastrukture, objekte iz oblasti saobraćaja, vodoprivrede, energetike, sporta i rekreacije, kulture i drugih objekata od posebnog značaja za život građana mesne zajednice;
2.    poboljšanje uslova i podsticanje za bavljenje kulturnim, umetničkim sportskim i drugim aktivnostima u  mesnoj zajednici;
3.    podsticanje ruralnog razvoja;
4.    smanjenje migracije stanovništva

Ukupna vrednost Programa mera je 200.000.000 dinara. Ova sredstva biće uložena u projekte kroz sledeće mere:
1.    Mera učešća u finansiranju pripreme i sprovođenja infrastrukturnih projekata i projekata koji se odnose na druge građevinske objekte i uređenje naselja, za čiju je realizaciju, inicijativu pokrenula mesna zajednica, a od posebnog su značaja za poboljšanje uslova života građana na području mesne zajednice;

2.    Mera učešća u finansiranju projekata koji doprinose poboljšanju uslova za bavljenje kulturnim, umetničkim, sportskim i drugim aktivnostima u mesnoj zajednici.

Ministarstvo učestvuje u finansiranju projekta u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave i to: do 95% za jedinice lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti; do 85% za jedinice lokalne samouprave iz III grupe razvijenosti; do 75% za jedinice lokalne samouprave iz II grupe razvijenosti; do 70% za jedinice lokalne samouprave iz I grupe razvijenosti.

Projekte mogu podnositi lokalne samouprave na inicijativu mesnih zajednica koje imaju formirane organe upravljanja – savet mesnih zajednica.

Ispunjenost uslova po Programu i Javnom pozivu utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir projekata. Komisija će razmatrati samo prijave projekata koje su kompletne i blagovremeno podnete.

Javni poziv je otvoren do 10.05.2013. godine.

Link

Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podsticanje regionalnog razvoja

InfrastructureMINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podsticanje regionalnog razvoja

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetnim oblastima finansiranja, realizuje Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podsticanje regionalnog razvoja u 2013. godini (u daljem tekstu: Program).
Programom se obezbeđuje sprovođenje politike regionalnog razvoja.

Opšti cilj Programa je ravnomerniji regionalni razvoj, podizanje regionalne konkurentnosti i podrška razvoju jedinica lokalnih samouprava.

Specifični ciljevi koji se ostvaruju realizacijom mera su:
1.    Unapređenje standarda i kvaliteta života građana, unapređenje sistema zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, unapređenje kulturnog i istorijskog nasleđa Republike Srbije u međunarodnim okvirima i jačanje kapaciteta za realizaciju regionalnih infrastrukturnih projekata;

2.    Jačanje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava i mesnih samouprava, posebno iz treće i četvrte grupe razvijenosti, kroz izgradnju komunalne, saobraćajne, vodoprivredne i energetske infrastrukture, kao i poboljšanje uslova za bavljenje kulturnim i drugim aktivnostima;

3.    Podizanje regionalne konkurentnosti i podsticanje privrednog razvoja kroz poboljšanje poslovnog ambijenta.

Ukupna vrednost Programa mera je 1.709.223.000 dinara, od čega je 799.000.000 dinara obezbeđeno iz budžeta Republike Srbije, a 910.223.000 dinara iz kredita Evropske investicione banke (EIB). Ova sredstva biće uložena u infrastrukturne projekte od regionalnog i lokalnog značaja kroz sledeće mere:
1.    Mera podrške razvoju regionalne infrastrukture
2.    Mera podrške razvoju infrastrukture u mesnim zajednicama
3.    Mera podrške investicijama kroz realizaciju infrastrukturnih projekata
4.    Mera unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno

Ovlašćeni podnosioci predloga projekata u okviru Programa su, u zavisnosti od mere podrške, nadležna ministarstva i jedinice lokalne samouprave, ili samo jedinice lokalne samouprave.

Ispunjenost uslova po Programu i Javnom pozivu utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir projekata. Komisija će razmatrati samo prijave projekata koje su kompletne i blagovremeno podnete.

Rok za podnošenje prijava je 12. april 2013. godine

Link

zp8497586rq